logo

Arbeidsliv og pensjon

Våre arbeidslivsadvokater har vært topprangerte av Chambers og Legal 500 siden rankingene ble opprettet. Vi bistår både norske og utenlandske arbeidsgivere, i privat og offentlig sektor, med individuell og kollektiv arbeidsrett. Vår rådgivning omfatter alle juridiske spørsmål som kan oppstå i arbeidslivet.

Rådgivning fra våre advokater

Arbeidsretten som juridisk fagområde er i kontinuerlig endring, og påvirkes i stor grad av de politiske skiftene. Regler om pensjon, midlertidige ansettelser og inn- og utleieforhold er bare noen eksempler på dette. Våre advokater følger utviklingen tett, og forstår hvordan de politiske svingningene endrer reglene over tid. Vi bistår klientene våre med rådgivning i alle faser i et ansettelsesforhold og gir råd knyttet til

  • pensjon
  • ansettelser og konsulentavtaler
  • omstrukturering, inn- og outsourcing
  • tariffavtaler
  • konkurranseklausuler
  • personopplysninger
  • trakassering, varsling og diskriminering
  • virksomhetsoverdragelser
  • oppkjøp, fusjoner og due diligence

Erfaring fra alle deler av arbeidslivet

Ulike bransjer har ulike reguleringer mellom ansatte og arbeidsgivere. Som en av landets største avdelinger har vi lang og bred erfaring fra alle deler av arbeidslivet. Fra både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, domstolene, tvisteløsningsnemden og arbeidsretten.

Vi legger stor vekt på kjennskap til klientens virksomhet, og vår samlede erfaring gjør at vi kan se saken fra alle tenkelige perspektiver. Det er litt som i sjakk, vi har tyngden og erfaringen til å se hvilke trekk som kommer og kan ligge i forkant. Det er dette som gjør oss til gode strategiske rådgivere for klientene våre.

Pensjon

Spørsmål om pensjon er ofte komplekse, både fordi det er mange parter involvert og fordi produktene i seg selv er komplekse. I tillegg ligger dette fagområdet i skjæringspunktet mellom finans og juss, noe som stiller høye krav til oss som juridiske rådgivere på området.

Vi er ledende innenfor pensjonsrettslig bistand og gir råd til leverandører, arbeidsgivere, arbeidstakere, fagforeninger og arbeidstakerorganisasjoner i spørsmål knyttet til tjenestepensjon, driftspensjon, AFP og folketrygden. Vi bistår både i utarbeidelse av individuelle og kollektive pensjonsavtaler.

Sammen hjelper vi klientene våre med å lage gode og langsiktige avtaler som gir virksomheten handlingsrom, forutsigbarhet og trygghet. Slik sikrer vi både de som jobber i organisasjonen, og organisasjonen selv. Vi bistår med alt fra løpende rådgivning, i forbindelse med transaksjoner og tvisteløsning.

Dette kan du forvente av oss

Arbeidslivet handler først og fremst om mennesker. Vår fremste oppgave er å løse problemer med minst mulig støy, slik at både arbeidsplassen og menneskene der kan leve best mulig sammen i ettertid.

Vi er et sammensatt team med erfaring og spesialisering som komplementerer hverandre. I tillegg samarbeider vi tett med spesialister fra overlappende fag- og bransjeområder både internt og eksternt, for å sikre at klientene våre har det best sammensatte teamet til hvert oppdrag.

Aktuelt

Se alle

3. januar 2024

Nyhetsbrev: Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Den 1. juli 2024 trer flere viktige lovbestemmelser på arbeidsrettens område i kraft. Endringene i arbeidsmiljøloven påvirker alle arbeidsgivere. Av særlig betydning er nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, som innebærer at alle arbeidsgivere må oppdatere bedriftens standard arbeidsavtaler.

7. juli 2023

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - nye krav til innholdet i arbeidsavtalen

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Blant forslagene i proposisjonen ligger nye krav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen og nye regler i forbindelse med avtalt prøvetid. Forslagene, som nå ligger til behandling i Stortinget, vil trolig bli vedtatt. Regelendringene vil ha stor praktisk betydning for norske arbeidsgivere.

4. juli 2023

Sven Bjørk er ny partner i Arntzen de Besche

Vi gleder oss over å kunne presentere Sven Bjørk som ny partner. Han har vært en del av arbeidslivs-teamet vårt siden 2013, hvor han har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere med ulike arbeidsrettslige problemstillinger.

2. mai 2023

Ulykker i arbeidslivet - hva kreves av virksomheten?

Arbeidsgivere har et betydelig ansvar for de ansattes sikkerhet, og det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles til virksomheten. Dette nyhetsbrevet oppsummerer arbeidsgivers viktigste plikter forut for – og etter en ulykke skjer.

21. april 2023

Tipsen tilhører de ansatte

I dom avsagt 20. april slår Høyesterett fast at arbeidsgiver ikke har rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen.

8. desember 2022

Nyhetsbrev: Innstramminger i regelverket for inn- og utleie

Mandag 5. desember 2022 fremsatte arbeids- og sosialkomiteen innstilling til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. I all hovedsak tiltrer komiteen departementets forslag fra 17. juni 2022 om innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Selv om forslaget har møtt mye motstand, særlig fra arbeidsgiversiden, er det mye som tyder på at innstrammingene nå blir vedtatt.

22. november 2022

Nyhetsbrev: Endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer utvidede plikter for konsern

Regjeringen har fremmet lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, arbeidsgiveransvar og informasjon og drøfting i konsern, de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer, samt opptjeningstid for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.

22. november 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

Fredag 18. november 2022 fremsatte regjeringen en rekke forslag knyttet til endringer i arbeidsmiljøloven, jf. Prop. 14 L (2022-2023). I proposisjonen fremmes blant annet forslag knyttet klargjøring av arbeidstakerbegrepet, utvidelse av arbeidsgivers forpliktelser i konsern og endring av tidspunktet for når en midlertidig ansatt har rett på fast ansettelse.

6. juli 2022

Vår topprangerte arbeidslivsavdeling søker ny kollega!

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasseres Arntzen de Besche helt i toppen av listen. Har du erfaring eller interesse for Statsansatteloven og offentlig sektor? Nå har du mulighet til å bli en del av dette sterke teamet.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.

Arntzen de Besche bistår KMC Properties i transaksjon

Storm Real Estate ASA (OSE: STORM) kunngjorde 17. november at de har inngått en avtale for kjøp av 100 % av aksjene i KMC Properties AS ("KMC") for ca. NOK 1 milliard (NOK 1.076 millioner). KMC er et privateid eiendomsselskap, som eies 53 prosent av EBE Eiendom AS, et selskap kontrollert av familiene Bekken og Thoresen og 47 prosent av Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva Industrier AS.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?