logo

Nyhetsbrev: Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Den 1. juli 2024 trer flere viktige lovbestemmelser på arbeidsrettens område i kraft. Endringene i arbeidsmiljøloven påvirker alle arbeidsgivere. Av særlig betydning er nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, som innebærer at alle arbeidsgivere må oppdatere bedriftens standard arbeidsavtaler.

De mest sentrale lovendringene hva gjelder nye krav til arbeidsavtalen er følgende:

• Arbeidsavtalen skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåten som må følges for å bringe arbeidsforholdet til opphør, herunder hvilke formkrav som stilles.

• For arbeidstakere som ikke har fast arbeidssted, skal det presiseres i arbeidsavtalen at den ansatte arbeider fra forskjellige steder, eller fritt skal kunne bestemme eget arbeidssted. Dette endrer ikke rammene for adgangen til å benytte hjemmekontor.

• Arbeidsavtalen skal presisere eventuelle ordninger for mertid, overtid og betaling av overtid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis skal avtalen gi nærmere opplysninger om dette.

• Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om eventuell rett til kompetanseheving som arbeidsgiver eventuelt tilbyr samt fravær betalt av arbeidsgiver.

• Arbeidsavtalen skal særskilt angi de ulike elementene i arbeidstakers avlønning, inkludert eventuell bonus.

• Fristen for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge, nedjusteres til syv dager (fra dagens frist på én måned).

De nye bestemmelsene endrer ikke kravene til hva som skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men stiller heller krav til hvilken informasjon arbeidsavtalen må inneholde. 

Arbeidslivsavdelingen i Arntzen de Besche har satt seg grundig inn i de nye reglene, og vurdert hvordan arbeidsgivers standard arbeidsavtaler best kan justeres for å møte de nye kravene som trer i kraft 1. juli 2024.

Vi tilbyr ulike løsninger til fastpris. Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for mer informasjon:

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?