logo

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - nye krav til innholdet i arbeidsavtalen

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Blant forslagene i proposisjonen ligger nye krav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen og nye regler i forbindelse med avtalt prøvetid. Forslagene, som nå ligger til behandling i Stortinget, vil trolig bli vedtatt. Regelendringene vil ha stor praktisk betydning for norske arbeidsgivere.

De mest sentrale forslagene fra regjeringen tilknyttet krav til arbeidsavtalen er følgende:

  • Arbeidsavtalen skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåten som må følges for å bringe arbeidsforholdet til opphør, som inkluderer hvilke formkrav som stilles.
  • For arbeidstakere som ikke har fast arbeidssted, skal det presiseres i arbeidsavtalen at den ansatte arbeider fra forskjellige steder, eller fritt skal kunne bestemme eget arbeidssted. Forslaget endrer ikke rammene for adgangen til å benytte hjemmekontor.
  • Arbeidsavtalen skal presisere eventuelle ordninger for overtid og betaling av overtid, samt gi nærmere opplysninger dersom arbeidstid hvor arbeidet utføres periodevis.
  • Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om rett til kompetanseheving som arbeidsgiver eventuelt tilbyr, samt opplysninger om eventuell rett til annet fravær enn ferie som er betalt av arbeidsgiver.
  • Arbeidsavtalen skal særskilt angi de ulike elementene i arbeidstakers lønnsmodell.
  • Fristen for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge, nedjusteres til syv dager (fra dagens frist på én måned).

Proposisjonen inneholder videre forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om prøvetid.

Det foreslås i den forbindelse ny bestemmelse om prøvetidens lengde ved midlertidige ansettelser, hvor det stilles krav om at prøvetiden ikke kan overstige halvparten av det midlertidige ansettelsesforholdets varighet. Videre er det foreslått et forbud mot å avtale ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en vesentlig likeartet stilling den arbeidstakeren tidligere har hatt i samme virksomhet. Sistnevnte anses allerede som gjeldende rett, men vil nå tydeliggjøres ved å inntas i loven.

Endelig nevnes det at regjeringen har foreslått to såkalte presumsjonsbestemmelser, som får betydning ved mangelfull informasjon fra arbeidsgiver:

  • Dersom det ikke er opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidsforholdet er fast med mindre noe annet anses som overveiende sannsynlig.
  • Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom annet ikke anses som overveiende sannsynlig.

Vi forventer at forslagene vedtas med ikrafttreden 1. januar 2024.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?