logo

Ulykker i arbeidslivet - hva kreves av virksomheten?

Arbeidsgivere har et betydelig ansvar for de ansattes sikkerhet, og det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles til virksomheten. Dette nyhetsbrevet oppsummerer arbeidsgivers viktigste plikter forut for – og etter en ulykke skjer.

I perioden 2014 til 2021 var det i gjennomsnitt over 22 500 arbeidsulykker per år i Norge. I fjor mistet 28 arbeidstakere livet på jobb. Særlig utsatt er arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen, jordbruk, industri, transport og lagring.

Plikt til å forebygge risiko

Kravene som stilles til den enkelte arbeidsgiver er i all hovedsak knyttet til en generell plikt om å redusere risiko for farer og ulykker på arbeidsplassen. Det er dette som ofte betegnes som systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Hvilke forpliktelser bedrifter må oppfylle er avhengig av hvor risikofylt arbeidet er. Kort forklart handler HMS-arbeid om å ha et system for å følge opp HMS-utfordringer på alle plan i virksomheten (internkontrollsystem). Uavhengig av bransje og størrelse bør enhver virksomhet gjennomføre følgende steg som en del av internkontrollen:

I. Forberedelser: Få oversikt over hvordan bedriften er organisert, hvilke lover og forskrifter som gjelder for bedriften, og hvilke sikkerhetsrutiner som allerede eksisterer. Fastsett bedriftens mål for HMS-arbeidet, hvem som skal ha ansvaret for å følge opp og hvordan arbeidstakerne kan inkluderes i det forebyggende arbeidet.

II. Risikovurdering: Kartlegge risikofaktorer i bedriften. Dette gjøres enkelt forklart ved å vurdere:

  • Hva kan gå galt?
  • Hvordan kan det forhindres?
  • Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

III. Tiltak og handlingsplan: Utarbeid tiltak basert på kartleggingen og fastsett en handlingsplan for å kontrollere risiko og tiltak. HMS-tiltak kan være alt fra bruk av vernetøy til opplæring og vedlikehold av utstyr.

HMS-arbeidet skal nedtegnes skriftlig. Tilsynsmyndighetene kan kontrollere at HMS-reglene blir overholdt og kan ilegge virksomheten overtredelsesgebyr ved brudd. Det kan med andre ord bli dyrt å slurve med HMS-arbeidet, eller dokumentasjonen av bedriftens arbeid med dette arbeidet.

Hvordan håndtere en alvorlig ulykke i virksomheten

Dersom det oppstår alvorlige ulykker på arbeidsplassen er det en rekke oppgaver som må ivaretas, både av praktisk og rettslig karakter. Usikkerhet omkring hvordan bedriften skal reagere, kan bidra til å gjøre en vanskelig situasjon enda mer krevende.

Det første arbeidsgiver må gjøre er å yte nødvendig førstehjelp og kontakte nødetatene. Deretter må arbeidsgiver så snart som mulig (og senest innen ett døgn) varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Telefonvarslet må følges opp med et skriftlig varsel til Arbeidstilsynet. Link til meldeskjema finnes her.

Arbeidsgiver må være forberedt på å besvare spørsmål om ulykken. Ledelsen bør så tidlig som mulig forsøke å skaffe seg oversikt over situasjonen og innhente informasjon om

  • ulykkestidspunkt- og sted
  • skadeomfang
  • hva som har skjedd
  • involverte personer og bedrifter.

Ulykker kan være svært vanskelig å håndtere både for arbeidsgiver og ansatte, og virksomheten må sørge for at berørte personer blir ivaretatt og fulgt opp.

Mulige rettslige konsekvenser av alvorlige ulykker

Når det finner sted en alvorlig ulykke, vil Arbeidstilsynet iverksette undersøkelser for å avdekke mulige HMS-brudd. Undersøkelsene kan eksempelvis bestå av intervjuer med involverte personer i og utenfor bedriften, befaring på ulykkesstedet og innhenting av bedriftens HMS-dokumenter. Undersøkelsene sluttføres i en rapport som konkluderer om tilsynet mener det har skjedd et lovbrudd eller ikke.

Arbeidstilsynet kan sanksjonere brudd på HMS-regelverket på ulike måter. Typisk vil virksomheten ilegges et overtredelsesgebyr. Gebyret kan maksimalt settes til 15 G (omtrent 1,7 millioner kroner), men vil vanligvis ligge et sted mellom 250 000 og 600 000 kroner.

Brudd på HMS-regelverket kan medføre foretaksstraff, og ulykken vil også etterforskes av politiet. Politiets konklusjon vil ofte ha nær sammenheng med Arbeidstilsynets undersøkelser og vurderinger. Straffen for virksomheten vil i de aller fleste tilfeller være en bot. I tillegg kan arbeidsgiver fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former. Sistnevnte straffesanksjon ser vi imidlertid sjeldent forekomme.

Også enkeltpersoner i virksomheten kan bli strafferettslig ansvarlig. Arbeidsmiljøloven åpner nemlig for at innehaver, eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten, kan ilegges bot eller fengsel for forsettlig eller uaktsomme overtredelser av HMS-regelverket.

Vårt beredskapsteam

Vi har etablert et beredskapsteam som jevnlig bistår klienter når ulykken er ute, og vi har omfattende erfaring med krisehåndtering og koordinert rådgivning for å sikre gjennomføring av adekvate og risikoreduserende tiltak. I tillegg bistår våre advokater med en rekke preventive tiltak for å gjøre den enkelte bedrift bedre rustet til å håndtere en arbeidsulykke.

Vårt beredskapsteam er satt sammen av advokater med spesialkompetanse innenfor nødvendige rettsområder. For å sikre nærhet til ulykkessted består teamet av advokater fra alle kontorene våre, i Oslo, Stavanger og Trondheim.
Du kan lese mer om vårt beredskapsteam her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?