logo

Entreprise

Vi bistår en rekke ledende norske og internasjonale entreprenører, byggherrer og rådgivere innenfor bygg-, anlegg-, og prosessindustri. Vi har omfattende erfaring med komplekse tilvirkningsprosjekter med mål om å minimere omfanget av tvister. Vi gir råd innenfor tradisjonell entreprise, veibygging og anlegg, større aquakulturprosjekter, jernbaneprosjekter og havbruksnæringen.

Rådgivning fra våre advokater

Vi bistår klientene våre gjennom alle faser av et prosjekt, og gir råd knyttet til

  • finansieringsfasen
  • planleggings- og reguleringsfasen
  • valg av kontraktsform
  • tilbuds- og kontraheringsfasen
  • offentlige anskaffelser
  • kontraktsforhandlinger
  • prosjektbistand
  • HMS og arbeidsulykker
  • sluttoppgjør og tvisteløsning

Tvisteløsning

I tilvirkningsprosjekter kan det oppstå kostnadsøkninger og forsinkelser, som kan gi grunnlag for konflikter. Vi er aktive rådgivere som ønsker å bidra til at uenigheter løses raskt og på lavest mulig nivå, utenfor rettssalen. Ingen av partene er tjent med langvarige og fastlåste konflikter.

Vi legger blant annet vekt på sikre balanserte avtaler med gjennomtenkte tvisteløsningsmekanismer. Vi bistår også underveis i prosjekter med å vurdere risiko og finne konstruktive løsninger på omtvistede saker.
Flere av våre advokater er også sertifiserte meklere, og har lang erfaring med finne gode og balanserte løsninger.

I noen tilfeller er det ikke mulig å løse saken i minnelighet, slik at tvisten må avgjøres av domstolene eller ved voldgift. Da bistår vi dere med ett mål for øyet: å vinne saken. Våre advokater har omfattende erfaring med rettssaker for alle instanser, i tillegg til nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.

Nye kontraktsformer

Valg av kontraktsform er kanskje den viktigste avgjørelsen man tar i et entrepriseprosjekt. Vi har bred erfaring med ulike typer kontrakter og har jobbet med både OPS-, og IPL-og samspillskontrakter.

Vi har bistått i de tre første IPL-kontraktene som er brukt i Norge, inkludert Tønsbergprosjektet og Nye Veier sin utbygging av E6 i Trøndelag. Denne kontraktsformen sikrer økt samarbeid mellom byggherre, rådgivere og entreprenører. Målet er å levere prosjekter av bedre kvalitet, på kortere tid.

Det grønne skiftet

Bygg og eiendomssektoren står midt i en grønn omstilling. Vi ønsker å være pådrivere for denne omstillingen i bransjen, derfor har vi en rekke strategiske samarbeid med blant andre Skift og Grønn Byggallianse.

Sammen med Skift har vi deltatt i arbeidet med skiftnotatet om bygg og eiendom, hvor vi lanserte de viktigste tiltakene for at bransjen skal nå sine klimamål.

I samarbeid med Grønn Byggallianse har vi laget en kontraktsveileder for å sikre at krav knyttet til BREEAM-NOR blir implementert på en god måte i totalentreprisekontrakter.

Arbeidsulykker

Vi har et tverrfaglig beredskapsteam som bistår klienter i forbindelse med arbeidsulykker. Vårt beredskapsteam har omfattende erfaring med krisehåndtering og rådgivning når en arbeidsulykke har funnet sted. Dette inkluderer blant annet bistand med planer for håndtering av hendelsen og informasjonsflyt, og dialog med Arbeidstilsynet og politiet.

Dette kan du forvente av oss

Vi setter oss raskt inn i klientens interesser og behov, og gir tydelige og konkrete råd. Vi sørger for at oppdraget håndteres av advokater med riktig kompetanse, og legger stor vekt på å være tilgjengelige, og levere til avtalt tid.

Vi gir dere tett oppfølging gjennom hele prosjektet og partnerne er sterkt involvert i oppdragene. Dere får en hovedkontakt som dere forholder dere til, for å sikre kontinuitet i håndteringen av oppdraget.

Aktuelt

Se alle

12. mai 2023

Nyheter fra rettspraksis innen entrepriseretten

Så langt i år har Høyesterett behandlet flere saker på entrepriserettens område. Avgjørelsene har avklart prinsipielle spørsmål. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på de viktigste avgjørelsene fra Høyesterett og lagmannsrettene hittil i 2023.

27. mars 2023

Nyhetsbrev: Fortsatt uavklarte spørsmål rundt rammene for defensiv forsering

I Høyesteretts dom av 24. mars 2023 (HR-2023-534-A, Slemdal Skole) fastslås det at "alle kostnader som ikke vil oppstå dersom forsering ikke iverksettes", herunder kostnader til ineffektiv drift, skal inngå når "vederlaget for forseringen" anslås ved iverksettelse av defensiv forsering. Dommen gir veiledning om den videre praktiseringen av reglene om defensiv forsering i NS-serien, men etterlater også flere spørsmål.

2. februar 2023

Kjersti Lerkerød er ny partner i Arntzen de Besche

Det er med stor glede at vi kan ønske Kjersti Lerkerød velkommen som partner hos oss. Kjersti er en dyktig entrepriseadvokat, og har siden 2019 hatt stillingen som juridisk direktør i Kruse Smith entreprenør, hvor hun har jobbet med løpende prosjektrådgivning og tvisteløsning. Hun har også fulgt selskapet gjennom flere omstillings- og salgsprosesser.

9. januar 2023

Nyhetsbrev: MVA ved omtvistede krav

Like før jul ble merverdiavgiftsforskriften endret slik at entreprenører ikke lenger må innbetale utgående MVA på krav som bestrides av byggherren.

13. oktober 2022

En viktig seier for entreprenørbransjen – ingen moms på omtvistede krav

Den 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. For bygge- og anleggsbransjen var forslaget preget av reduksjon i bevilgningene til og utsettelse av nye store vei- og jernbaneprosjekter. Men det var også enkelte «lysglimt» i forslaget. Regjeringen foreslår blant annet å endre reglene om merverdiavgift knyttet til omtvistede krav.

1. september 2022

Kurt A. Elvevoll er ny partner i Stavanger

Vi er stolte over å få Kurt Elvevoll som ny partner på kontoret vårt i Stavanger. Med over 25 års erfaring fra bygg- og entrepriserett vil han bidra til å styrke entrepriseteamet vårt ytterligere.

16. august 2022

Arntzen de Besche er på plass i Arendal!

Den nye åpenhetsloven, EUs taksonomi, grønne innkjøp, bærekraft i bygg-, anlegg og eiendomsbransjen, hydrogensatsing i Norge og fremtidens mat og landbruk er blant temaene på de nærmere 1 700 arrangementene under årets Arendalsuka. Vårt team er på plass sammen med vår partner Skift-Næringslivets klimaledere, og ser frem til å delta i samtaler og diskusjoner med sentrale aktører, venner og bekjente.

8. juni 2022

Entrepriserett: Ny dom fra Høyesterett

En fersk dom fra Høyesterett konkluderer meg at brudd på Byggherreforskriftens krav til tilstrekkelig byggetid, ikke hindrer byggherren i å kreve dagmulkt.

11. mars 2022

Krigen i Ukraina - betydning for entreprisekontrakter og boligkjøperkontrakter

Sanksjonene mot Russland og Hviterussland, og krigen i Ukraina vil få betydning for bygge- og anleggsbransjen. Tilgangen til materialer og prisene på materialer og råvarer vil bli påvirket. For byggeprosjekter som gjelder oppføring av boliger kan situasjonen også føre til forsinkelser i overlevering av boligene til forbrukerne.

2. februar 2022

Nyhetsbrev: Tingrettsdom om ansvaret for konsekvenser av koronaviruset

Det er snart to år siden koronaviruset rammet norske bygge- og anleggsplasser. Da viruset brøt ut mottok mange byggherrer varsel om krav på fristforlengelse som følge av pandemien. Enkelte entreprenører fremmet også krav om vederlagsjustering. Vederlagskravene skapte stor debatt i bransjen, og det juridiske miljøet har vært splittet i spørsmålet om det kan kreves vederlagsjustering for konsekvenser av koronaviruset.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?