logo

Nyhetsbrev: MVA ved omtvistede krav

Like før jul ble merverdiavgiftsforskriften endret slik at entreprenører ikke lenger må innbetale utgående MVA på krav som bestrides av byggherren.

Frem til nå har entreprenører fått en betydelig likviditetsulempe fordi de har måttet innbetale utgående MVA i samme MVA-termin som fakturaene utstedes selv om byggherren bestrider kravet og entreprenøren derfor ikke mottar betalingen. Årsaken er at merverdiavgiftsreglene legger til grunn utstedelse av faktura som tidspunktet hvor utgående MVA skal innberettes og betales til myndighetene. Fra årsskiftet har merverdiavgiftsforskriften blitt endret slik at entreprenøren i mange tilfeller likevel kan utsette innberetningen av den utgående avgiften. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det oppstilles flere vilkår som må være oppfylt for at man kan benytte reglene.

Tilvirkningskontrakter

De nye reglene er ikke begrenset til tradisjonell entreprise, men gjelder i utgangspunktet bransjeuavhengig. Finansdepartementet antar imidlertid at det først og fremst er innenfor bygg og anlegg samt verftsindustrien at de vil få betydning. Det er heller ikke noen begrensninger mht. hvem i en kontraktskjede som kan påberope seg reglene slik at også underentreprenører kan få utsatt innberetning og innbetaling av MVA på omtvistede krav (så lenge de øvrige vilkår er oppfylt). Videre har det ingen betydning om byggherre er offentlig eller privat.

Anvendelsesområdet er begrenset til tilvirkningskontrakter. Dette er et begrep som hittil ikke har hatt noe innhold for avgiftsformål, men er kjent fra inntektsskatteretten («fullført kontraktsmetode»). Det må være tale om en fastpriskontrakt. Kontrakter som faktureres etter medgått tid og materialer faller altså utenfor de nye reglene. For sammensatte kontrakter er det mer uklart om disse skal vurderes under ett eller deles opp for skatte- og avgiftsformål. Finansdepartementet har i en eldre uttalelse lagt det siste til grunn, men ligningspraksis synes å ta en mer praktisk tilnærming og tillate at noen variable elementer ikke endrer karakteren av kontrakten. Dette må vurderes konkret.

Det er uten betydning om tilvirker eller byggherre fortløpende blir (juridiske) eiere ettersom arbeidet utføres.

Inntektskatterettslig finnes det egne regler for tidfesting av vederlaget i tilvirkningskontrakter og vi antar at skattemyndighetene vil ha en forventing om at utsatt innberetning av MVA bare skjer når de inntektsskatterettslige særregler har blitt anvendt. Enkelt forklart innebærer de at tilvirker skal aktivere (og ikke fradragsføre direkte) alle direkte kostnader pådratt ifm. entreprisen (inkl. produksjonslønn). Betalinger fra entreprenør skal ikke inntektsføres før entreprisen er ferdigstilt (uavhengig av når betalingene skjer). Ved ferdigstillelse avregnes vederlaget mot aktiverte kostnader og «gevinsten» inntektsføres.

Etter vår erfaring er det imidlertid ofte slik at fullført kontraktsmetode ikke benyttes inntektsskatterettslig (eller ikke benyttes korrekt), og de nye MVA-reglene er ikke betinget av at reglene inntektsskatterettslig er fulgt.

Kravet må være omtvistet

Forskriften presiserer at utsatt tidfesting kan skje hvor det «objektivt sett er rimelig tvil» om entreprenøren har krav på vederlaget. Når vurderingen skal være «objektiv» innebærer det at klart uholdbare eller usaklige innsigelser fra byggherre ikke er tilstrekkelig til å kunne benytte reglene om utsatt innberetning og innbetaling av MVA selv om de har blitt fremsatt. For øvrig er terskelen «rimelig tvil» lav.

Det er kravet som sådan som må være omtvistet slik at betalingsmislighold faller utenfor disse reglene. Slike saker må følge de vanlige reglene om tap på krav.

Partene kan ikke være nærstående

Dersom entreprenør og byggherre er nærstående kan reglene ikke påberopes. Som nærstående regnes 50 pst. eierskap eller kontroll.

Fakturering og innberetning

Selv om kravet er bestridt vil det likevel være en plikt etter bokføringsreglene til å utstede en faktura senest innen en måned etter fullføring. I den grad fakturabeløpet er omstridt skal det likevel ikke innberettes i skattemeldingen for MVA før kravet er «avklart eller betalt».

Kravet vil anses som avklart når det enten er inngått en forliksavtale mellom partene eller det foreligger en rettskraftig dom.

Dersom byggherre likevel betaler et bestridt krav skal det innberettes for den terminen betalingen skjer.

Hvis uenigheten først blir avdekket etter at et fakturabeløp er medtatt på en skattemelding for MVA (og oppgavefristen har gått ut) uttaler Finansdepartementet at det ikke skal utstedes kreditnota og gjøres korreksjoner for opprinnelig MVA-termin, men at en korreksjon må gjøres i den terminen hvor uenigheten er avdekket.

Virkningstidspunkt

Reglene om utsatt tidfesting får bare virkning for bestridte krav som etter de gamle reglene ikke er eller skulle ha vært innberettet pr. 6. termin 2022.

Oppsummering

Ved omtvistede krav bør entreprenør:

  • Fakturere kravet ved fullføring som i dag
  • Unnlate å oppgi det omtvistede beløpet i MVA-meldingen så lenge innsigelsen er uavklart
  • Innberette det endelige beløpet for MVA-terminen hvor kravet blir endelig fastsatt (forlik eller dom)

Vi bistår gjerne ved spørsmål knyttet til disse reglene.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?