logo
Wenche Maartmann-Moe

PartnerOslo

Wenche Maartmann-Moe

Wenche er spesialisert innenfor tvisteløsning og kontraktsrett, og har særlig erfaring på området for tilvirkningskontrakter (entreprise), og profesjonsansvar.

Hun har opparbeidet seg betydelig erfaring med å håndtere omfattende og komplekse tvistesaker gjennom mange år som privatpraktiserende advokat. Tvistene har blant annet vært knyttet til rådgivnings/finansansvar, styreansvar, krav om ekspropriasjonserstatning, sluttoppgjør i entrepriseprosjekter og krav relatert til ulike typer kommersielle kontrakter. Wenche har et særlig engasjement for alternativ tvisteløsning, og er sertifisert mekler gjennom Advokatforeningen. Hun tar oppdrag som mekler både i enkeltsaker og som deltaker i meklingsutvalg i større tilvirkningsprosjekter (PRIME/KLR). Wenche har erfaring som voldgiftsdommer, og blir ofte oppnevnt som ekspert/oppmann i entrepriserettslige tvister.

Innenfor entreprisefeltet, bistår Wenche våre klienter i alle faser av deres prosjekter, fra den innledende fasen med forberedelser og kontraktsforhandlinger, til gjennomføringsfasen og sluttoppgjøret. Hun bistår i alle typer tilvirkningsprosjekter, både innenfor bygg, infrastruktur og tekniske leveranser.

Wenche er proaktiv og er kjent for å strekke seg langt for å ivareta sine klienters interesser. Hun er opptatt av å gi klare og balanserte råd, som også tar hensyn til klientenes kommersielle interesser. Dette illustreres blant annet av hennes engasjement for alternativ tvisteløsning, som er drevet av erkjennelsen av at det ofte vil være tids- og kostnadsbesparende for partene i kommersielle tvister å undersøke mulighetene for minnelige løsninger.

Aktuelt

Se alle

2. februar 2023

Kjersti Lerkerød er ny partner i Arntzen de Besche

Det er med stor glede at vi kan ønske Kjersti Lerkerød velkommen som partner hos oss. Kjersti er en dyktig entrepriseadvokat, og har siden 2019 hatt stillingen som juridisk direktør i Kruse Smith entreprenør, hvor hun har jobbet med løpende prosjektrådgivning og tvisteløsning. Hun har også fulgt selskapet gjennom flere omstillings- og salgsprosesser.

9. januar 2023

Nyhetsbrev: MVA ved omtvistede krav

Like før jul ble merverdiavgiftsforskriften endret slik at entreprenører ikke lenger må innbetale utgående MVA på krav som bestrides av byggherren.

13. oktober 2022

En viktig seier for entreprenørbransjen – ingen moms på omtvistede krav

Den 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. For bygge- og anleggsbransjen var forslaget preget av reduksjon i bevilgningene til og utsettelse av nye store vei- og jernbaneprosjekter. Men det var også enkelte «lysglimt» i forslaget. Regjeringen foreslår blant annet å endre reglene om merverdiavgift knyttet til omtvistede krav.

8. juni 2022

Entrepriserett: Ny dom fra Høyesterett

En fersk dom fra Høyesterett konkluderer meg at brudd på Byggherreforskriftens krav til tilstrekkelig byggetid, ikke hindrer byggherren i å kreve dagmulkt.

11. mars 2022

Krigen i Ukraina - betydning for entreprisekontrakter og boligkjøperkontrakter

Sanksjonene mot Russland og Hviterussland, og krigen i Ukraina vil få betydning for bygge- og anleggsbransjen. Tilgangen til materialer og prisene på materialer og råvarer vil bli påvirket. For byggeprosjekter som gjelder oppføring av boliger kan situasjonen også føre til forsinkelser i overlevering av boligene til forbrukerne.

2. februar 2022

Nyhetsbrev: Tingrettsdom om ansvaret for konsekvenser av koronaviruset

Det er snart to år siden koronaviruset rammet norske bygge- og anleggsplasser. Da viruset brøt ut mottok mange byggherrer varsel om krav på fristforlengelse som følge av pandemien. Enkelte entreprenører fremmet også krav om vederlagsjustering. Vederlagskravene skapte stor debatt i bransjen, og det juridiske miljøet har vært splittet i spørsmålet om det kan kreves vederlagsjustering for konsekvenser av koronaviruset.

30. august 2021

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.
0/0

Hva har vi gjort

Full frifinnelse i omfattende styreansvarssak!

Våre advokater Karl Rosén, Wenche Maartmann-Moe, Tobias Behncke og Eirik Nakstad representerte If Skadeforsikring NUF i et omfattende erstatningssøksmål mot tidligere styreleder og daglig leder i Norske Skog og konsernets forsikringsgivere. Saken gikk over seks uker i Oslo tingrett i januar – mars 2023.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?