logo

Tvisteløsning

Vi tilbyr markedsledende ekspertise innen tvisteløsning. Tvisteløsningsteamet bistår norske og internasjonale klienter med et bredt spekter av saker, blant annet innenfor områder som erstatningsrett, forsikringsrett, forvaltningsrett, immaterialrett, kontraktsrett, markedsrett, offentlige anskaffelser, konkurranserett og selskapsrett.

Rådgivning fra våre advokater

For noen virksomheter er tvister en del av hverdagen, mens andre er sjelden involvert i tvister. Felles for alle er at de ønsker rask og kostnadseffektiv bistand til å løse tvisten. Vi jobber systematisk fra start for å legge grunnlaget for en riktig strategi, og vi skreddersyr team og leveranser til den enkelte sak.

  • I komplekse saker benytter vi en digital bevishåndteringsplattform for å effektivisere arbeidet og for å sortere, kategorisere og kommentere bevis. Erfaringen er at vi på den måten raskere kan sette oss inn i komplekse prosjekter, slik at vi kan gi våre klienter klare råd på et tidlig stadium.
  • Når vi har tilstrekkelig oversikt over saken, kan vi beregne den antatte verdien av kravet (eller risikoeksponeringen dersom vår klient har mottatt et krav). Vår erfaring er at slike verdivurderinger (sannsynlighetsvektet forventningsverdi) gir våre klienter langt bedre beslutningsgrunnlag, sammenliknet med om vi bare hadde brukt begreper som «god», «dårlig» eller «prosedabel» sak.
  • Det siste leddet i den innledende fasen er å bruke faktumgjennomgangen og verdivurderingene til å arbeide frem en strategi som sikrer at klientens mål oppnås.

Forliksforhandlinger

Teamet har bred erfaring med forliksforhandlinger og mekling og håndterer et stadig økende antall av slike saker. I tillegg er vi bransjeledende på midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning) og bevissikring utenfor rettssak.

Vi kan tilby effektiv bistand i alle faser av rettstvister. Alle våre advokater har opplæring i juridisk prosjektledelse og kan tilby våre klienter kostnadseffektiv og målrettet bistand

Dette kan du forvente av oss

Vi er bransjeledende innenfor tvisteløsning. Vårt team har lang erfaring med å håndtere store, komplekse saker for ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler. Hos oss vil du alltid få det best sammensatte teamet av tvisteløsningsspesialister og fag- og bransjeeksperter.

Vi har et stort nettverk av utenlandske advokatforbindelser og sakkyndige vi kan trekke på ved behov.

High working capacity in addition to in-depth understanding and knowledge on a very broad variety of legal disciplines

Klient, Chambers, 2022

Aktuelt

Se alle

17. februar 2023

Vi opprettholder sterke resultater i Chambers Global 2023

I går publiserte Chambers Global sine resultater fra 2023, hvor vi styrker våre individuelle resultater og opprettholder posisjonene våre på firmanivå. Rankingen favner totalt åtte områder og vi er rangert innenfor syv.

25. august 2021

Nyhetsbrev: Force Majeure - kan korona frita for betalingsforpliktelsen?

Trøndelag tingrett avsa 5. juli i år en dom om pengedebitors adgang til å påberope force majeure i et avtaleforhold om salg av varer mellom næringsdrivende. Saken gjaldt selgers krav om erstatning etter kjøpers midlertidige kansellering av avtalen på grunn av Covid-19-pandemien. Tingrettens uttalelser viser at terskelen for å påberope force majeure er høy, og at dette gjelder spesielt for pengedebitor. Kjøper ble idømt å betale kr 2 900 000,- i erstatning til selger for kontraktsbruddet samt fulle sakskostnader. Arntzen de Besche bistod selger i saken. Dommen er ikke rettskraftig.

28. mai 2021

Hvordan beregne verdien av tvistesaker?

Som første norske advokatfirma har Arntzen de Besche inngått et samarbeid med Eperoto, en svensk software-plattform som beregner verdien av tvistesaker. I dagens reportasje i Finansavisen Jus gjør Andreas Nordby og Jan Olav Aabø rede for hvordan vårt samarbeid med Eperoto bidrar til å gi våre klienter et bedre beslutningsgrunnlag i tvistesaker.

8. januar 2019

Third party litigation and arbitration funding in Norway

Interest in third party litigation and arbitration funding in Norway continues to grow. Our colleagues Eivind Tandrevold and Jan Olav Aabø have authored the Norway chapter in the recently published The Third Party Litigation Funding Law Review (Second Ed.). The chapter surveys current developments in the Norwegian third-party funding landscape.
0/0

Hva har vi gjort

Millionkrangel endte med felles bidrag til Kreftforeningen

Tirsdag denne uken var det ankeforhandling i en sak mellom Vatne Property AS, representert ved vår partner Vidar Riksfjord, og Sandakerveien 16 AS, representert ved advokat Asbjørn Lyséll Døvik i Glittertind. Etter innledningsforedragene ble partene enige om å forlike saken ved å donere 500 000 kroner til Kreftforeningen.

Styremedlemmer frifunnet i Høyesterett

Vidar Riksfjord har i tre instanser representert tidligere styremedlemmer i Spiro Medical AS i et erstatningssøksmål fra tidligere investorer/aksjonærer i selskapet. Investorene hevdet at de fikk uriktig, mangelfull eller villedende informasjon i forbindelse med en kapitalforhøyelse i selskapet, hvilket ble anført å ha påført dem et tap på ca. 14 millioner kroner.  
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?