logo

Styremedlemmer frifunnet i Høyesterett

Vidar Riksfjord har i tre instanser representert tidligere styremedlemmer i Spiro Medical AS i et erstatningssøksmål fra tidligere investorer/aksjonærer i selskapet. Investorene hevdet at de fikk uriktig, mangelfull eller villedende informasjon i forbindelse med en kapitalforhøyelse i selskapet, hvilket ble anført å ha påført dem et tap på ca. 14 millioner kroner.  

Styremedlemmene ble frifunnet i tingretten, men to av dem ble holdt delvis erstatningsansvarlige av Gulating lagmannsrett. Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett som tillot både lagmannsrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse fremmet. Saken ble behandlet over tre dager i Høyesterett. Sakens prinsipielle rettslige spørsmål var hvilke informasjonsmangler som må foreligge ved en kapitalforhøyelse for at investorer kan holde styremedlemmererstatningsansvarlige.

Styremedlemmene anførte at de ikke hadde gitt noen uriktige eller villedende opplysninger og at det uansett måtte foreligge kvalifiserte/vesentlige mangler ved informasjonsgrunnlaget for at de eventuelt skulle kunne holdes ansvarlig. Investorene mente det ikke kunne stilles opp en slik terskel.

Dom ble avsagt 22. desember 2022 og styremedlemmene ble frifunnet fullt ut og tilkjent sakskostnader for alle tre instanser. Høyesterett kom til at styremedlemmene i det alt vesentlige hadde gikk korrekte opplysninger, og utledet følgende rettsregel i tråd med styremedlemmenes anførsel i avsnitt 58:

«For at styremedlemmer skal kunne holdes erstatningsansvarlige for uriktige eller utelatte opplysninger i informasjonsgrunnlaget for en emisjon, er det en forutsetning at det dreier seg om forhold – som sett i lys av de øvrige opplysningene som er gitt – etter en samlet vurdering er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet. For å kunne foreta en samlet vurdering, må den enkelte angivelige uriktige eller utelatte opplysningen som regel først bedømmes særskilt.»

Dommen inneholder også prinsipielle uttalelser om forholdet mellom faktiske opplysninger og prognoser om fremtiden, og betydningen av at investorene var profesjonelle.

Du kan lese dommen i sin helhet her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?