logo
Eyvind Sandvik

PartnerOslo

Eyvind Sandvik

Eyvind bistår først og fremst innen skatterett, inkludert alminnelig bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett, merverdiavgift og transaksjoner. Han har jobbet med norsk og internasjonal skatte- og avgiftsrett i mer enn 15 år. Han bistår særlig i transaksjonsrettet rådgivning og restruktureringer, og rådgivning knyttet til valg av transaksjonsstruktur, finansiering og earn out-modeller. Han har et betydelig internasjonalt nettverk av advokater og skatterådgivere og bistår jevnlig norske virksomheter som skal ekspandere til andre land, enten gjennom nyetableringer eller transaksjoner.

Han har omfattende erfaring med skattemessig rådgivning knyttet til etablering av incentivordninger for ledende ansatte, reinvesteringer og buy out-transaksjoner. I tillegg til å gi råd innenfor skatt og avgift blir han ofte benyttet som rådgiver i selskapsrettslige og regnskapsrettslige spørsmål som oppstår i transaksjoner og restruktureringer.

Eyvinds brede erfaring innenfor skatterett gjør han til en ettertraktet strategisk rådgiver for klientene sine. Han er særlig anerkjent for sin kompetanse innenfor internasjonal skatteplanlegging. Eyvind sitter i Advokatforeningens lovutvalg for skatterett, og foreleser jevnlig innen skattefaglige temaer.

Eyvind har særlig bistått aktører i finansnæringen med skatte- og selskapsrettslige forhold i transaksjoner, både innenfor bank- og forsikringsbransjen – i nært samarbeid med firmaets finansregulatoriske ekspertise. I tillegg har han bistått norske og utenlandske aktører i komplekse skatteklagesaker hvor regulatoriske og regnskapsrettslige spørsmål har vært sentrale.

Eyvind bistår også regelmessig store eiendomsaktører med skatte- og avgiftsrettslig bistand knyttet til transaksjoner, omorganiseringer og utviklingsprosjekter. Han bistår også ved bokettersyn og klagesaker knyttet til spesielle skatte- og avgiftsspørsmål som oppstår i alle livsfaser av prosjektet.

Eyvind har bistått med skattefaglige vurderinger knyttet til ulike samarbeidsformer (samlokalisering og samdrift), skatteforhold knyttet til brønnbåter, omorganiseringer og salg av konsesjoner og fartøy. 

Eyvind har betydelig erfaring med å håndtere bokettersyn, klagesaker og rettssaker mot skattemyndighetene. Han har bistått både norske og internasjonale klienter i tvister knyttet til internprising, skatteavtaler, merverdiavgift og egenkapitaltransaksjoner.

Eyvind er medlem av firmaets M&A-gruppe og rådgir på spørsmål knyttet til skatt og avgift, selskaps - og regnskapsrett i forbindelse med

  • Omorganiseringer av virksomheter/konsern
  • Kjøp og salg av selskaper
  • Spin-offs
  • Joint Ventures
  • Finansiering

Han har vært ansvarlig for skatterådgivningen i flere store og komplekse transaksjoner de siste årene, og har bred erfaring med å bistå både industrielle aktører og finansielle investorer.

Delivers timely and accurate advice adapted to the client's expectations

Klient, Chambers, 2022

Aktuelt

Se alle

6. oktober 2023

Skatte- og avgiftsendringer i regjeringens forslag til statsbudjsett for 2024

Regjeringen Støre la i dag frem sitt andre hele statsbudsjett. Sammenlignet med fjorårets dramatiske skatteendringer fremstår 2024-budsjettet mer ordinært med justeringer av satser og innslagspunkt. Etter store økninger i utbytte- og gevinstbeskatningen for private aksjonærer i 2022 og 2023 foreslås den nominelt uendret for 2024.

9. januar 2023

Nyhetsbrev: MVA ved omtvistede krav

Like før jul ble merverdiavgiftsforskriften endret slik at entreprenører ikke lenger må innbetale utgående MVA på krav som bestrides av byggherren.

28. september 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen med planer om å hente inn mer til fellesskapet, når naturressurser stilles til rådighet

Regjeringen presenterte 28. september 2022 sine planer om å hente inn til fellesskapet mer av verdiene som skapes når naturressurser stilles til rådighet. Gjennom innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon og en ekstraordinær avgift på vind- og vannkraft grunnet de svært høye strømprisene ønsker regjeringen å øke skatteinntektene med ca. 33 milliarder kroner årlig.

30. mars 2022

Kuvending fra skattedirektoratet om ansattincentiv

Kruse Smith-modellen er navnet på en incentivmodell for ansatte basert på aksjeerverv som er gunstig for både den ansatte og arbeidsgiver, ettersom modellen muliggjør aksjeerverv under fritaksmetoden uten behov for betydelig kontantvederlag fra den ansatte. Skattedirektoratet publiserte 3. januar 2022 en ny prinsipputtalelse som for alle praktiske formål medførte at modellen ble erklært død. I en ny prinsipputtalelse avgitt 28. mars 2022 som erstatter prinsipputtalelsen publisert 3. januar 2022 gjør skattedirektoratet en helomvending og aksepterer Kruse Smith-modellen.

19. januar 2022

Nyhetsbrev: Endringer i regler for ansattes incentivavtaler

Det juridiske landskapet for incentivavtaler for ansatte har ved årsskiftet endret seg betydelig. Først ble det ved vedtakelse av statsbudsjettet for 2022 vedtatt endringer i skatteloven § 5-14 om beskatning av opsjoner til ansatte. Deretter har Skattedirektoratet gjennom nye prinsipputtalelser den 3. januar 2022 lagt betydelige begrensninger på bruk av den såkalte Kruse Smith-modellen, som har sitt grunnlag i en avgjørelse fra Høyesteretts fra 2000. Vi vil kort oppsummere de viktigste endringene nedenfor.

22. desember 2021

Fem advokater fra Arntzen de Besche er med i Advokatforeningens lovutvalg

Fire av våre advokater er allerede medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg. Fra januar 2022 får de selskap av Eivind Landmark Tandrevold, som inngår i lovutvalget for forsikringsrett. Å sitte i Advokatforeningens lovutvalg gir advokatene våre innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.

6. september 2021

Newsletter - potential amendments to the petroleum tax regime

The Government announced on a press conference 31 August 2021 that they would propose amendments to the petroleum tax act. The Ministry of Finance has now issued a public consultation paper where it is proposed that the rules on depreciation and tax-free income in the special tax for petroleum from 2022 should be replaced by immediate expense recognition of investments (cash flow tax – direct tax deduction). The Ministry of Finance emphasizes that the proposed amendment is similar to amendment that entered into force for hydroelectric power with effect for investments made from 2021.

9. juni 2021

Nyhetsbrev: Beskatning av opsjoner på aksjer i arbeidsforhold

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett i 2021 en ny skattemetode for opsjoner til ansatte i arbeidsforhold. Forslaget er nå fulgt opp med et høringsnotat og konkrete forslag til lovendringer som vil gjøre bruk av opsjoner langt mer attraktivt for både oppstartsselskaper og ansatte.

11. februar 2021

Nyhetsbrev: Regjeringen legger til rette for "leie-til-eie"-strukturer

I pressemelding fra regjeringen den 3. februar 2021 gir regjeringen utrykk for at det er ønskelig å legge til rette for bruk av «leie-til-eie»-ordninger som et virkemiddel for å hjelpe flere inn i boligmarkedet. Som et konkret tiltak informerer regjeringen om at Finansdepartementet har igangsatt en utredning av behovet for endring av skatteloven § 7-3 om beskatning av boligselskap og andelshavere. Regjeringen legger i pressemeldingen til grunn at dagens skatteregler kan gi «disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap» og viser til at private boligutviklere har utrykt at det i flere prosjekter kunne vært inngått avtaler med leie-til-eie-struktur for minst 30 % av enhetene i prosjektet.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?