logo
Rune Tjomsås Andersen

PartnerOslo

Rune Tjomsås Andersen

Rune er spesialisert innenfor skatterett og selskapsrett, og har bred erfaring fra fagfeltene fra både offentlig og privat sektor. Han har spisskompetanse innen petroleumsskatt og energi, eiendomsskatt, alminnelig bedriftsbeskatning og internasjonal skatterett. Han har bakgrunn fra Finansdepartementets Skattelovavdeling, og har erfaring fra lovgivnings- og utvalgsarbeid.

I løpet av de siste 25 årene har Rune bistått nasjonale og internasjonale klienter i ulike bransjer og sektorer med skatterettslige og selskapsrettslige spørsmål. Han bistår hovedsakelig innenfor transaksjoner, fusjoner og fisjoner, oppkjøp, skatterett, internprising, eiendomsskatt, kontraktsforhandlinger, tvisteløsning, skatteforvaltningsrett og selskapsrett. Han bistår også regelmessig i saker som gjelder merverdiavgift og særavgifter.

Rune påtar seg regelmessig prosedyreoppdrag innenfor blant annet skatte- og avgiftsrett, eiendomsskatt og selskapsrett. Han har lang erfaring med å lede den juridiske siden av prosjekter som involverer store offentlige og private subjekter, og som reiser kompliserte juridiske spørsmål knyttet til skatte- og avgiftsrett, og andre fagområder.

Som rådgiver har Rune solid bransjekunnskap og er en mye brukt strategisk rådgiver for klientene sine. Han har omfattende erfaring som prosjektleder i komplekse saker, som også involverer myndighetskontakt og håndtering av mange interessenter.

Rune Tjomsås Andersen is very knowledgeable in the energy and electricity sector. In particular related to tax issues and transactional work.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

20. oktober 2023

Høstkonferansen - et av årets høydepunkter

Den årlige høstkonferansen vi arrangerer i samarbeid med Fornybar Norge, er et av årets høydepunkter. I år var intet unntak. Det var stort oppmøte fra ulike aktører innen fornybarbransjen og de som jobber med land- og havvind.

6. oktober 2023

Skatte- og avgiftsendringer i regjeringens forslag til statsbudjsett for 2024

Regjeringen Støre la i dag frem sitt andre hele statsbudsjett. Sammenlignet med fjorårets dramatiske skatteendringer fremstår 2024-budsjettet mer ordinært med justeringer av satser og innslagspunkt. Etter store økninger i utbytte- og gevinstbeskatningen for private aksjonærer i 2022 og 2023 foreslås den nominelt uendret for 2024.

6. oktober 2022

Forslag til statsbudsjett 2023

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det ble tidlig varslet om et stramt budsjett med redusert oljepengebruk, og det har vært knyttet stor spenning til inndekningen. I forkant av budsjettet ble det fremlagt forslag om betydelige skatteskjerpelser for vann- og vindkraft samt havbruksnæringen (se våre separate nyhetsbrev om dette helt nederst).

28. september 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen med planer om å hente inn mer til fellesskapet, når naturressurser stilles til rådighet

Regjeringen presenterte 28. september 2022 sine planer om å hente inn til fellesskapet mer av verdiene som skapes når naturressurser stilles til rådighet. Gjennom innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vannkraftproduksjon og en ekstraordinær avgift på vind- og vannkraft grunnet de svært høye strømprisene ønsker regjeringen å øke skatteinntektene med ca. 33 milliarder kroner årlig.

30. mars 2022

Kuvending fra skattedirektoratet om ansattincentiv

Kruse Smith-modellen er navnet på en incentivmodell for ansatte basert på aksjeerverv som er gunstig for både den ansatte og arbeidsgiver, ettersom modellen muliggjør aksjeerverv under fritaksmetoden uten behov for betydelig kontantvederlag fra den ansatte. Skattedirektoratet publiserte 3. januar 2022 en ny prinsipputtalelse som for alle praktiske formål medførte at modellen ble erklært død. I en ny prinsipputtalelse avgitt 28. mars 2022 som erstatter prinsipputtalelsen publisert 3. januar 2022 gjør skattedirektoratet en helomvending og aksepterer Kruse Smith-modellen.

19. januar 2022

Nyhetsbrev: Endringer i regler for ansattes incentivavtaler

Det juridiske landskapet for incentivavtaler for ansatte har ved årsskiftet endret seg betydelig. Først ble det ved vedtakelse av statsbudsjettet for 2022 vedtatt endringer i skatteloven § 5-14 om beskatning av opsjoner til ansatte. Deretter har Skattedirektoratet gjennom nye prinsipputtalelser den 3. januar 2022 lagt betydelige begrensninger på bruk av den såkalte Kruse Smith-modellen, som har sitt grunnlag i en avgjørelse fra Høyesteretts fra 2000. Vi vil kort oppsummere de viktigste endringene nedenfor.

8. november 2021

Nyhetsbrev: Endringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen Støre presenterte i dag sine endringer til statsbudsjett for 2022. Ikke uventet er endringene på skatte- og avgiftsområdet først og fremst innrettet mot å øke fordelingseffekten i skattesystemet. Det blir bl.a. foreslått økninger i formuesskatten samt høyere beskatning av utbytte- og aksjegevinster for private eiere. Samtidig tilgodeses kjernevelgerne med økt fradrag for fagforeningskontingent samt økte særfradrag i primærnæringene. Det er verdt å merke seg at forrige regjerings forslag til nye regler for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold opprettholdes, mens den generelle regelen om kjøp av aksjer i arbeidsgiver foreslås fjernet i sin helhet. For øvrig er det begrensede forslag til endringer i næringsbeskatningen. Dette må nok delvis ses i lys av den begrensede tiden regjeringen har hatt til rådighet.

12. oktober 2021

Nyhetsbrev: Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg presenterte i dag, 12. oktober 2021, sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Forslaget til statsbudsjettet vil imidlertid etter alt å dømme ikke bli vedtatt av Stortinget slik det har blitt presentert av Regjeringen Solberg i dag. Ny regjering har til 10. november å komme med endringsforslaget til budsjettet, før det endelig vedtas i Stortinget i desember.

6. september 2021

Newsletter - potential amendments to the petroleum tax regime

The Government announced on a press conference 31 August 2021 that they would propose amendments to the petroleum tax act. The Ministry of Finance has now issued a public consultation paper where it is proposed that the rules on depreciation and tax-free income in the special tax for petroleum from 2022 should be replaced by immediate expense recognition of investments (cash flow tax – direct tax deduction). The Ministry of Finance emphasizes that the proposed amendment is similar to amendment that entered into force for hydroelectric power with effect for investments made from 2021.

9. juni 2021

Nyhetsbrev: Beskatning av opsjoner på aksjer i arbeidsforhold

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett i 2021 en ny skattemetode for opsjoner til ansatte i arbeidsforhold. Forslaget er nå fulgt opp med et høringsnotat og konkrete forslag til lovendringer som vil gjøre bruk av opsjoner langt mer attraktivt for både oppstartsselskaper og ansatte.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum ved inngåelse av avtale om å kjøpe av Repsol Norges eierandeler i Bragefeltet på norsk sokkel. Avtalen sikrer Lime Petroleum 33,84 prosent av feltet, og prisen vil etter dagens kurs ligge på omtrent 356 millioner kroner.

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.

Arntzen de Besche bistår Norsk Industri

Grønn energi er i rivende utvikling - en utvikling som Arntzen de Besche ønsker å være del av og pådriver for. Vi har de siste månedene hatt gleden av å bidra til den nye rapporten om rammeverk om offshore havvind som Norsk Industri v/ Arbeidsutvalget for fornybar energi til havs har laget.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?