logo
Knut-Marius Sture

PartnerOslo

Knut-Marius Sture

Knut-Marius har nærmere 40 års erfaring innfor arbeidsrett som fag og gir råd innenfor hele det arbeidsrettslige området. Han har særlig kompetanse innenfor kollektiv arbeidsrett og bistår bedrifter i spørsmål knyttet til opprettelse av og forståelse av tariffavtaler og tvister i den forbindelse. Han har også lang og omfattende prosedyreerfaring innen hele spekteret av arbeidsrett, i de ordinære domstolene og Arbeidsretten.

Knut-Marius bistår først og fremst industri-, finans- mediebedrifter og luftfart i store omstillings- og nedbemanningsprosesser og har betydelig erfaring med konkurranseklausuler. Han har også bred erfaring knyttet til utforming av incentiv- og pensjonsordninger. Han blir ofte hentet inn av styret når virksomheter skal skifte ledelse.

For virksomheter som står i omfattende omstillingsprosesser er Knut-Marius en betrodd rådgiver. Han har også lang erfaring i å bistå styret og ledelsen med strategisk rådgivning, i saker som har høy kompleksitet og som ofte innebærer stor medieoppmerksomhet. Som rådgiver er Knut-Marius opptatt av å gi målrettet, korrekt og kostnadseffektive råd, tilpasset situasjonene og de ulike virksomhetene.

Knut-Marius Sture is a strong figurehead with a huge amount of experience and is very commercially minded.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

21. april 2023

Tipsen tilhører de ansatte

I dom avsagt 20. april slår Høyesterett fast at arbeidsgiver ikke har rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen.

8. desember 2022

Nyhetsbrev: Innstramminger i regelverket for inn- og utleie

Mandag 5. desember 2022 fremsatte arbeids- og sosialkomiteen innstilling til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. I all hovedsak tiltrer komiteen departementets forslag fra 17. juni 2022 om innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Selv om forslaget har møtt mye motstand, særlig fra arbeidsgiversiden, er det mye som tyder på at innstrammingene nå blir vedtatt.

22. november 2022

Nyhetsbrev: Endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer utvidede plikter for konsern

Regjeringen har fremmet lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, arbeidsgiveransvar og informasjon og drøfting i konsern, de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer, samt opptjeningstid for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.

22. november 2022

Nyhetsbrev: Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

Fredag 18. november 2022 fremsatte regjeringen en rekke forslag knyttet til endringer i arbeidsmiljøloven, jf. Prop. 14 L (2022-2023). I proposisjonen fremmes blant annet forslag knyttet klargjøring av arbeidstakerbegrepet, utvidelse av arbeidsgivers forpliktelser i konsern og endring av tidspunktet for når en midlertidig ansatt har rett på fast ansettelse.

17. februar 2022

Nyhetsbrev: Høyesterett gir Widerøe medhold i sak vedrørende oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Ved Høyesteretts dom av 16. februar 2022 fikk Widerøe´s Flyveselskap AS medhold i at oppsigelsen av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne var saklig begrunnet iht. arbeidsmiljøloven § 15-7. Saken reiste spørsmål om tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6 innebar en plikt til å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en permanent deltidsstilling, samt hvilke krav som stilles til dokumentasjon for arbeidsgivers vurderinger ifm. oppsigelsen. Prosessfullmektig for Widerøe var advokat Knut-Marius Sture.

2. desember 2021

Stor interesse for årets arbeidsrettseminar

Denne uken holdt vi vårt årlige arbeidsrettseminar i Oslo, som tok for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgivers daglige utfordringer. Etter en innledende runde med gjennomgang av nyere rettspraksis, ble det i årets seminar lagt vekt på blant annet regulering av hjemmekontor og oppfølging av ansatte som er sykemeldte. Vi fikk også innsikt i hva vi kan forvente oss av endringer fra den nye regjeringen, og ikke minst Fougner-utvalgets syn på fremtidens arbeidsliv.

13. september 2021

Norges største innkjøpere velger Arntzen de Besche

Når Norges største innkjøpere av juridiske tjenester skal rangere landets beste advokatfirmaer innen arbeidsrett, plasserer de Arntzen de Besche på toppen av listen. I løpet av de siste fire årene har fire nye partnere tatt plass. Frode Martin Toftevåg, Mira Tengesdal Torstenbø, Agathe Løwenborg og Christian Backe utgjør en ny generasjon arbeidsrettpartnere som blir lagt merke til.

21. april 2021

Nyhetsbrev - Ny dom fra Høyesterett: Ikke objektivt straffeansvar ved foretaksstraff

Høyesterett avsa 15. april 2021 dom hvor spørsmålet var om et aksjeselskap kunne ilegges foretaksstraff for å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft som ikke hadde oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Det ble konkludert med at aksjeselskapet skulle ilegges foretaksstraff med en bot på 30 000 kroner for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a. Avgjørelsen fastslår at det ikke gjelder et objektivt straffansvar for foretak.

11. januar 2021

Det årlige arbeidsrettsseminaret

Arntzen de Besche har i mer enn 10 år gjennomført sitt årlige heldagsseminar om arbeidsrettslige temaer. Dette er et seminar med foredrag innenfor en rekke dagsaktuelle temaer, hvor deltakerne får faglig påfyll fra noen av landets ledende advokater innenfor arbeidsrett.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?