logo

Nyhetsbrev: Endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer utvidede plikter for konsern

Regjeringen har fremmet lovforslag som innebærer en rekke endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, arbeidsgiveransvar og informasjon og drøfting i konsern, de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer, samt opptjeningstid for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.

I dette nyhetsbrevet konsentrer vi oss om de endringsforslagene som vedrører konserner. De øvrige forslagene har vi kommentert i dette nyhetsbrevet.

Regjeringen foreslår at ansvaret for noen arbeidsgiverfunksjoner skal gjelde for alle selskap som inngår i et konsern. Dette gjelder for det første med hensyn til arbeidstakers stillingsvern, hvor det foreslås at selskapene som inngår i konsern, får plikt til å tilby annet passende arbeid og gi fortrinnsrett til ny stilling ved overtallighet til ansatte i andre selskaper i samme konsern. For det andre foreslås det regler om informasjon og drøfting også i konsernforhold. Hensikten med forslagene er å styrke arbeidstakernes vern og rettigheter i forbindelse med omstruktureringer.

Plikt til å tilby annet passende arbeid

Ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold utvides plikten til å tilby annet passende arbeid til å gjelde i alle foretak som inngår i et konsern. Den utvidede plikten gjelder i utgangspunktet for samtlige foretak i konsernet, men arbeidsgiver kan gjøre en avgrensning med hensyn til hvilke foretak som skal omfattes. Plikten inntrer etter at det er på det rene at det ikke finnes passende arbeid i det konsernselskap hvor arbeidstaker er ansatt.

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Fortrinnsretten til ny ansettelse utvides også til å gjelde i alle foretak som inngår i konsernet.

Samarbeid, informasjon og drøfting

Det skal etableres rammer for samarbeid, informasjon og drøfting i konsern med virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere. Det er morforetaket som blir ansvarlig for at det blir etablert en samarbeidsform, men dette skal skje i samråd med et flertall av de ansatte i konsernet eller en eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i konsernet. Det kan etableres et samarbeidsorgan eller en annen tilsvarende samarbeidsform.

Hva nå?

Det er all grunn til å tro at lovforslagene vedtas av Stortinget, og at de vil tre i kraft i løpet av 2023. Vår anbefaling er derfor at selskap som inngår i et konsern setter seg grundig inn i forslagene. Ikke minst gjelder dette for selskap som vurderer omorganiseringer og nedbemanninger. De varslede lovendringene stiller store krav til oversikt og koordinering på tvers i et konsern. I nedbemanningsprosesser må man i et konsern se på tvers av selskapene. Dette kan innebære ytterligere krav til dokumentasjon og prosess.

Hele proposisjonen finner du her: Prop. 14 L (2022–2023) - regjeringen.no

Ta kontakt med oss dersom du ønsker en grundigere gjennomgang av endringsforslagene og hva disse kan innebære for din virksomhet.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?