logo

Nyhetsbrev: Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

Fredag 18. november 2022 fremsatte regjeringen en rekke forslag knyttet til endringer i arbeidsmiljøloven, jf. Prop. 14 L (2022-2023). I proposisjonen fremmes blant annet forslag knyttet klargjøring av arbeidstakerbegrepet, utvidelse av arbeidsgivers forpliktelser i konsern og endring av tidspunktet for når en midlertidig ansatt har rett på fast ansettelse.

Endringene følger opp flere av forslagene fremmet i NOU 2021:9. Hensikten bak forslagene er ifølge regjeringen å styrke arbeidstakernes vern og rettigheter, der faste ansettelser, et organisert arbeidsliv og et sterkt trepartssamarbeid står sentralt.

I det følgende gjennomgås noen av de mest sentrale forslagene. Når det gjelder endringsforslagene knyttet til konserntilfellene, viser vi til eget nyhetsbrev om dette her.

Endringsforslagene

Presisering av arbeidstakerbegrepet

Regjeringen ønsker å klargjøre skillet mellom oppdragstaker og arbeidstaker, ved å gi veiledning til vurderingen i arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd. Etter forslaget til lovendring skal det legges vekt på:

  • hvorvidt vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og
  • om vedkommende er underordnet gjennom styring ledelse og kontroll.

Regjeringen presiserer likevel at vurderingen av skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker fortsatt må gjøres etter en formålsorientert helhetsvurdering, der også flere momenter enn de som listes opp i loven kan inngå. Regjeringen peker også på at lovendringen kun er ment som en presisering av gjeldende rett.

I tillegg foreslår regjeringen å innføre en presumsjonsregel for arbeidstakerforhold. Det vil si at det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver kan vise til at det er overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Informasjon og drøfting

Regjeringen foreslår å samle bestemmelsene om drøfting i §§ 14-1 a, 14-9 og 14-12 til én bestemmelse. Samtidig foreslås det at arbeidsgiver må drøfte bruken av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen.

Endringer i reglene om vernetjeneste

Regjeringen foreslår videre endringer i reglene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

For verneombudet foreslås det for det første en presisering av at verneombudet også skal ivareta innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten. Regjeringen vil også senke grensen for når en virksomhet må ha verneombud fra ti til fem ansatte.

Tilsvarende foreslås det å senke terskelen for når virksomheten må ha arbeidsmiljøutvalg fra 50 til 30 ansatte.

Rett til fast ansettelse etter sammenhengende, midlertidig ansettelse

Regjeringen foreslår å fjerne den såkalte fireårsregelen for rett til fast ansettelse. I stedet foreslås en samlet regel der midlertidig ansatte har krav på fast ansettelse etter tre års sammenhengende midlertidig ansettelse, uavhengig av grunnlaget for ansettelse.

Les mer på regjeringens nettside her: Prop. 14 L (2022–2023) - regjeringen.no

Hvis du har spørsmål om hvordan din virksomhet skal kunne håndtere lovforslagene, ta kontakt med våre kontaktpersoner i avdelingen for arbeidsliv og pensjon.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?