logo

Bærekraft og menneskerettigheter

Miljø, klima og menneskerettigheter får stadig mer oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og stadig flere virksomheter blir berørt av nye reguleringer og nye problemstillinger. Vi er totalleverandør av rådgivning innen alle miljø- og klimarettslige spørsmål, til både private og offentlige aktører innen industri, infrastruktur og energiproduksjon. Vi bistår også innen rådgivning knyttet til arbeidslivet og menneskerettigheter, og har blant annet landets ledende arbeidslivsavdeling.

Rådgivning fra våre advokater

Bærekraft er et viktig satsingsområde, og en del av våre verdier. Våre advokater har god bransjekunnskap innenfor de fleste sektorer, og et stort erfaringsmateriale når det gjelder bredden og dybden av krav innenfor bærekraft. Vi gir råd knyttet til

 • kartlegging av regelverk
 • grønne anskaffelser
 • grønn finansiering
 • grønne bygg og anlegg og eiendom
 • fornybar energi
 • due dilligence
 • transaksjoner
 • rapportering
 • styre- og ledelsesansvar
 • klima og miljørett
 • komplekst regelverk

Compliance

Det forventes at virksomheter aktivt jobber for å overholde regelverket, noe som kan være en krevende oppgave. Aktivitet i utlandet byr på et langt mer komplekst risikobilde enn det en norsk aktør forholder seg til hjemme.

Vi følger rettsutviklingen tett og gir råd til kundene slik at de til enhver tid har rutiner som overholder kravene om etterlevelse. I tillegg bistår vi kundene når det avdekkes, eller ved mistanke om brudd på regelverket.

Rapportering

God og grundig rapportering av bærekraft og samfunnsansvar er viktig. Investorer og kunder vektlegger i stadig større grad selskapers påvirkning på miljø og samfunn, dermed blir god rapportering viktig for selskapers konkurransekraft. De siste årene har det skjedd en omfattende utvikling for rettsliggjøring av rapportering på dette området, både med regulering som er initiert av EU og av nasjonale vedtatte regler.

Våre advokater har blant annet allerede mye kunnskap om de nye reglene som gjelder for norske selskapers rapporteringsplikt om leverandørkjeder og samarbeidsparter (åpenhetsloven) og generelt om regnskapslovens krav til bærekrafts-rapportering.

Pådriver i det grønne skiftet

Vi ønsker å være pådrivere innenfor bærekraft og menneskerettigheter. Derfor samarbeider vi tett med myndigheter og bransjeforeninger i arbeidet med å lansere tiltak eller revidere eksisterende lovgivning.

Vi samarbeider tett med Skift- næringslivets klimaledere, og sammen setter vi dagsorden for hvordan næringslivet kan bli enda mer bærekraftig. Vi har blant annet utarbeidet en veileder for grønne innkjøp, og bidratt til en rekke skiftnotat hvor vi har lansert konkrete tiltak innen mat og landbruk, og bygg og eiendom.

I samarbeid med Grønn Byggallianse har vi også utarbeidet en veileder med forslag til bestemmelser som byggherre og entreprenør kan bruke i sine totalentreprisekontrakter.

Dette kan du forvente av oss

Vi har et stort engasjement for bærekraft og menneskrettigheter. Tett samarbeid med både myndigheter og bransjeforeninger gjør at vi har et godt innblikk i utviklingen på området og kan bistå klienter i alle faser og deler av arbeidet.

Våre advokater samarbeider tett med andre fagspesialister internt, slik at du alltid får det best sammensatte teamet av spesialister innen både fag og bransje.

Aktuelt

Se alle

5. april 2024

Historisk dom fra EMD

Er stater forpliktet til å beskytte innbyggere mot virkningene av menneskeskapte klimaendringer? På tirsdag kunngjorde Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) historisk dom i en av tre klimasaker som var samlet til felles behandling.

17. november 2023

Forbrukertilsynet med omfattende kontroll av selskaper som er omfattet åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har gjennomført kontroller av 500 virksomheter etter at åpenhetsloven trådte i kraft. Kontrollene avdekker at en femtedel av disse ikke oppfyller kravet om å publisere redegjørelser for aktsomhetsvurderinger på sine nettsider. En bekymringsfull trend, i følge Forbrukertilsynet, som nå advarer mot at brudd på loven kan føre til sanksjoner.

16. februar 2023

- Vi skal være en pådriver i det grønne skiftet

Vi har alle et ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Våre klienter består av sentrale aktører innen norsk næringsliv, og offentlige institusjoner som til sammen utgjør en viktig del av det norske samfunnet og den norske verdiskapingen. Vårt viktigste bidrag er den daglige rådgivningen hvor bærekraft og klima blir stadig viktigere.

20. september 2022

Bærekraftsrapportering – hvilken betydning har det for din virksomhet?

Bærekraftsrapportering, ESG, ikke-finansiell rapportering, sosial rapportering og klimaregnskap. Antallet overlappende og kryssende begreper er mange. Sammenholdt med mengden tilgjengelige standarder, retningslinjer, maler og regelverk, er bærekraftsrapportering blitt et utfordrende tema for mange virksomheter. Hva er egentlig bærekraftsrapportering, må eller bør din virksomhet rapportere på bærekraft, og hva må i så fall en bærekraftsrapport inneholde? Vi hjelper deg med å sortere begreper og oppgaver.

10. januar 2022

Ny veileder skal sikre BREEAM-NOR gjennom bedre avtaleregulering

I samarbeid med Grønn Byggallianse har vi lansert veilederen «BREEAM-NOR i totalentrepriser» for å sikre at miljøsertifisering og bærekraft blir en tydelig del av avtalen, og sikre at byggherre og entreprenør har en felles forståelse av miljøkvalitetene i prosjektet.

21. september 2021

Tar grep om store klimaskift

Arntzen de Besche har sammen med ledende næringslivsaktører i klimanettverket Skift, bidratt til å definere ti store systemskift som norsk næringsliv må gjennom for å bygge konkurransekraft, bidra til grønnere omstilling og sikre at Norge når klimamålene. Nå inviteres et bredere norsk næringsliv til å ta del i samarbeidet.

22. juni 2021

Nyhetsbrev: Ny åpenhetslov vedtatt av Stortinget! Er din virksomhet klar for å rapportere om menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjedene?

Den 9. juni 2021 ble åpenhetsloven vedtatt av Stortinget. Lovens fulle navn er Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven er nært knyttet til gjennomføring av FNs bærekraftsmål nr 8 om anstendig arbeid og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Loven er Norges svar på Storbritannias Modern slavery act. Kort fortalt skal loven sørge for at store virksomheter rapporterer om arbeidet de gjør for å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold hos leverandørkjedene og samarbeidspartnerne. Formålet med loven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Virkemiddelet er krav til gjennomføring av aktsomhetsvurderinger samt årlig rapportering av virksomhetens tiltak. Vi skal i dette nyhetsbrevet beskrive nærmere hva din bedrift må gjøre for å være i forkant av disse nye kravene.

11. desember 2020

Kronikk i Finansavisen: EUs finansjoker

Menneskerettighetskravene i den nye EU-taksonomien seiler opp som en mulig joker i norsk næringsliv, skriver Susanne Munch Thore og Svein Terje Tveit i Arntzen de Besche.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?