logo

Åpenhetsloven - er din bedrift compliant?

Loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

Vi skrev i 2021 et nyhetsbrev om loven, og siden da har vi hatt mye spennende arbeid i form av foredrag, workshops, og oppfølging for fantastiske klienter som ønsker å bidra til sosial bærekraft!

Loven omfatter alle større virksomheter som overstiger to av tre terskelverdier som knytter seg til salgsinntekt, balansesum og antall ansatte. Dette gjelder også for konsoliderte regnskap, slik at virksomheten og eventuelle datterselskaper må vurderes samlet.

I korte trekk krever loven at virksomhetene må gjøre aktsomhetsvurderinger for å avdekke negativ innvirkning i egen virksomhet, i leverandørkjeden og hos forretningspartnere. I tillegg skal det rapporteres om arbeidet som er gjort, og virksomheten skal svare ut spørsmål fra interessenter. Virksomheter må etablere gode rutiner og prosesser for å oppfylle lovens krav. Dette kan også bidra til at virksomheten får et bedre omdømme og styrket markedsposisjon.

Brudd på åpenhetsloven kan medføre sanksjoner fra myndighetene, i form av forbuds- og påbudsvedtak, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Det har nylig blitt vedtatt en ny forskrift for bøtesatser for brudd på åpenhetsloven, som åpner for bøter på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner.

Det siste året har vi holdt en rekke foredrag og workshops for fantastiske klienter som ønsker å bidra til sosial bærekraft. Vi bistår både norske og utenlandske klienter med å utarbeide nødvendige retningslinjer, styringsdokumenter og rutiner i tråd med åpenhetslovens krav. Vi har bistått med risiko, kartlegginger av leverandører og forretningspartnere og utarbeidelse av den lovpålagte rapporten. Gjennom dette arbeidet har vi gjennomgått internasjonale retningslinjer fra OECD og FN, forslag til nytt
EU-direktiv om Corporate Sustainability, bransjestandarder og veiledninger til aktsomhetsvurderinger.

På bakgrunn av dette, har vi utviklet nyttige verktøy som skal sikre at virksomhetene vi bistår er innrettet i tråd med regelverket. Vi har også opparbeidet oss praktisk og inngående kunnskap om lovens kommersielle aspekter.

De typiske arbeidsoppgavene vi bistår med er:

  • Tydeliggjøring av lovens anvendelsesområde for den konkrete virksomheten
  • Utarbeidelse av Responsible Business Conduct policy (RBC) som forankrer og beskriver virksomhetens arbeid etter loven
  • Compliance-plan for det interne arbeidet
  • Utarbeidelse av Supplier Code of Conduct og kontraktsvilkår for leverandører og samarbeidspartnere
  • Spørreskjema og nærmere screening av leverandører for å kartlegge behovet for videre oppfølging
  • Forslag til konkrete tiltak som kan iverksettes for å redusere risiko
  • Håndtering av informasjonsplikten, herunder forberedelse av svar på FAQ
  • Veiledning knyttet til hvilken informasjon virksomheten er forpliktet til å gi
  • Tekst til nettside som beskriver virksomhetens arbeid og verdier
  • Utarbeidelse av den lovpålagte rapporten

Vi setter opp et kostnadsestimat basert på den enkelte virksomhetens behov.

Har dere spørsmål om åpenhetsloven eller behov for bistand? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?