logo

Forbrukertilsynet med omfattende kontroll av selskaper som er omfattet åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har gjennomført kontroller av 500 virksomheter etter at åpenhetsloven trådte i kraft. Kontrollene avdekker at en femtedel av disse ikke oppfyller kravet om å publisere redegjørelser for aktsomhetsvurderinger på sine nettsider. En bekymringsfull trend, i følge Forbrukertilsynet, som nå advarer mot at brudd på loven kan føre til sanksjoner.

Selskaper som er omfattet av åpenhetsloven skal publisere en redegjørelse som beskriver selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger og risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forbrukertilsynet påpeker at mangelen på redegjørelser indikerer en bekymringsfull trend, som kan signalisere at flere virksomheter ikke har startet arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Forbrukertilsynet har på denne bakgrunn sendt brev til over 100 virksomheter som mangler redegjørelse, og minner om at brudd på loven kan føre til sanksjoner.

Selv blant virksomheter som har offentliggjort redegjørelser, avdekker Forbrukertilsynet varierende kvalitet. Mange selskaper nevner eksempelvis ikke negative forhold de har avdekket eller har ingen tiltak for å adressere disse. For selskaper som inngår i konsern, er det ofte uklart hvilke virksomheter i konsernet redegjørelsen er ment å dekke, og de skiller i liten grad mellom de ulike forretningsområdene innenfor konsernet.

Forbrukertilsynet vil fortsette å kontrollere etterlevelsen av åpenhetsloven og benytte funnene fra undersøkelsen i videre oppfølging. Forbrukertilsynet minner i den forbindelse om at brudd på loven kan føre til forbud- og påbudsvedtak, samt økonomiske sanksjoner.

Det har blitt vedtatt en ny forskrift for bøtesatser for brudd på åpenhetsloven, som åpner for bøter på inntil fire prosent av den næringsdrivendes årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner.

Vi oppfordrer våre klienter til å være oppmerksomme på pliktene i åpenhetsloven og sikre at det gjennomføres aktsomhetsvurderinger og at det rapporteres om undersøkelser, funn og eventuelle tiltak og forventede resultater av disse.

Les mer om åpenhetsloven og hvordan vi kan bistå ditt selskap her: https://www.adeb.no/aktuelt/nyhetsbrev-apenhetsloven-er-din-bedrift-compliant

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?