logo

Bærekraftsbulletin september/oktober 2023

Hold deg oppdatert om forslag til nye regelverk og høringsfrister innenfor en rekke ulike bransjer i vår bærekraftsbulletin.

Bærekraftsrapportering

Den 31. juli 2023 vedtok Europakommisjonen en ny standard for virksomheters bærekraftsrapportering. Vedtakelsen gjør at ESRS-standarden (European Sustainability Reporting Standards) skal bli brukt av alle selskaper som er underlagt direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD), og bidra til en forbedring av bærekraftsrapporteringen.

Næringsliv

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) vedtok 8. juni 2023 nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv i flernasjonale selskaper.

Retningslinjene er sett på som et sentralt ledd i påvirkningen av næringslivet for å nå FNs bærekraftsmål, og vil i norsk rett kunne være relevant for aktsomhetsvurderinger i tilknytning til internasjonale selskaper.

Energi

Utvidelse av adgangen til å dele kraftproduksjon lokalt:

Plusskunder er nettkunder som både forbruker og produserer elektrisitet. Plusskunder betaler ikke nettleie og avgifter for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm. Dette har hittil stort sett omfattet eneboliger.

Gjennom en forskriftsendring utvides nå ordningen til eiendommer med flere strømabonnenter. Eksempelvis kan beboere i borettslag dele egenprodusert strøm og dermed oppnå lavere strømutgifter og kostnader til nettleie. Delingsordningen vil omfatte anlegg på inntil 1 MW (1000 kW) installert effekt innenfor samme eiendom. Dette er særlig aktuelt for kraft produsert ved solceller.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. oktober 2023.

Offentlige anskaffelser/konkurranserett

Nærings- og fiskeridepartementet kunngjorde 4. august at det vil komme skjerpede klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser gjennom en ny endringsforskrift til anskaffelsesloven.

I forskriften er det lagt til grunn som en hovedregel at klima- og miljøhensyn som et minimum skal vektes med 30 prosent.

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024.

Teknologi

EU har vedtatt en ny batteriforordning. Denne forordningen skal bidra til en sirkulær økonomi, hvor batterier blir samlet inn, gjenbrukt og resirkulert.

Videre vil forordningen sikre at fremtidens batterier har et lavt karbonavtrykk, bruker mindre skadelige stoffer og ha en mindre råvareavhengighet fra land utenfor EU.

Batteriforordningen trådte i kraft 17. august 2023.

Handel/industri

Klima- og miljødepartementet har sendt et forslag til ny lov om bærekraftige produkter og verdikjeder.

Bakgrunnen for forslaget er å bidra til en sirkulær økonomi med bedre ressursutnyttelse i produksjonsfasen av europeiske produkter med et mål om å redusere klima- og miljøbelastningen.

Høringsfrist er satt til 1. oktober 2023.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?