logo
Reidar Smedsvig

PartnerStavanger

Reidar Smedsvig

Reidar har bred og omfattende erfaring innenfor store deler av det forretningsjuridiske området. De siste årene har hovedvekten av hans praksis vært knyttet til tvisteløsning og prosedyre, og han har ført en rekke store tvistesaker både for alminnelige domstoler og ved voldgift.

Reidars tvisteløsningspraksis knytter seg i stor grad til to hovedområder: Det ene er bistand i forbindelse med tvister knyttet til transaksjoner og selskapsrett, der noen aktuelle problemstillinger har vært oppgjør for blant annet aksjetransaksjoner, ansvar under skadesløsholdelser og garantier og styre- og ledelsesansvar ved konkurs. Det andre er tvister knyttet til ulike typer leveranse-, tilvirknings- og entreprisekontrakter, der noen aktuelle problemstillinger har vært rettigheter og plikter knyttet til endringer, sluttoppgjør, hevingsoppgjør og lignende.

Etter mange år som rådgiver innenfor sine hovedområder, har Reidar en opparbeidet seg betydelig erfaring som han drar nytte av i arbeidet med tvisteløsning. Han har inngående kjennskap til hele prosessen fra kartlegging av behov og mål; via utforming av kontraktsstrukturer, kontraktsutforming og kontraktsforhandlinger; til oppfølging under og etter gjennomføring av kontrakter. Dette gir han et svært godt utgangspunkt for å raskt forstå hva som er avgjørende, og for å gi gode råd i tvistesituasjoner.

Klientene setter stor pris på Reidars praktiske og ærlige råd, og hans evne til å gå grundig og detaljert til verks, samtidig som han har det nødvendige overblikket.

Innenfor transaksjoner har Reidar ledet og/eller bistått i en rekke store og kompliserte aksje- og virksomhetssalg, samt finansierings-, investerings- og restruktureringsprosjekter. Bistanden har knyttet seg til hele prosessen fra strukturering; via due diligence-gjennomgang, kontraktsutforming og forhandlinger; til gjennomføring og etterarbeid. I dag bistår han aller mest med tvisteløsning der transaksjoner ikke har gått slik partene håpet, for eksempel der det er uenighet om oppgjør, om forpliktelser under garantier og skadesløsholdelser, mv.

Innenfor selskapsrett har Reidar mye erfaring med løpende rådgivning og oppfølging av styre og øvrig ledelse, og har arbeidet mye med spørsmål knyttet til ledelsens handleplikt og ansvar der selskapet har økonomiske vanskeligheter. Han har ført flere store tvistesaker om denne typen spørsmål.

Innenfor kontraktsretten har Reidar betydelig erfaring med utforming og forhandling av kontrakter, oppfølging av kontraktsarbeidet med blant annet endringshåndtering, samt tvisteløsning etter at kontraktsarbeidet er gjennomført. Arbeidet har i stor grad knyttet seg til leveranser til olje- og gassindustrien, samt til landentrepriser mv. I dag bistår han mest med tvistesaker knyttet til slutt- og hevingsoppgjør mv.

Både transaksjonsarbeid og arbeid med større tvistesaker krever ofte stor grad av koordinering med og ledelse av spesialister på andre rettsområder, som blant annet skatterett, finansieringsrett, arbeidsrett, konkurranserett og ulike regulatoriske spørsmål; samt med spesialkompetanse på økonomiske og regnskapsmessige spørsmål.

Aktuelt

Se alle
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?