logo

Styre- og ledelsesansvar

Styret og ledelsen i norske selskaper er underlagt en rekke strenge krav knyttet til forvaltning, organisering og tilsyn. Dersom disse pliktene brytes, kan det gi grunnlag for et erstatningsansvar. Våre advokater har lang erfaring med å håndtere erstatningskrav mot personer i styre- eller ledelsesposisjoner, og vi prosederer jevnlig slike saker for domstolene. Vi bistår også klienter med å oppfylle deres formelle plikter og gir jevnlig råd om styrets og ledelsens handlingsrom dersom selskapet får finansielle utfordringer eller er involvert i restruktureringer.

Styreansvarsforsikring

Erstatningskrav kan være tunge å bære personlig for dem som blir rammet. Det kan også bli kostbart å forsvare seg mot slike søksmål. Flere og flere selskaper tegner derfor styreansvarsforsikring på vegne av styremedlemmene og personer i ledelsen.

Vi lang erfaring med å håndtere forsikringsrettslige spørsmål både på vegne av forsikringsselskaper og dem som er dekket av forsikringen. Vi kan blant annet bistå med tolking av forsikringsvilkår, melding av erstatningskrav, håndtering av ulike former for forsikringstvister og å prosedere forsikringsrelaterte saker for domstolene.

Dette kan du forvente av oss

Vi har betydelig kunnskap om rollefordelingen mellom styremedlemmer og daglig leder, grensnittet mot revisorer og eksterne rådgivere, ansvarsforhold i konsernselskaper og særlige forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Hos oss har du tilgang til dyktige advokater på alle nivåer. Vi setter sammen effektive team skreddersydd til hver enkelt sak.

Aktuelt

Se alle

12. mars 2021

Ny Høyesterettsdom om foreldelse av krav mot styremedlem

Høyesterett avsa nylig en dom om foreldelse av et erstatningskrav mot en person som var styreleder og daglig leder i samme selskap. Staten krevde erstatning fra styreleder/daglig leder for selskapets manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift. Lagmannsretten tilkjente erstatning, og mente kravet ikke var foreldet. Høyesterett kom imidlertid – under dissens 3-2 – til at kravet var foreldet. Avgjørelsen har betydning for vurderingen av foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav grunnet mislighold av avgiftskrav etter foreldelsesloven § 9.
0/0

Hva har vi gjort

Full frifinnelse i omfattende styreansvarssak!

Våre advokater Karl Rosén, Wenche Maartmann-Moe, Tobias Behncke og Eirik Nakstad representerte If Skadeforsikring NUF i et omfattende erstatningssøksmål mot tidligere styreleder og daglig leder i Norske Skog og konsernets forsikringsgivere. Saken gikk over seks uker i Oslo tingrett i januar – mars 2023.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?