logo

Artikkel: Lemping av styremedlemmers erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-2

Opptrer et styremedlem uaktsomt eller forsettlig i tjenesten for selskapet kan styremedlemmet holdes personlig erstatningsansvarlig for det tap feilen påfører selskapet eller andre etter aksjeloven § 17-1.

De seneste årene har det vært en betydelig økning i antallet slike søksmål mot styremedlemmer, og blir et styremedlem holdt personlig erstatningsansvarlig kan erstatningsbeløpet bli betydelig. I slike tilfeller er det i norsk rett en regel som gir retten adgang til å redusere – lempe – erstatningsansvaret etter en rimelighetsvurdering.

Artikkelen drøfter innholdet i lempingsregelen for styremedlemmer i aksjeloven § 17-2, med særlig vekt på særtrekk ved lempingsvurderingen i styreansvarets ulike typetilfeller.

Lempingsvurderingen ved styreansvar er kun i begrenset grad behandlet i eksisterende litteratur, og artikkelen gir nærmere retningslinjer for ulike momenters relevans og vekt i lempingsvurderingen etter aksjeloven § 17-2.

Les artikkelen i Idunn her.

Artikkelen er skrevet av Tobias Behncke og er utgitt i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett nr. 3 (2020).

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?