logo

Eiendom

Våre advokater er spesialister innenfor alle sider av eiendomsbransjen. Vi bistår i komplekse transaksjoner, finansiering, utviklingsprosjekter knyttet til både bolig og næring, offentligrettslige forhold, plan- og bygningsrett, partnerskap/samarbeidsmodeller, leieavtaler, og tvisteløsning. Vi er et bredt sammensatt og erfarent team som jobber med å avdekke og håndtere risiko - både juridisk og kommersielt.

Rådgivning fra våre advokater

Teamet vårt består av 37 spesialister, som har samarbeidet tett med flere av landets største eiendomsselskaper, entreprenører, eiendomsutviklere, tilretteleggere, verdipapirforetak og eiendomsinvestorer gjennom flere tiår. Vi gir råd innenfor

 • kjøp, salg og strukturering av eiendomstransaksjoner
 • finansiering
 • syndikater/prosjektfinansiering
 • fondsstrukturer
 • selskapsgjennomgang (due diligence)
 • skatt og merverdiavgift
 • leiekontrakter
 • tomtefeste
 • utviklingsprosjekter og transformasjonsprosjekter (bolig og næring)
 • eiendomsdannelse og eiendomsstrukturer
 • plan- og bygningsrett
 • tvisteløsning
 • IPD-kontrakter og offentlig-privat samarbeid
 • miljø og energi

Strategiske rådgivere

Vi bistår alle deler av eiendomsbransjen, og har sett hvordan konjunkturer og markedsbetingelser varierer og påvirker næringen både juridisk og kommersielt. Denne erfaringen er vesentlig for å finne gode forretningsmessige løsninger, gi god verdiforvaltning og være gode strategiske rådgivere for kundene våre.

Bærekraft, grønn finansiering, miljøsertifisering og energioptimalisering har hatt stor innvirkning på bransjen, og vil fortsatt ha det i årene fremover. Miljørett og forurensningsloven har stor påvirkning både i transaksjoner og i utbyggingsprosjekter. Vi har betydelig erfaring knyttet til dette i forbindelse med utbyggingen av flere store industriområder i Norge.

Dette kan du forvente av oss

Vårt team dekker hele eiendomsbransjen. Våre advokater har jobbet med noen av de største eiendomstransaksjonene og utviklingsprosjektene i landet, flere av de største transformasjonsprosjektene, og kjøp og salg av samfunnskritisk infrastruktur og næringsparker. Vi har forhandlet større og komplekse leieavtaler, og gitt råd i kompliserte tvister. Vi setter sammen kompakte team som sikrer effektive prosjektprosesser og høy gjennomføringsevne.

Hos oss får du én hovedkontakt. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe din virksomhet, slik at du til alltid har riktig ekspertise på oppdraget.

Aktuelt

Se alle

19. desember 2023

Hva kan vi lære etter tilsynet hos Askim & Spydeberg Sparebank?

Etter tilsyn hos Askim & Spydeberg Sparebank vedtok Finanstilsynet den 20. november 2023 å ilegge banken et overtredelsesgebyr på NOK 9 500 000. Tilsynsrapporten illustrerer på flere måter hvilke krav Finanstilsynet stiller til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket. Med denne artikkelen ønsker vi å belyse noen generelle læringspunkter for andre rapporteringspliktige som kan utledes av tilsynsrapporten.

11. september 2023

Typiske fallgruver ved etterlevelse av antihvitvaskingsregelverket

I kampen mot økonomisk kriminalitet og finansiell korrupsjon har myndighetene innført omfattende reguleringer som pålegger en rekke aktører å bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. I tillegg til straffelovgivningen, står hvitvaskingsloven sentralt på dette området.

10. august 2023

Når utløses forkjøpsrett i eiendom ved overdragelse av aksjer?

Forkjøpsrett i fast eiendom er en rettighet som gjør seg gjeldende ved salg av eiendom, eller når eiendommen på annen måte skifter eier. Lovens definisjon av fast eiendom omfatter tomt (grunnen) og bygninger, men også andre innretninger som er varig forbundet med grunnen.

5. juli 2023

Forkjøpsrett ved fisjon og fusjon på bekostning av kontinuitetsprinsippet?

Hvorvidt forkjøpsrett utløses ved fisjon og fusjon er et spørsmål som nylig var oppe for Høyesterett i Kvinnherad Energi-saken (HR-2023-1128-A). I utgangspunktet hindrer kontinuitetsprinsippet at avtalt forkjøpsrett utløses ved fusjon og fisjon, dette la Høyesterett til grunn i Kvinnherad Energi-saken. Hvordan dette stiller seg ved lovbestemt forkjøpsrett er fremdeles åpent.

13. desember 2022

Nyhetsbrev: Ny avklaring om beregning av dokumentavgift for restareal

Høyesterett avsa nylig en avgjørelse om forståelsen av dokumentavgiftslovens regler om beregning av dokumentavgift. Ved trinnvis utbygging fradeles det gjerne en grunneiendom per byggetrinn. Til slutt så kan det gjenstå et restareal bestående av veiarealer, grøntarealer, lekeplass o.l Det har lenge vært uklart hva dokumentavgiftsgrunnlaget skal settes til for slike restarealer. Avgjørelsen avklarer at grunnlaget for dokumentavgift kan være ned mot null dersom rådigheten over resteiendommen er begrenset av de gjeldende offentlige reguleringsbestemmelsene og videre utbygging er forbudt. Vi tar deg gjennom de viktigste punktene i avgjørelsen, og dens betydning for deg som utbygger.

30. november 2022

Strømstøtten til næringslivet - oppdatering etter vedtatt forskrift

Energistøtteordningen for næringslivet er nå vedtatt. Til forskjell fra det opprinnelige forslaget om strømstøtte er det nå fastsatt at også leietakere kan søke strømstøtte direkte, selv om kostnader til strøm inngår i felleskostnadene eller leveres av utleier. I tillegg er det viktig å merkes seg at 11. desember siste frist for å søke støtte, og at søknaden må bekreftes av revisor eller regnskapsfører.

11. november 2022

Leietaker er konkurs - hva gjør vi?

Mange bedrifter sliter økonomisk under økte kostnader, og det ventes at konkurstallene vil øke i nær fremtid. Når en bedrift slås konkurs, skjer det ofte uten noe forvarsel til omverdenen. Den som har inngått en kontrakt med en konkursrammet bedrift kan derfor bli nødt til å ta viktige beslutninger raskt. Vi ser nærmere på hva utleier må være oppmerksom på hvis leietaker går konkurs, slik at utleier unngår å lide unødig tap.

26. oktober 2022

Strømstøtten til næringslivet: Er det utleier eller leietaker som er riktig mottaker av strømstøtte?

Denne uken fikk regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet tilslutning fra SV, og dermed er det flertall for forslaget på Stortinget. Virksomheter som driver med utleie av fast eiendom og eiendomsforvaltning har blitt trukket frem som eksempler på aktører som kan kvalifisere til strømstøtte. Vi har sett nærmere på ordningen og hvem som skal søke om strømstøtte: utleier eller leietaker?

29. september 2022

Servitutter som årsak til konflikt ved utvikling av eiendom

Ofte møter man på tinglyste servitutter når man skal utvikle en eiendom. Servitutter kan være kime til konflikt, fordi de enten legger begrensninger på eiendommens utnyttelse og bruk (negativ servitutt) eller gir en særlig rettighet til bruk eller utnyttelse av andres eiendom (positiv servitutt).
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår i kjøp av eiendomsportefølje fra Telenor

Et industrielt investorkonsortium bestående av Fredensborg, Fredensborg Bolig, Norgesgruppen Eiendom, Johan Johannson Eiendom og Fagerstad Utvikling har inngått avtale om kjøp av 85 utviklingseiendommer fra Telenor. Transaksjonen er ledd i Telenors program for forenkling og modernisering. Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er vurdert til 1,4 milliarder kroner.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?