logo

Ny avklaring fra departementet med betydning for parkeringskrav på regulerte tomter

Mange reguleringsplaner inneholder ikke detaljerte parkeringskrav, men viser til at kommunens «til enhver tid gjeldende parkeringsnorm» skal legges til grunn. Kommunen har praktisert dette som at endringer i parkeringsnormen fører til endrede parkeringskrav i planområdet. En nylig avgitt uttalelse fra departementet har avklart at det ikke er en korrekt forståelse, og at parkeringsnormen som gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt må legges til grunn.

Det er ganske vanlig at reguleringsplaner ikke inneholder egne spesifiserte krav til antall parkeringsplasser i reguleringsplanens bestemmelser. I enkelte kommuner ligger parkeringskravene i kommuneplanens arealdel, mens andre kommuner har vedtatt egne parkeringsnormer. Det er for eksempel tilfelle i Oslo kommune.

I Oslo kommune finner man derfor også en rekke reguleringsplaner hvor parkeringskravet er konkretisert med en henvisning til den "enhver tid gjeldende parkeringsnorm". Hensikten bak en slik bestemmelse har vært å gi kommunen mulighet til å endre parkeringskravet gjennom å endre parkeringsnormen, fremfor å endre reguleringsplanen.

Har vurdert kommunens mulighet til å endre parkeringskrav

Lovligheten av slike bestemmelser har vært gjenstand for vurdering av departementet, og i en ny tolkningsuttalelse avsagt den 29. mai i år konkluderer departementet med at reguleringsbestemmelser som henviser til kommunens «til enhver tid gjeldende parkeringsnorm» ikke er gyldig etter plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 7. Dette skyldes at slike bestemmelser mangler konkretisering og skaper usikkerhet for innbyggere og eiendomsutviklere.

Endringer i parkeringsnormen påvirker tomteutnyttelse

Fremtidige endringer i parkeringsnormen kan påvirke tomtens utnyttelse, noe som er uforenlig med lovens krav til forutsigbarhet og klarhet. Departementet anbefaler at kommuner som har slike bestemmelser å endre disse reguleringsbestemmelsene. Inntil dette skjer, kan eiendomsutviklere trolig legge til grunn at parkeringskravene tolkes ut fra normen som gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt.

I de senere år er kravet til antall parkeringsplasser jevnt over innsnevret, både etter krav fra kommunen og fra regionale- og statlige myndigheter. I praksis innebærer derfor departementets tolkningsuttalelse at parkeringskravet i utbyggingsområder vil kunne øke, i forhold til hva kommunen har praktisert i dag, når man må legge til grunn de eldre parkeringsnormene som gjaldt på vedtakstidspunktet for reguleringsplanen. I noen tilfeller, der et økt antall parkeringsplasser har en positiv effekt på markedsverdien av utbyggingsprosjektet, kan dette være positivt, i og med at man vil ha rett og plikt til å etablere flere parkeringsplasser. Gode grunner for å gi dispensasjon

Mulighet for despensasjon i noen tilfeller

I mange andre tilfeller, der kostnadene knyttet til oppfyllelsen av parkeringskravet er større enn markedsverdien eller der oppfyllelsen av parkeringskravet vil båndlegge areal som ellers kunne vært utnyttet til salgbare formål, vil imidlertid dette være svært negativt. I de sistnevnte tilfellene, vil det imidlertid foreligge gode grunner for å gi dispensasjon fra reguleringsplanens parkeringskrav, nettopp fordi parkeringsnormen er endret og at hensynene bak parkeringskravet som gjelder for reguleringsplanen ikke lenger gjør seg gjeldende med samme styrke som da planen ble vedtatt.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?