logo

Eiendom

Våre advokater er spesialister innenfor alle sider av eiendomsbransjen. Vi bistår i komplekse transaksjoner, finansiering, utviklingsprosjekter knyttet til både bolig og næring, offentligrettslige forhold, plan- og bygningsrett, partnerskap/samarbeidsmodeller, leieavtaler, og tvisteløsning. Vi er et bredt sammensatt og erfarent team som jobber med å avdekke og håndtere risiko - både juridisk og kommersielt.

Rådgivning fra våre advokater

Teamet vårt består av 37 spesialister, som har samarbeidet tett med flere av landets største eiendomsselskaper, entreprenører, eiendomsutviklere, tilretteleggere, verdipapirforetak og eiendomsinvestorer gjennom flere tiår. Vi gir råd innenfor

 • kjøp, salg og strukturering av eiendomstransaksjoner
 • finansiering
 • syndikater/prosjektfinansiering
 • fondsstrukturer
 • selskapsgjennomgang (due diligence)
 • skatt og merverdiavgift
 • leiekontrakter
 • tomtefeste
 • utviklingsprosjekter og transformasjonsprosjekter (bolig og næring)
 • eiendomsdannelse og eiendomsstrukturer
 • plan- og bygningsrett
 • tvisteløsning
 • IPD-kontrakter og offentlig-privat samarbeid
 • miljø og energi

Strategiske rådgivere

Vi bistår alle deler av eiendomsbransjen, og har sett hvordan konjunkturer og markedsbetingelser varierer og påvirker næringen både juridisk og kommersielt. Denne erfaringen er vesentlig for å finne gode forretningsmessige løsninger, gi god verdiforvaltning og være gode strategiske rådgivere for kundene våre.

Bærekraft, grønn finansiering, miljøsertifisering og energioptimalisering har hatt stor innvirkning på bransjen, og vil fortsatt ha det i årene fremover. Miljørett og forurensningsloven har stor påvirkning både i transaksjoner og i utbyggingsprosjekter. Vi har betydelig erfaring knyttet til dette i forbindelse med utbyggingen av flere store industriområder i Norge.

Dette kan du forvente av oss

Vårt team dekker hele eiendomsbransjen. Våre advokater har jobbet med noen av de største eiendomstransaksjonene og utviklingsprosjektene i landet, flere av de største transformasjonsprosjektene, og kjøp og salg av samfunnskritisk infrastruktur og næringsparker. Vi har forhandlet større og komplekse leieavtaler, og gitt råd i kompliserte tvister. Vi setter sammen kompakte team som sikrer effektive prosjektprosesser og høy gjennomføringsevne.

Hos oss får du én hovedkontakt. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe din virksomhet, slik at du til alltid har riktig ekspertise på oppdraget.

Aktuelt

Se alle

30. juni 2022

Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Arntzen de Besche bistår jevnlig kunder som har behov for å registrere endringsmeldinger og nyregistreringer av selskap hos Brønnøysundregistrene. Vår erfaring er at det over en lang tidsperiode har vært betraktelig lenger saksbehandlingstid enn tidligere hos de fleste av registrene. Dette kan blant annet føre til utfordringer ved gjennomføring av transaksjoner og restruktureringer.

22. mars 2022

Erfaringer med aksjeloven § 8-10 og oppgjør i eiendomstransaksjoner

I 2020 ble aksjeloven § 8-10 endret, og unntaksforskriften for eiendomsselskaper ble opphevet. Etter opphevingen var det knyttet usikkerhet til hvordan saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10 vil påvirke gjennomføringen av eiendomstransaksjoner. I dag - litt over to år etter at unntaksforskriften ble opphevet, ser vi at det har etablert seg en bransjepraksis for hvordan eiendomstransaksjoner og oppgjørene gjennomføres.

11. mars 2022

Krigen i Ukraina - betydning for entreprisekontrakter og boligkjøperkontrakter

Sanksjonene mot Russland og Hviterussland, og krigen i Ukraina vil få betydning for bygge- og anleggsbransjen. Tilgangen til materialer og prisene på materialer og råvarer vil bli påvirket. For byggeprosjekter som gjelder oppføring av boliger kan situasjonen også føre til forsinkelser i overlevering av boligene til forbrukerne.

26. april 2022

Adkomst er mer enn veirett

En lovlig adkomst fra en offentlig vei handler om mer enn bare tinglyste rettigheter. Avkjørselspunktet må også være godkjent av vegmyndighetene, og mangler slik godkjenning kan det koste eiendommen dyrt.

13. desember 2021

Solid vekst og rekruttering for eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche

I eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche jobber 35 spesialister fordelt på kontorene i Oslo, Stavanger og Trondheim. En omsetningsvekst på nærmere 30 % fra 2020 til 2021, og flere nye klienter vitner om et høyt aktivitetsnivå, til tross for halvannet år med pandemi. Økt etterspørsel har også resultert i strategisk rekruttering av tre seniorressurser det siste året: partner Marianne Raa Bjaaland, og senioradvokatene Bård Berge og Kristin Dalvang.

27. september 2021

Artikkel: Hvordan verdsettes næringsbygg ved avvikling av tomtefeste?

Når et næringsfesteforhold opphører må man ta stilling til om bebyggelsen skal flyttes, og hvordan det økonomiske oppgjøret blir. I en artikkel publisert i tidsskrift for eiendomsrett analyserer Henrik Hammersland hvilke verdsettelsesprinsipp som skal anvendes i tilfeller hvor bygningsmassen blir stående.

11. februar 2021

Nyhetsbrev: Regjeringen legger til rette for "leie-til-eie"-strukturer

I pressemelding fra regjeringen den 3. februar 2021 gir regjeringen utrykk for at det er ønskelig å legge til rette for bruk av «leie-til-eie»-ordninger som et virkemiddel for å hjelpe flere inn i boligmarkedet. Som et konkret tiltak informerer regjeringen om at Finansdepartementet har igangsatt en utredning av behovet for endring av skatteloven § 7-3 om beskatning av boligselskap og andelshavere. Regjeringen legger i pressemeldingen til grunn at dagens skatteregler kan gi «disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap» og viser til at private boligutviklere har utrykt at det i flere prosjekter kunne vært inngått avtaler med leie-til-eie-struktur for minst 30 % av enhetene i prosjektet.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche bistår i kjøp av eiendomsportefølje fra Telenor

Et industrielt investorkonsortium bestående av Fredensborg, Fredensborg Bolig, Norgesgruppen Eiendom, Johan Johannson Eiendom og Fagerstad Utvikling har inngått avtale om kjøp av 85 utviklingseiendommer fra Telenor. Transaksjonen er ledd i Telenors program for forenkling og modernisering. Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er vurdert til 1,4 milliarder kroner.
0/0