logo

Solid vekst og rekruttering for eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche

I eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche jobber 35 spesialister fordelt på kontorene i Oslo, Stavanger og Trondheim. En omsetningsvekst på nærmere 30 % fra 2020 til 2021, og flere nye klienter vitner om et høyt aktivitetsnivå, til tross for halvannet år med pandemi. Økt etterspørsel har også resultert i strategisk rekruttering av tre seniorressurser det siste året: partner Marianne Raa Bjaaland, og senioradvokatene Bård Berge og Kristin Dalvang.

Samlet dekker avdelingen hele eiendomsbransjen, og samarbeider med flere av de andre avdelingene på huset for å yte de beste rådene gjennom hele verdikjeden. Fra klienten inngår opsjonsavtaler, via tomtekjøp og regulering, entrepriseavtale og byggefase, til forhandling av leiekontrakter og salg – og eventuelle tvister.

- Vi er et stort og bredt sammensatt team med spesialister innenfor alle deler av eiendomsbransjen. Vi jobber med store og komplekse transaksjoner som krever at vi må ha inngående detaljkompetanse om tilstøtende områder som for eksempel selskapsrett, skatt og finansielle forhold. Derfor jobber vi tidlig med å avklare prosjekter og fordele ressurser slik at klienten får den nødvendige prosjekt-, markeds-, og bransjeforståelsen der de trenger det, forteller partner Eilif S. Koch.

Gjennom flere tiår har teamet i Arntzen de Besche vært tett på markedet, både innenfor transaksjoner og utviklingsprosjekter. De har jobbet for flere av landets ledende eiendomsutviklingsselskaper, entreprenører, tilretteleggere og investorer.

SAMARBEIDER TETT MED ANDRE AVDELINGER

Nye markedstrender, kontraktsformer og lovendringer gjør at klientenes behov er i stadig endring. Skatteendringer er noe av det som påvirker næringen mest, derfor samarbeider de tett med skatteavdelingen på huset. De jobber også tett med advokatene innenfor Entreprise og M&A for å sikre totalleveranse.

- Det at vi jobber tett med M&A-avdelingen vår, gjør at vi hele tiden har god innsikt i trendene, mekanismene, utviklingen og praksis i et bredere transaksjonsmarked. Slik blir vi viktige strategiske samtalepartnere for klientene våre. Hos oss kan klientene være trygge på at vi forstår helhetsbildet, og at vi kan hjelpe dem med å ta gode strategiske beslutninger, forteller partner Håvard Bergli.

SENTRAL I UTVIKLINGEN AV SYNDIKATER

I dag er det over 400 syndikater i Norge som er forvaltet av et titalls tilretteleggere, og utgjør om lag 1/3 av alle transaksjoner i næringseiendomsmarkedet. Samlet sitter de på en eiendomsverdi på cirka 150 milliarder kroner.

- Utviklingen av syndikater har vært naturlig og viktig fordi det har vært en utfordring at det norske markedet sliter med å finne investeringsobjekter innen eiendom, og det finnes få børsnoterte eiendomsselskaper i Norge, sier Hans Henrik Kværne.

Thomas er enig, og legger til:

- Vi ser det har blitt flere aktører i dette markedet de siste 15 årene, og dette har vært en viktig kilde til at eiendomsutviklere kan vokse fordi de får med seg finansielle investorer.

HØY AKTIVITET UNDER PANDEMIEN, TROSS DYSTRE SPÅDOMMER

Da landet stengte ned i mars 2020 og folk ble beordret til å jobbe hjemmefra, var det mange som spådde negativ utvikling i næringseiendomsmarkedet. Realiteten var derimot at det ble registrert et høyere antall transaksjoner i løpet av året enn noen gang tidligere.

- Vi har særlig merket etterspørselen etter kombinasjonskontor og logistikk, og mer generelt en økt interesse for salgsobjekter som ikke fører med seg stor risiko, forteller Eilif S. Koch.

I starten av pandemien gikk mye av tiden med til å gi råd og sikre gode samarbeidsforhold mellom eiere og leietakere, som opplevde dramatiske kutt i omsetningen over natten.

- Jeg opplever at man generelt sett kom frem til gode løsninger, og at man agerte godt på den informasjonen man hadde, forteller Hans Henrik Kværne.

SAMMENSVEISET OG ERFARENT TEAM I VEKST

Thomas, Håvard, Hans Henrik og Eilif er alle lokaliserte i Oslo. Eilif, Thomas og Hans Henrik har jobbet tett sammen i mer enn 15 år. For halvannet år siden fikk de også Håvard Bergli med på laget, som har ti års erfaring som finansiell tilrettelegger av syndikerte eiendomsprosjekter. I januar 2022 trer Marianne Raa Bjaaland inn som ny partner. Hun har mange års erfaring som leder av advokatkontoret i landets nest største boligbyggelag USBL, og som advokat i OBOS.

Høy aktivitet har det også vært ved Trondheimskontoret de siste årene. Her har Anders Dyrseth, Erlend L. Solberg, Kristin Wist og Simon Jynge jobbet tett sammen i over ti år, og har sett det sterke engasjementet rundt by- og boligutvikling i Trondheim på nært hold.

- Det er en stor investeringsvilje og ønske om å bygge enda bedre bymiljøer i Trondheim og omegn, forteller Erlend.

Kristin og Simon opplever også en by som er i enorm vekst, hvor en rekke områder i byen endrer karakter.

- Dette er gjerne landbruks- eller industritomter som reguleres om til moderne boområder, handels- og næringsbygg. Det genererer en del oppdrag for oss som er eiendomsadvokater, forteller de.

Også på transaksjonssiden er det god aktivitet.

- Særlig de siste fem årene har vi sett økt aktivitet i markedet i Trøndelag, forteller Anders Dyrseth.

ØKT ETTERSPØRSEL ETTER PLAN- OG BYGNINGSRETT

Teamet opplever økt etterspørsel etter spisskompetanse innen plan- og bygningsrett. Derfor har teamet satset betydelig på denne kompetansen den siste tiden. For ett år siden ble Bård Berge ansatt som senioradvokat i avdelingen, med spisskompetanse i det offentligrettslige regelverket knyttet til eiendomsutvikling.

Tidligere i høst kom også senioradvokat Kristin Dalvang inn i avdelingen, som har jobbet med de juridiske, kommersielle og praktiske aspektene knyttet til eiendomstransaksjoner. Kompetansen styrkes ytterligere når Marianne Raa Bjaaland trer inn som ny partner.

- Vi er svært fornøyde med å få inn Marianne og hennes lange erfaring med strategiske og langsiktige grep i kompliserte prosjekter, utbyggingsavtaler og entrepriserett. Hun er en viktig del av vår satsing på dette området, forteller Hans Henrik Kværne.

KOMMERSIELL FORSTÅELSE OG NETTVERK

Thomas Øslebø er partner og har spesialistkompetanse innenfor kjøp og utvikling av eiendom. Han forteller at det å jobbe med næringseiendom handler om mer enn ren eiendomsjuss. Her må man også ha kunnskap om selskapsrett, aksjonæravtaler, skatt, finansregulatoriske spørsmål, i tillegg til å ha god kommersiell forståelse og være en god nettverksbygger.

- Å ta initiativ til å samle de som har interesse av hverandre, er en viktig del av jobben vår. Vi er et bredt fagmiljø som skal sikre hele spekteret av tjenester samtidig som vi har et livsløpsfokus i prosjektene, forteller han.

Videre forteller han at de jobber mye og bevisst for å inkludere de unge som kommer til.

- Det er viktig for oss at fullmektiger og unge advokater inkluderes godt. Dette gjør vi blant annet gjennom coaching og å dele av nettverket vårt. Slik bidrar vi til utvikling av fagkompetanse, kommersiell forståelse og bransjekunnskap som er helt sentralt for å styrke arbeidet vi gjør, avslutter han.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?