Hopp direkte til innhold

Konkurranserett og statsstøtte

Konkurransereglene setter rammer for avtaler og andre former for samarbeid mellom bedrifter, samt for utøvelse av markedsmakt. Brudd på reglene kan medføre strenge sanksjoner i form av overtredelsesgebyr og personstraff, samt ugyldighet og erstatningssøksmål.

Fusjonskontrollen innebærer at oppkjøp og fusjoner over nærmere bestemte omsetningsterskler må meldes til Konkurransetilsynet eller Europakommisjonen for godkjennelse før de kan gjennomføres.

Statsstøttereglene begrenser økonomisk støtte fra det offentlige til foretak som utøver økonomisk aktivitet, og har nærmere prosedyrekrav for godkjennelse av slik støtte.

Arntzen de Besche har et av landets bredeste og mest erfarne fagmiljøer på dette feltet med bakgrunn fra bl.a. Konkurransetilsynet og EFTAs Overvåkningsorgan (ESA).

Arntzen de Besche er rangert som et av de aller fremste firmaene i Norge innenfor området, blant annet av Legal 500 og Chambers & Partners.

Hva kan vi bistå med?

Vi har omfattende erfaring med rådgivning ved avtaleforhandlinger, herunder samarbeidsavtaler, leveranse- og distribusjonsavtaler, prosjektsamarbeid og joint ventures, for å sikre at dette skjer innenfor rammene av konkurransereglene.

Vi bistår norske og utenlandske foretak som opererer i det norske markedet med overholdelse av konkurransereglene, for eksempel hvor langt man kan gå i å samarbeide med en konkurrent, leverandør eller kunde, eller hvilke rabatter en dominerende aktør kan gi.

Ved oppkjøp og fusjoner arbeider vi tett med partene og med våre transaksjonsadvokater for å bidra til en effektiv gjennomføring av transaksjonen. Vi har vært involvert i en rekke store fusjonssaker som er behandlet av konkurransemyndighetene de siste årene.

Vi tilbyr kurs og skreddersydd opplæring, og vi har en beredskapsgruppe som bistår dersom konkurransemyndighetene ransaker bedriftens lokaler og ansattes hjem. Vi har også prosedert flere konkurransesaker for domstolene, herunder ugyldighets- og erstatningssøksmål som følge av brudd på konkurransereglene.

Når det gjelder offentlig støtte har vi bistått en rekke offentlige myndigheter og private virksomheter knyttet til rekkevidden av forbudet i EØS-avtalen. Vi vurderer hvordan offentlig støtte og støtteordninger mest hensiktsmessig kan gjennomføres. Vi gir råd til nasjonale og utenlandske selskaper om konsekvensene av offentlig støtte gitt av EU/EØS-land eller EU. Vi yter bistand i forbindelse med behandlingen av slike saker for EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen. Vi har også erfaring med å representere klienter for nasjonale domstoler og i EFTA-domstolen i saker vedrørende ulovlig offentlig støtte og tilbakebetalingskrav.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Konkurranserett og statsstøtte