logo

Konkurranserett og statsstøtte

Både konkurranserett og statsstøtte har som mål å forhindre konkurransevridning, og bidra til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. I Arntzen de Besche har vi bistått med konkurranserett siden EØS-avtalens opprinnelse, og er i dag et av landets bredeste og mest erfarne fagmiljøer innenfor dette området. Vi bistår norske og utenlandske selskap som opererer i det norske markedet, og vi bistår både støttegivere og støttemottakere knyttet til statsstøtte.

Rådgivning innenfor konkurranserett

Regelverket innen konkurranseretten er dynamisk og komplekst, og grundig kjennskap til regelverket er en forutsetning for å konkurrere effektivt. Behovet for rådgivning på dette området har økt i takt med at konkurransemyndighetene har inntatt en stadig mer aktiv rolle, og tatt i bruk strengere virkemidler for brudd på reglene. Vi bistår våre klienter med alt fra løpende rådgivning, bistand i prosesser mot konkurransemyndigheter og i eventuelle tvister. Vi bistår med

 • alle typer avtaleforhandlinger som blant annet samarbeidsavtaler, innkjøpsavtaler, årsavtaler, leveranse- og distribusjonsavtaler, joint venture-avtaler, franchiseavtaler mv.
 • utforming av virkemidler og oppfølgning av avtaler
 • overholdelse av konkurransereglene (egen eller konkurrentens)
 • oppkjøp, fusjoner og etablering av fellesforetak
 • beredskapsgruppe som bistår der konkurransemyndighetene ransaker bedriftens lokaler
 • etterforskninger, granskninger og interne undersøkelser
 • tvist
 • kurs og opplæring

Rådgivning innenfor statsstøtte

Statsstøttereglene regulerer støtte gitt av stat, kommune eller andre offentlige organer. Vi bistår flere av de sentrale støttegiverne i Norge, blant annet Enova, i tillegg til forskningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner, nasjonale og utenlandske selskaper, om rekkevidden og konsekvensene som forbudet i EØS-avtalen gir. Vi hjelper deg med

 • strategi og utforming til å komme i posisjon til å motta støtte.
 • bistand til konkurrent for å utfordre ulovlig støtte.
 • bistand ved mottak og oppfølgning av støtte.
 • bistand til utforming av støtteordninger og støttevedtak.
 • utredningsoppdrag.
 • tvister

Vi bistår klientene våre med behandling av denne typen saker for EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen. Vi har også erfaring med å representere klienter for nasjonale domstoler og i EFTA-domstolen i saker vedrørende ulovlig offentlig støtte og tilbakebetalingskrav.

Dette kan du forvente av oss

Vi er et bredt sammensatt team med erfaring fra industrien, fra utenlandske advokatfirmaer og fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Vi investerer mye tid for å bli kjent med klientens virksomhet og aktiviteter i markedet. Vi har et stort internasjonalt nettverk som vi benytter oss av saker som omfatter andre lands myndigheter. Vi samarbeider også tett med konkurranseøkonomiske fagmiljøer og spesialister internt i firmaet, for å sette sammen de beste ressursene til hver enkelt sak.

Aktuelt

Se alle

18. desember 2023

Nytt forslag om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen kom fredag 15. desember med et nytt forslag til forskrift om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen, et drøyt år etter at forrige forslag møtte massiv motstand fra bransjen. Det nye forslaget vil rette seg mot både leverandører og grossister i dagligvarebransjen, og forbyr aktører med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser, dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

11. august 2020

Bidrag til European Competition Law Review

Partner Svein Terje Tveit har bidratt med en analyse om fellestilbud – et svært omstridt område innenfor konkurranseretten i EU/EØS-medlemslandenes akademiske kretser.
0/0

Hva har vi gjort

Seier i EFTA-domstolen og historisk tap for ESA

Den 21. mars avsa EFTA-domstolen dom i sak mellom vår klient Eviny AS og ESA. Saken gjaldt spørsmålet om ESAs vedtak om at Norge skulle kreve tilbake (påstått) ulovlig statsstøtte fra Eviny, var gyldig. EFTA-domstolen ga Eviny medhold i at vedtaket var ugyldig. ESAs vedtak ble opphevet og ESA ble pålagt å dekke Evinys sakskostnader.

Historisk dom gir viktige prinsipielle føringer for statsstøtte-reglene

Arntzen de Besche har bistått EVO, Family Sports Club og Drøbak Yogastudio Lisbeth Wavik i et søksmål mot Frogn Kommune. I forrige uke kom dommen fra Eidsivating Lagrett, som slår fast at kommunen har gitt økonomiske fordeler til sitt eget kommunale treningssenter, og dermed har brutt EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Vi har bistått Ticketer Group med salget av Fara

Fara er leverandør av programvare- og teknologiløsninger til kollektivtransportindustrien i Norden. Vi er stolte over å ha bistått Ticketer Group som juridiske rådgivere i forbindelse med salget av selskapet til Modaxo, en global samling av teknologiselskaper.

Bonnier Books kjøper 70 % av Strawberry Publishing

Arntzen de Besche har bistått Bonnier Books AB i kjøp av 70 % av det norske forlaget Strawberry Publishing AS. De resterende 30 % av aksjene vil fortsatt eies av Petter Stordalen og de tre andre gründerne av Strawberry Publishing og selskapet vil beholde sitt nåværende navn. Oppkjøpet omfavner en rekke forfattere som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Jojo Moyes, Sally Rooney, Sophie Elise, Unni Lindell og Camilla Läckberg.

NTS fusjonerer med Frøy Gruppen

Styret i det børsnoterte selskapet NTS ASA har inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS om å gjennomføre en fusjon med Frøy Gruppen. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for begge parter i transaksjonen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?