logo
Hanna Svestad Løkholm

SenioradvokatOslo

Hanna Svestad Løkholm

Hanna bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med spørsmål innen hele det arbeidsrettslige spekteret. Hun har god erfaring med rådgivning knyttet til blant annet arbeidstid, midlertidig ansettelse og innleie, transaksjoner, oppsigelse og avskjed, tariffrettslige spørsmål og tvisteløsning.

Hanna har bistått i flere omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, og har erfaring med håndtering og oppfølging av personalsaker, også for domstolene. Med god kompetanse på varslingssaker, har hun bistått flere klienter med oppfølging av innkomne varsler, inkludert gjennomføring av faktaundersøkelse.

Videre har hun god kunnskap og erfaring med statsansatterett. Hun har bistått flere arbeidsgivere i offentlig sektor med ulike problemstillinger, blant annet knyttet til oppsigelse og avskjed, fleksibel arbeidstid, innsyn og midlertidig ansettelse.

Aktuelt

Se alle

3. januar 2024

Nyhetsbrev: Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler

Den 1. juli 2024 trer flere viktige lovbestemmelser på arbeidsrettens område i kraft. Endringene i arbeidsmiljøloven påvirker alle arbeidsgivere. Av særlig betydning er nye krav til innholdet i arbeidsavtaler, som innebærer at alle arbeidsgivere må oppdatere bedriftens standard arbeidsavtaler.

7. juli 2023

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - nye krav til innholdet i arbeidsavtalen

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Blant forslagene i proposisjonen ligger nye krav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen og nye regler i forbindelse med avtalt prøvetid. Forslagene, som nå ligger til behandling i Stortinget, vil trolig bli vedtatt. Regelendringene vil ha stor praktisk betydning for norske arbeidsgivere.

7. januar 2022

Nyhetsbrev: Pensjonssparing fra første krone og dag

Den 1. januar 2022 ble det innført flere endringer i ulike lover knyttet til tjenestepensjon. Endringene er svært relevante for de fleste arbeidsgivere, og kan innebære et behov for å gjøre justeringer i pensjonsordningen.

22. desember 2021

Nyhetsbrev: Avgjørelse fra Høyesterett – arbeidsgivers adgang til lønnstrekk

Den 17. desember 2021 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt arbeidsgivers adgang til å forhåndsavtale trekk i lønn. Høyesterett kom til at arbeidsgivers trekk i lønn var ulovlig og slår fast at en standardklausul i ansettelsesavtalen om at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn ved feilutbetaling normalt ikke vil være tilstrekkelig.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?