logo

Nyhetsbrev: Pensjonssparing fra første krone og dag

Den 1. januar 2022 ble det innført flere endringer i ulike lover knyttet til tjenestepensjon. Endringene er svært relevante for de fleste arbeidsgivere, og kan innebære et behov for å gjøre justeringer i pensjonsordningen.

En sentral endring som trådte i kraft 1. januar er at pensjonssparing skal starte fra første krone. Det innebærer at lønn under 1G også skal medberegnes i pensjonsgrunnlaget. Frem til nå har det vært valgfritt for arbeidsgivere med innskuddspensjonsordning å gi pensjonssparing av lønn under 1G. Minstesatsen på 2 % sparing for inntekt videreføres, men fra 1. januar skal følgelig pensjon beregnes av all inntekt opp til 12G.

Videre er det gjort endringer i medlemskapskriteriene til pensjonsordningen. Gjeldende minstekrav til alder og stillingsbrøk fjernes.

Dette innebærer at det ikke lengre oppstilles krav om at arbeidstaker har fylt 20 år for å bli tatt opp i pensjonsordningen. Pensjonsordningen skal nå omfatte alle arbeidstakere som har fylt 13 år, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift.

Videre fjernes kravet om at arbeidstakere må ha minst 20 % stilling for å bli tatt opp som medlem i pensjonsordningen. Samtlige arbeidstakere i deltidsstilling skal nå få pensjonsopptjening tilsvarende en forholdsmessig del av pensjonen som ville vært opptjent dersom de hadde fulltidsstilling. For å fremdeles avgrense mot svært små pensjonsopptjeninger er det innført et minstekrav til inntekt. Arbeidstakers inntekt må overstige rapporteringspliktig lønn til skattemyndighetene gjennom a-ordningen, noe som for de fleste arbeidsgivere utgjør et beløp på 1000 kroner. Hensikten med grensen er at arbeidsgiver ikke skal måtte sørge for pensjonsopptjeninger som er så små at de ikke står i rimelig forhold til arbeidsgivers kostnader. Det kan fastsettes i regelverket for den enkelte pensjonsordning at det skal være lavere eller ingen minstekrav til lønn for å oppnå medlemskap.

Overordnet innebærer endringene at mange arbeidsgiveres kostnader til pensjonssparing vil øke, ettersom både flere skal innmeldes og sparingen starter tidligere. Særlig bedrifter som ikke allerede har sparing fra første krone eller som har mange unge ansatte eller deltidsansatte vil bli påvirket av endringene. Arbeidsgivere som har høyere sparing enn minstekravet, kan imidlertid begrense kostnadsøkningen ved å redusere sparesatsen.

Lovendringene er en god anledning for arbeidsgivere til å gjøre en gjennomgang av sin pensjonsordning og se om det er nødvendig med endringer. Virksomheter som har 15 eller flere medlemmer i pensjonsordningen er forpliktet til å opprette en styringsgruppe for ordningen. Eventuelle endringer i ordningen skal behandles av styringsgruppen, og styringsgruppen har rett til å uttale seg.

Selv om lovendringene trådte i kraft allerede 1. januar 2022, er arbeidsgivere og pensjonsleverandørene gitt en overgangsperiode frem til 30. juni 2022 for å tilpasse ordningene.

Hvis du har spørsmål om hvordan din virksomhet skal håndtere lovendringene, ta kontakt med våre kontaktpersoner i avdelingen for arbeidsliv og pensjon.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?