logo
Erlend Indrebø Andås

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

AdvokatfullmektigOslo

Erlend Indrebø Andås

Erlend bistår både nasjonale og internasjonale aktører i forbindelse med kontraktsinngåelse, løpende rådgivning, forhandlinger og prosessoppdrag. Han har erfaring fra både rettsmekling, voldgift og rettssaker.

Erlend setter seg raskt inn i saker og er spesielt dyktig på juridisk utredningsarbeid og vurdering av komplekse problemstillinger. Hans bransjeerfaring omfatter både olje- og energisektoren og bygg- og anleggssektoren, noe som gir han en særlig god bransjeforståelse.

I tillegg til sin kontraktsrettslige kompetanse, har Erlend god innsikt i arbeidsrett, erstatningsrett og rettslige utfordringer som oppstår i skjæringsfeltet mellom juss og teknologi. Masteroppgaven hans handlet om «Det offentliges ansvar for selvstendige oppdragstakere». Han skriver også artikler og holder foredrag innenfor de rettsområdene han jobber med.

Aktuelt

Se alle

12. mai 2023

Nyheter fra rettspraksis innen entrepriseretten

Så langt i år har Høyesterett behandlet flere saker på entrepriserettens område. Avgjørelsene har avklart prinsipielle spørsmål. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på de viktigste avgjørelsene fra Høyesterett og lagmannsrettene hittil i 2023.

27. mars 2023

Nyhetsbrev: Fortsatt uavklarte spørsmål rundt rammene for defensiv forsering

I Høyesteretts dom av 24. mars 2023 (HR-2023-534-A, Slemdal Skole) fastslås det at "alle kostnader som ikke vil oppstå dersom forsering ikke iverksettes", herunder kostnader til ineffektiv drift, skal inngå når "vederlaget for forseringen" anslås ved iverksettelse av defensiv forsering. Dommen gir veiledning om den videre praktiseringen av reglene om defensiv forsering i NS-serien, men etterlater også flere spørsmål.

13. oktober 2022

En viktig seier for entreprenørbransjen – ingen moms på omtvistede krav

Den 6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. For bygge- og anleggsbransjen var forslaget preget av reduksjon i bevilgningene til og utsettelse av nye store vei- og jernbaneprosjekter. Men det var også enkelte «lysglimt» i forslaget. Regjeringen foreslår blant annet å endre reglene om merverdiavgift knyttet til omtvistede krav.

2. februar 2022

Nyhetsbrev: Tingrettsdom om ansvaret for konsekvenser av koronaviruset

Det er snart to år siden koronaviruset rammet norske bygge- og anleggsplasser. Da viruset brøt ut mottok mange byggherrer varsel om krav på fristforlengelse som følge av pandemien. Enkelte entreprenører fremmet også krav om vederlagsjustering. Vederlagskravene skapte stor debatt i bransjen, og det juridiske miljøet har vært splittet i spørsmålet om det kan kreves vederlagsjustering for konsekvenser av koronaviruset.

8. desember 2020

Artikkel på bygg.no: Hvorfor går ikke konfliktnivået i veiutbyggingsprosjekter ned?

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bygg- og anleggsbransjen er for høyt. Samfunnsøkonomisk analyse estimerer at samfunnet hvert år påføres en kostnad på 2,2 milliarder kroner fra tvistesaker i bygg- og anleggsbransjen. Til tross for et økt fokus på utfordringene går ikke konfliktnivået ned. Hva eller hvem er skyld i dette?
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?