logo

Artikkel på bygg.no: Hvorfor går ikke konfliktnivået i veiutbyggingsprosjekter ned?

Det er bred enighet om at konfliktnivået i bygg- og anleggsbransjen er for høyt. Samfunnsøkonomisk analyse estimerer at samfunnet hvert år påføres en kostnad på 2,2 milliarder kroner fra tvistesaker i bygg- og anleggsbransjen. Til tross for et økt fokus på utfordringene går ikke konfliktnivået ned. Hva eller hvem er skyld i dette?

DE SENTRALE PROBLEMSTILLINGENE

Riksrevisjonen offentliggjorde nylig sin rapport om årsaker til konflikter mellom byggherre og entreprenør i vegutbyggingsprosjekter. Rapporten tar utgangspunkt i tre problemstillinger:

Hva er omfanget av konflikter i vegutbyggingsprosjekter?
Hvorfor oppstår konflikter og hvilke tiltak er iverksatt for å redusere omfanget av disse?
Hvilke konsekvenser har konfliktene?
For å svare på dette har Riksrevisjonen blant annet intervjuet Statens vegvesen, Nye Veier, entreprenører og rådgivere. Rapporten peker på at forhold både ved anskaffelsen og prosjektgjennomføringen kan lede til unødvendige konflikter.

ER ANSKAFFELSESPROSESSEN I SEG SELV KONFLIKTSKAPENDE?

Ifølge rapporten er det flere forhold ved anskaffelsesprosessen som øker risikoen for unødvendige konflikter. Vi erfarer også at man i enkelte prosjekter har kommet skjevt ut allerede fra start. Det er særlig to forhold som trekkes frem: byggherrens tildelingskriterier og feil i konkurransegrunnlaget.

Laveste pris som eneste tildelingskriterium øker risikoen for konflikt ettersom det kan gi entreprenørene insentiv til taktisk prising av sine tilbud. Det gjelder med styrke der konkurransegrunnlaget er uklart. En entreprenør som tolker alle uklarheter i byggherrens favør, vil sjeldent være konkurransedyktig på pris. Satt på spissen kan man si at den som ikke priser, eller er dårligst til å prise, risiko har størst sjanse for å vinne. Det gir grobunn for uenigheter under gjennomføringen av prosjektet.

Rettspraksis viser at flere entreprenører har fremsatt vederlagskrav på grunn av feil eller mangler i konkurransegrunnlaget. Det kan skyldes mangelfull prosjektering eller andre byggherreforhold, feil estimat av mengder, eller for kort byggetid. Slike feil medfører at de tilbudte prisene er uriktige allerede på tildelingstidspunktet.

Ifølge rapporten er byggherrens valg av entreprisemodell også av betydning for hvilke tildelingskriterier som bør velges. Laveste pris som eneste tildelingskriterium er særlig lite egnet for utførelseskontrakter fordi det er stor sannsynlighet for at det oppstår større endringer underveis.

KONFLIKTER UNDER GJENNOMFØRINGEN AV PROSJEKTET

De fleste konflikter oppstår under gjennomføringen av prosjektet. Det er optimistisk å tro at man til enhver tid vil være enig om alt, men noen konflikter kan unngås. Rapporten peker på flere årsaker til unødvendige konflikter.

Det første som trekkes frem er dårlig dialog og manglende samhandling mellom partene. Mange utfordringer kan løses med en konstruktiv dialog mellom partene. Ifølge rapporten har både byggherrer og entreprenører sviktet på dette punkt. Vi ser dessverre til stadighet at muntlige avtaler og avklaringer blir omstridt i ettertid, enten fordi partene har misforstått hverandre eller at overordnede har motsatt seg løsningen.

For det andre trekker rapporten frem mangelfull kompetanse hos byggherre, entreprenør og rådgiver som årsak til unødvendige konflikter. Det er særlig pekt på at manglende praktisk anleggserfaring kan gi svakere grunnlag for å finne gode løsninger. Det er også vist til at enkelte byggeledere i Statens Vegvesen uriktig påstår at de ikke har tilstrekkelig fullmakt til avklaringer.

En tredje årsak til konflikt er knyttet til dokumentasjon av krav. Det gjelder i hovedsak entreprenørens krav om forsering og vederlag for plunder og heft. Vi har tidligere skrevet om at kravene til dokumentasjon delvis ble klargjort av Høyesterett i HAB-dommen. Likevel er det erfaringsmessig et problem at det kan gå for lang tid før entreprenøren fremmer slike krav, og i noen tilfeller ikke før saken verserer for domstolene.

Det fjerde punktet er manglende mekanismer og insentiver for å fortløpende avklare krav. I fastlåste situasjoner kan det være behov for bistand fra en uavhengig tredjepart, for eksempel oppmann eller prosjektintegrert mekling (PRIME). Når tvisten er et faktum, er det også viktig at partene vurderer om uenigheter i større grad kan løses på andre måter enn domstolsbehandling.

HVORDAN UNNGÅ KONFLIKTENE?

Rapporten løser ikke utfordringene til bygg- og anleggsbransjen, men gir noen føringer på hvordan man kan unngå eller begrense konflikter i fremtiden.

ANBUDSFASEN

  • Byggherren må sørge for at konkurransegrunnlaget er av god kvalitet
  • Entreprenøren må avdekke uklarheter ved å stille spørsmål etter at konkurransen er utlyst

PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN

  • God dialog og samhandling mellom partene
  • Heve den generelle kompetansen til kontrakts- og anleggsstyring
  • Bedre dokumentasjon av krav
  • Få på plass mekanismer og insentiver for å fortløpende avklare krav


Denne artikkelen er et sammendrag av konklusjonene i Riksrevisjonens rapport. Selv om rapporten gjelder vegutbyggingsprosjekter, mener vi at rapportens ovennevnte føringer er relevante for alle byggeprosjekter.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?