logo

Kultur og mangfold

En sterk bedriftskultur kan bidra til å styre ansattes engasjement og adferd. I Arntzen de Besche har vi over mange år jobbet for å etablere en kultur tuftet på faglig kvalitet, integritet, inkludering og engasjement. Vi mener vår kultur er et tydelig konkurransefortrinn som våre klienter og ansatte nyter godt av.

Arbeidsmiljø

Vi er et kompetansehus og er avhengige av å omgi oss med mennesker som har perspektiver og kunnskap vi selv ikke har. For å kunne gi klientene vår de best mulig råd er vi nødt til å utnytte våre komplementære stryker, og ha en positiv meningsbrytning der vi er uenige. Vi har et inkluderende arbeidsmiljø og våre ansatte skal føle seg velkommen fra første dag, uavhengig av hva som skiller oss fra hverandre.

Vi jobber aktivt og målrettet med mangfold, ikke bare for å sikre riktig kompetanse til å bistå klientene våre, men også fordi vi har en plikt til å legge til rette for en rettferdig arbeidsplass med like muligheter for alle. For å støtte dette arbeidet har vi et etablert et mangfoldsutvalg som jobber aktivt med aktivitets- og redegjørelsesplikten for å identifisere tiltak som kan styrke likestilling og redusere risiko for diskriminering.

Sosialt miljø

Vi tilbringer mye av tiden vår på jobb, og er helt avhengige av et godt sosialt miljø for å ha det bra på jobb. Helt grunnleggende for denne trivselen er støtten og omsorgen vi har – og får – fra våre kolleger, og at vi lærer av hverandre.

Vi legger til rette for at de som jobber hos oss skal bli godt kjent med hverandre, også utenfor jobben. Vi har blant annet en aktiv idrettskomité som arrangerer faste treninger og enkeltarrangementer, og vi har en sosialkomité som arrangerer quiz, sommerfest, julebord, firmaturer og mye annet gøy.

Likestilling og diskriminering

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Vårt mangfoldsutvalg har tatt utgangspunkt i fem kontekster/organisatoriske prosesser der risiko for diskriminering gjør seg spesielt gjeldende:

  • Rekruttering
  • Forfremmelse og utvikling
  • Tilrettelegging for arbeid og familieliv
  • Lønns- og arbeidsforhold
  • Arbeidsmiljø, trakassering og kjønnsbasert vold

Les mer

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?