logo

Bærekraft

Gjennom vår advokatvirksomhet arbeider vi målrettet med å søke balanserte løsninger til det beste for menneske, miljø og samfunn. Vi gjennomfører en rekke aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i. Vår strategi og virksomhet er bygget på verdiene lagspill, kvalitet, integritet og engasjement. Gjennom våre verdier støtter og bidrar vi til samfunnsutviklingen gjennom ulike aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i. Det er likevel gjennom rådgivningen til klienter hvor vi virkelig kan påvirke bærekraftige løsninger.

Våre initiativer

Samfunnsansvar

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og ønsker å være pådrivere innen klima, fornybar energi og sosial bærekraft. Den beste måten å bidra til dette på, er gjennom å tilby det vi kan aller best – forretningsjuridisk rådgivning. Derfor samarbeider vi tett med myndigheter og bransjeforeninger – pro bono – i arbeidet med formidle kunnskap, lansere tiltak eller revidere eksisterende lovgivning.

Pro bono – samarbeid med Skift

Vi setter av en betydelig andel timer hvert år for å bistå med rådgivning til prosjekter vi mener gagner samfunnet. Derfor er vi medlem av Skift – Næringslivets klimaledere, et næringsdrevet klimainitiativ med mål om å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. I samarbeid med Skift har vi blant annet laget en veileder og ti innkjøpsvettregler for grønne innkjøp, lansert tiltak for en mer bærekraftig bygg og eiendomsbransje og lansert tiltak for mer bærekraftig matproduksjon.

Les mer om Skifts arbeid her.

Klimanøytral

I perioden 2018 til 2021 reduserte vi vårt klimagassutslipp med 54 prosent, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre dette. Vi har satt konkrete mål innenfor ulike kategorier og skal redusere CO2- utslippet, energiforbruket og antall km kjørt. Vi skal redusere papirforbruket og benytte klimavennlige tjenester når dette er mulig. Vi har vært klimanøytrale siden 2019 gjennom kjøp av kvoter fra EUs klimakvotesystem.

Grønn Byggallianse

Vi ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet i bygg- og anleggsbransjen, og har derfor inngått en samarbeidsavtale med Grønn Byggallianse.

Sammen har vi blant annet utarbeidet en kontraktsveileder for å sikre at krav knyttet til miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR blir implementert på en god måte i totalentreprisekontrakter. Du finner siste versjon av veilederen her.

Redegjørelse etter åpenhetsloven §5

Gjennom vår advokatvirksomhet jobber vi i Arntzen de Besche målrettet med å søke balanserte løsninger til det beste for mennesker, miljø og samfunn. Vi gjennomfører en rekke aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle de gode sidene av det samfunnet vi lever i. Vår strategi og virksomhet er bygget på verdiene lagspill, kvalitet, integritet og engasjement.

Etter åpenhetsloven § 5 er Arntzen de Besche forpliktet til å offentliggjøre en redegjørelse som gir innsikt i selskapets aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Formålet med redegjørelsen er å informere allmennheten om selskapets retningslinjer og rutiner for håndtering av risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelsen inneholder også viktige funn fra aktsomhetsvurderingene våre, hvilke tiltak som har blitt eller vil bli iverksatt for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på selskapets prioriteringer og vurderinger, samt resultatet eller forventede resultater av tiltakene.

Her kan du lese redegjørelsen vår i sin helhet.

"Vi ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet, og derfor investerer vi betydelig midler for å bidra i samfunnsbyggingen. Vårt viktigste bidrag ligger i den daglige rådgivningen vi gir til våre klienter, slik at de oppfyller sine mål og sitt samfunnsansvar"

Håvard Sandnes, managing partner

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?