logo
Håvard Akerlie Arntzen

Fast advokatOslo

Håvard Akerlie Arntzen

Håvard arbeider med arbeidsrett.

Han fordypet seg i forhandling og tvisteløsning da han tok en LLM ved Washington University.

Han har skrevet masteroppgave innenfor prosess, med tittelen «The Right to a Speedy Trial». I avhandlingen foretas det en komparativ sammenligning av den konstitusjonelle retten til en hurtig rettergang etter amerikansk rett og norsk rett.

Aktuelt

Se alle

21. april 2021

Nyhetsbrev - Ny dom fra Høyesterett: Ikke objektivt straffeansvar ved foretaksstraff

Høyesterett avsa 15. april 2021 dom hvor spørsmålet var om et aksjeselskap kunne ilegges foretaksstraff for å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft som ikke hadde oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Det ble konkludert med at aksjeselskapet skulle ilegges foretaksstraff med en bot på 30 000 kroner for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a. Avgjørelsen fastslår at det ikke gjelder et objektivt straffansvar for foretak.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?