logo

Nyhetsbrev: Endringer i regelverket knyttet til permitteringer, dagpenger, sykepenger og omsorgspenger

Det siste året har vært preget av hyppige endringer i det arbeidsrettslige regelverket i takt med en stadig endret smittesituasjon. Det har funnet sted endringer av regler vedrørende permittering, dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Nedenfor gis en oppdatert oversikt over endringer som har blitt foretatt for disse.

PERMITTERING

- Endringer i lengden av arbeidsgiverperiode I fra 15 til 10 dager

Ved permittering skal de ansatte normalt bli varslet senest 14 dager før permitteringen trer i kraft. Ved uforutsette hendelser er fristen to dager. Når permitteringen trer i kraft etter 14 eller to dager er arbeidsgiver pliktig til å betale lønn for en periode, kalt arbeidsgiverperiode I. Tidligere var arbeidsgiverperiode I på 15 dager. For permitteringer iverksatt etter 1. september 2020 er arbeidsgiverperiode I nå på 10 dager, jf. permitteringslønnsloven § 3.

- Midlertidig fritak for lønnsplikt ved permitteringer

Normalt er arbeidsgiveren fritatt fra lønnsplikt ved permittering i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder (fritaksperioden), jf. permitteringslønnsloven § 3. Fra 1. november 2020 ble denne perioden forlenget til 49 uker, jf. forskrift om lønnsplikt under permittering § 1.

Fra 19. februar 2021 til 30. september 2021 gjelder ikke begrensningen om permittering i maksimalt 49 uker i løpet av de siste 18 månedene, jf. forskrift om lønnsplikt under permittering § 1 a). Det innebærer at arbeidstaker kan være permittert utover 49 uker i denne perioden uten at det inntrer lønnsplikt, såfremt de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt.

Regjeringen har nettopp foreslått å gå tilbake til 26-uker permitteringsperiode. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. For å sikre at permitteringsmuligheten blir reell når man går tilbake til maksimalt 26 uker, innebærer regjeringens forslag å se bort fra permitteringsuker før 1. juli 2021 for nye tilfeller. Disse vil dermed ikke regnes med i 18-månedersperioden for nye permitteringer fremover.

DAGPENGER

- Midlertidig ordning med forskudd på dagpenger

Fra 20. mai 2020 kan man søke om forskudd på dagpenger dersom man ønsker inntektssikring mens søknaden om dagpenger behandles av NAV, jf. midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19 § 2. Ordningen gjelder i perioder med unormal lang saksbehandlingstid. Forskudd kan søkes om og utbetales for en måned om gangen. Ordningen skal vare frem til og med 30. juni 2021.

- Midlertidig ordning med dagpenger under utdannelse og opplæring

Det er normalt ikke adgang til å kombinere utdanning og dagpenger, jf. folketrygdloven § 4-6. Fra 1. januar 2021 er det en midlertidig adgang til å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring frem til og med 30. juni 2021, jf. dagpengeforskriften § 4-3 a). Ordningen er søknadsfri, og forutsetter at dagpengemottaker ikke mottok ytelser fra Statens lånekasse for utdanning på det tidspunktet arbeidsledigheten eller permitteringen inntrådte. Kravet om å være aktiv arbeidssøker og om å være disponibel for arbeidsmarkedet er opprettholdt.

- Midlertidig opphevelse av ventedager

Arbeidstakere som permitteres eller blir arbeidsledige må vanligvis vente i tre dager før de har rett til dagpenger (ventedager), jf. folketrygdloven § 4-9. Denne ordningen med ventedager er fra 19. februar 2021 midlertidig opphevet, jf. § 2-4 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien («FOR-2020-03-20-368»). Denne ordningen utgår 1. oktober 2021.

- Økning i den forlengede ventetiden for dagpenger for selvforskyldte arbeidsledige

Fra 1. januar 2021 er forlenget ventetid økt fra 12 til 18 uker, jf. folketrygdloven § 4-10. Det betyr at arbeidstakere som uten rimelig grunn har blitt arbeidsløse, for eksempel avskjediget eller frivillig sagt opp et arbeidsforhold, kan ilegges 18 ukers ventetid før dagpengeutbetalingen starter. Dagpengemottakere som uten rimelig grunn takker nei til jobbtilbud eller tilbud om arbeidsmarkedstiltak, eller som lar være å søke på ledige stillinger, kan tilsvarende miste dagpengene i 18 uker.

- Krav til redusert arbeidstid for rett til dagpenger ved permitteringer

I utgangspunktet må arbeidstakers arbeidstid være redusert med minst 50 prosent for å ha krav på dagpenger, jf. folketrygdloven § 4-3 andre ledd. Fra 19. februar 2021 er det tilstrekkelig at arbeidstakers arbeidstid ved permittering er redusert med minst 40 prosent, jf. FOR-2020-03-20-368 § 2-1. Den midlertidige ordningen oppheves 1. oktober 2021.

- Videreføring av de økte satsene for dagpenger

Dagpengene utgjør vanligvis 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 6G (1G = ca. NOK 100 000), jf. folketrygdloven § 4-12 første ledd. Fra 20. mars 2020 er denne satsen økt til 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og med 62,4 prosent av den delen av grunnlaget som er mellom 3 og 6 G, jf. FOR-2020-03-20-368 § 2-3. Den midlertidige ordningen oppheves 1. oktober 2021.

SYKEPENGER

- Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19

Man har krav på sykepenger når man må være borte fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom, jf. FOR-2020-03-20-368 § 3-1. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger. Karantenen vil da være selvforskyldt.

For fravær fra arbeidet som skyldes covid-19-pandemeien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær, jf. FOR-2020-03-20-368 § 3-2. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra 4. til 16. dag og kan kreve refusjon fra Folketrygden. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

De midlertidige ordningene knyttet til sykepenger oppheves 1. juli 2021.

OMSORGSPENGER

- Dobbel kvote med omsorgspenger i 2021

I 2021 gis det dobbelt så mange dager med omsorgspenger som man ellers får, jf. FOR-2020-03-20-368 § 4-3. Grunnen til dette er å sikre et tilstrekkelig antall dager med omsorgspenger i situasjoner med nedstengning og strengere krav til å holde barn hjemme. Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skoler eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien, jf. FOR-2020-03-20-368 § 4-2. Den midlertidige ordningen oppheves 1. januar 2022.

- Midlertidig rett til omsorgspenger i forbindelse med covid-19-pandemien

Man har rett på omsorgspenger dersom vedkommende er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien. En lokal stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen, og arbeidstaker skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Det gir også rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Slike særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege, som arbeidstaker skal levere til arbeidsgiver. Dette følger av FOR-2020-03-20-368 § 4-1. Den midlertidige ordningen oppheves 1. juli 2021.

Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger i utgangspunktet er brukt opp, gis det frem til og med 30. juni 2021 rett til dager med omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med, og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt. Dette fremgår av FOR-2020-03-20-368 § 4-3.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?