Hopp direkte til innhold

Profesjonsansvar

Arntzen de Besche har lang erfaring med å håndtere saker knyttet til erstatningskrav mot profesjonsutøvere fra ulike bransjer.

En profesjonsutøver er en person som er underlagt faglige, profesjonelle normer. Det stilles for eksempel særskilte krav til en revisor som følge av utdannelsen og det yrket revisor utfører. 

Ved vurderingen av om en profesjonsutøver kan holdes erstatningsansvarlig, må det vurderes om personen har handlet uaktsomt. Man må da sammenligne handlemåten med hvordan en ansvarsfull og fornuftig profesjonsutøver i samme bransje ville ha opptrådt. For å kunne yte den beste rådgivningen, er det derfor avgjørende å ha god forståelse av de ulike bransjene. 

Bred erfaring og stort nettverk

Arntzen de Besche har et bredt sammensatt profesjonsansvarsteam med inngående kunnskap og lang erfaring fra mange ulike bransjer. Våre advokater har blant annet håndtert ansvarsaker knyttet til revisorer, regnskapsførere, advokater, leger, forsikringsmeglere, finansielle rådgivere, rådgivende ingeniører og arkitekter. 

Arntzen de Besche har dyktige advokater på alle nivåer med erfaring fra denne typen saker. Profesjonsansvarsteamet har et bredt nettverk, som blant annet er viktig ved behov for oppnevning av sakkyndig bistand. Arntzen de Besche har også rammeavtale med flere forsikrings- og revisjonsselskaper knyttet til profesjonsansvar.

Tett på ulike bransjer

Våre advokater holder et høyt faglig nivå, og følger utviklingen innenfor ulike bransjer nøye. Vi er jevnlig tilstede på ulike bransjeforum, og advokatene våre holder foredrag på blant annet Revisorforeningens fagdager og for Entrepriseforeningen i Oslo og Bergen. 

Profesjonsansvarsteamet er delaktige i rettsutviklingen ved å være involvert i ulike lovutvalg og skrive kommentarutgaver til relevante lover. Vi skriver også jevnlig artikler i juridiske tidsskrift og bransjemagasiner. I tillegg holder vi foredrag ved utdanningsinstitusjoner, for klienter og på ulike bransjearrangementer. Våre advokater er også nettverksledere og foredragsholdere for JUCs nettverk for forsikring- og erstatningsrett, hvor profesjonsansvar er et viktig kompetanseområde.

Forsikring og regress

Profesjonsansvarsteamet har videre lang erfaring med å vurdere forsikringsspørsmål relatert til ansvarsforsikring for profesjonsutøvere. Vi håndterer også ulike typer regresskrav mellom blant annet profesjonsutøvere, styremedlemmer og forsikringsselskaper.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Profesjonsansvar