logo

Lovkommentar til Revisorloven og revisjonsforordningen

Terje Granvang og Eirik Nakstad fra Arntzen de Besche har skrevet lovkommentaren til den nye revisorloven og revisjonsforordningen. Den nye loven og forordningen trådte i kraft 1. januar 2021 og er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne.

Lovkommentaren er skrevet i samarbeid med Roger Kjelløkken, Barbro Bruu og Anders Ellefsen fra PwC, og er ment som oppslagsbok for praktiserende revisorer, lærebok for revisorstudenter og opplysningskilde for andre som ønsker mer kunnskap om regelverket for revisjon og revisorer. Boken er også relevant for medlemmer av styrer og revisjonsutvalg som ønsker mer kunnskap om hvilke oppgaver og ansvar som knytter seg til disse rollene.

Boken inneholder fyldige kommentarer til hver av bestemmelsene i revisorloven og til revisjonsforordningens artikler. Kommentarene til revisjonsforordningen er begrenset til de delene som gjelder revisjon av foretak av allmenn interesse og oppgavene til styrer og revisjonsutvalg i slike foretak. Lovteksten og de norske versjonene av revisjonsdirektivet og revisjonsforordningen er vedlagt. Som vedlegg følger også et lovspeil.

OM FORFATTERNE

Terje Granvang er advokat og partner i Arntzen de Besche. Han har bred erfaring som prosessfullmektig i store og kompliserte tvistesaker og har representert revisorsiden i flere av de største revisoransvarssakene i Norge. Terje underviser mastergradsstudenter ved NHH i revisorloven og var medlem av underlovutvalget til revisorloven. Han har i mer enn 20 år forelest i erstatningsrett for studenter ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Eirik Nakstad er advokat i Arntzen de Besche. Han arbeider hovedsakelig med store og komplekse tvistesaker, særlig innen styre- og revisoransvar. Eirik underviser mastergradsstudenter ved NHH i revisorloven. Han har forelest for studenter og vært sensor i flere emner ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Forfattere: Terje Granvang, Eirik Nakstad, Roger Kjelløkken, Barbro Bruu og Anders Ellefsen
Utgiver: Fagbokforlaget
År: 2021

Boken er tilgjengelig hos Fagbokforlaget her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?