logo

Offentlig virksomhet

Vi er en betrodd samarbeidspartner for norske myndigheter og offentlig hel- og deleide selskaper. For den delen av offentlig virksomhet som driver myndighetsutøvelse bistår vi med utredning av det rettslige handlingsrom og vi gir råd og veiledning for effektiv og korrekt saksbehandling. For offentlig eide selskaper består vår bistand blant annet i å avklare anvendelsen av offentligrettslig regelverk og konsekvensen av dette. Vi bistår også offentlige eiere i avklaring av skranker for utøvelse av eierrådighet i virksomheter organisert etter selskaps- eller særlovgivningen.

Rådgivning fra våre advokater

Våre advokater har bred erfaring fra offentlig virksomhet, både fra toppolitisk nivå og fra topp-administrativt nivå. Slik har vi betydelig innsikt, og er godt posisjonert til å løse de juridiske utfordringene aktørene i offentlig sektor, og tilknyttede foretak, støter på. Vi gir råd innenfor

  • generell og spesiell forvaltningsrett
  • offentlige anskaffelser
  • statsstøtte
  • kontraktsrett
  • eiendomsutvikling
  • entreprisekontrakter
  • ekspropriasjon
  • finansiering
  • tvisteløsning og prosedyre

Å forstå det grunnleggende samfunnsoppdraget for den aktuelle virksomheten, er helt avgjørende for å gi god og presis rådgivning. Vi må forstå konteksten, beslutningsprosessene og hva som påvirker disse beslutningsprosessene for at de politiske målsettingene skal nås så effektiv som mulig.

Som et advokatfirma med tyngde innen olje og energi, EU- og konkurranserett og arbeidsliv er vi godt posisjonert når det gjelder å løse de juridiske problemene aktørene i offentlige sektor, og tilknyttede foretak, støter på.

Dette kan du forvente av oss

Basert på de juridiske utfordringene i din situasjon setter vi sammen et tverrfaglig team med ulike spesialister. Vi jobber tett integrert med virksomhetens ledelse og jurister for å definere oppdraget, legge prosjektplanen og kunne gi gode juridiske og strategiske råd gjennom hele prosessen.

Hos oss får du en hovedkontakt som du forholder deg til. Vi sørger for at du alltid har rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

23. juni 2020

Lovkommentar til Statsansatteloven

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg har skrevet lovkommentaren til Statsansatteloven. Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.

26. mai 2020

Contribution to "Public Procurement and Government Contracts 2020"

Espen I. Bakken, Frida May Behrens and Kristine Farestvedt Nesse have contributed with the Norwegian chapter in "Public Procurement and Government Contracts 2020". The chapter includes a summary of the most important regulations for public procurement, in a Norwegian context.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?