Hopp direkte til innhold

Gransking og compliance

Graden av regulatoriske krav som stilles til utøvelse av næringsvirksomhet i Norge påvirker næringslivsaktører. Samtidig øker internasjonaliseringen av næringslivet. Aktiviteter i utlandet byr på et mer komplekst risikobilde enn det en norsk aktør forholder seg til hjemme. Dette kan kreve skjerpet oppmerksomhet. Forventningene til at også selskaper skal ta samfunnsansvar i de landene de opererer øker stadig. Dette gjenspeiles også i lovverket.

Regeloverholdelse kan være krevende og fordrer ofte en systematisk tilnærming. Det forventes i stigende grad at selskaper aktivt tar skritt til å sikre overholdelse, særlig i forhold til korrupsjon. Vår erfaring er at en proaktiv holdning til compliance er lønnsomt for selskapene på lang sikt.

Gransking kan bidra til å avdekke eventuelle overtredelser av regelverk og rutine og til å avdekke områder som kan forbedres. Ved mistanke om overtredelser av regelverk kan en tidlig iverksatt intern gransking også ha betydning eksternt.

Vår kompetanse – og hva vi gjør for klienten

Vi bistår våre klienter med utarbeidelse av forebyggende manualer, opplæring, strategier for risikohåndtering, gjennomføring av compliance-rettede tiltak, oppfølgning av uønskede hendelser slik som regelovertredelser og ulykker og gransking.

Vår bistand innen gransking og compliance omfatter:

Særlig om anti-hvitvasking

Firmaets gruppe tilknyttet anti-hvitvask («anti-money laundering»/»AML») tilbyr rådgivning knyttet til anti-hvitvaskregelverk til  foretak som er omfattet av hvitvaskingsloven. Vi rådgir blant annet innenfor knyttet til utarbeidelse og implementering av tilpassede anti-hvitvaskrutiner, bistand knyttet til gjennomføring av  foretaksspesifikke risikovurderinger, gjennomføring av stikkprøvekontroller av den praktiske etterlevelsen av rutiner og regelverk/oppfølging av disse, generell opplæring innen antihvitvask regelverk, strukturering av rapporteringsfunksjon og integrering av anti-hvitvask funksjon med digitale løsninger og med øvrig compliance funksjon i foretakene.

Vi gir også råd til andre virksomheter som berøres av hvitvaskingsproblematikk.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Gransking og compliance