logo

Gransking og compliance

Internasjonaliseringen og de regulatoriske kravene til næringslivet øker. Aktiviteter i utlandet byr på et mer komplekst risikobilde enn det en norsk aktør må forholde seg til hjemme. Vi bistår våre klienter med strategier for risikohåndtering, gjennomføring av compliance-rettede tiltak, oppfølging av regelovertredelser, ulykker og granskning.

Rådgivning fra våre advokater

Compliance-rutiner og oppfølgning er lovpålagt innen en rekke felt, og kravene blir stadig strengere. Vår erfaring er at en proaktiv holdning til compliance er lønnsomt. Vi bistår med blant annet

 • gode virksomhetsstyringsprinsipper og etisk rammeverk
 • anti-korrupsjon policy og tilhørende prosedyrer, og opplæringsprogrammer
 • bistand ved myndighetsbesøk, kontroller og etterforskninger (eks. Dawn raids) fra skattemyndigheter, konkurransemyndigheter, arbeidstilsyn, sektormyndigheter eller andre.
 • interne granskninger i forbindelse med etterforskninger, mistanke eller anklage om lovbrudd eller som forebyggende tiltak
 • oppfølging av mistanker om regelbrudd eller påviste regelbrudd
 • bistand i forbindelse med varsling
 • compliance gjennomgang i forbindelse med transaksjoner og due dilligence
 • ad hoc bistand i “red flag”-situasjoner knyttet til korrupsjonsregelverk
 • gap analyser
 • myndighetshåndtering
 • opplæringsprogrammer og opplæring av personale
 • rådgivning vedrørende ikke-finansiell rapportering og samfunnsansvar
 • rådgivning til styre og ledelse knyttet til håndtering av krisesituasjoner

Anti-hvitvasking

Vi tilbyr rådgivning knyttet til foretak som er omfattet av hvitvaskingsloven. Vi gir blant annet råd i arbeidet med å utarbeide og implementere tilpassede anti-hvitvaskrutiner, gjennomføring av foretaksspesifikke risikovurderinger, stikkprøvekontroller av den praktiske etterlevelsen av rutiner og regelverk, generell opplæring innen antihvitvask regelverk, strukturering av rapporteringsfunksjon og integrering av anti-hvitvask funksjon med digitale løsninger og med øvrig compliance-funksjon i foretakene.

ESG

Mange selskaper må styrke egen kunnskap om sentrale ESG forhold innad i bedriften for å kunne analysere risikoområder og håndteringen av disse fremover i tråd med stadig strengere lovgivning. Manglende overholdelse av krav og forventninger innen ESG området vil kunne representere en større grad av risiko fremover enn det har gjort tidligere.

Vi gir råd til selskaper og styrer om de gjeldende ESG krav og forventninger, og følger regelverksutviklingen nøye. Vi ser en tydelig trend der anbefalinger - generelle eller sektorspesifikke- gradvis blir til etablerte prinsipper og senere lovkrav underlagt sanksjoner. Vi gir også råd i forbindelse med rapporteringskrav og utarbeidelse av rapporter knyttet til ikke-finansiell rapportering under regnskapsloven, børsregelverk, Åpenhetsloven og konkrete sektorbaserte anbefalinger knyttet til bærekraft.

Dette kan du forvente av oss

Vi er et bredt og erfarent team med kompetanse innenfor alle sentrale fagområder knyttet til compliance og bærekraft, som selskapsrett og virksomhetsstyring, arbeidsrett, personvern, konkurranserett, finansregulatorisk lovgivning, antihvitvasking, strafferett og anti-korrupsjon. Vi gir også bransjerelatert rådgivning knyttet til blant annet entreprise, næringseiendom og energi. Vi har omfattende erfaring i å håndtere myndighetsprosesser.

Vi har mye erfaring knyttet til internasjonalt regelverk og har et godt og nært kontaktnett av utenlandske advokater vi kan trekke på etter behov. Ved granskninger og dokumentgjennomganger samarbeider vi med de ledende eDiscovery og forensics leverandørene.

Hos oss får du en primærkontakt du forholder deg til. Vi sørger for å sette sammen det best sammensatte og kostnadseffektive teamet til hvert oppdrag.

Aktuelt

Se alle

19. desember 2023

Hva kan vi lære etter tilsynet hos Askim & Spydeberg Sparebank?

Etter tilsyn hos Askim & Spydeberg Sparebank vedtok Finanstilsynet den 20. november 2023 å ilegge banken et overtredelsesgebyr på NOK 9 500 000. Tilsynsrapporten illustrerer på flere måter hvilke krav Finanstilsynet stiller til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket. Med denne artikkelen ønsker vi å belyse noen generelle læringspunkter for andre rapporteringspliktige som kan utledes av tilsynsrapporten.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?