logo

Høyesterett avklarer rekkevidden av tvangsfullbyrdelsesloven §13-14

I forrige uke avsa Høyesterett dom i en prinsipelt viktig sak om tvangsfullbyrdelse av plikten til å stemme på generalforsamling i aksjeselskaper. Høyesterett slår fast at en plikt til å stemme på en bestemt måte kan tvangsfullbyrdes ikke bare med løpende mulkt, men også ved at saksøkeren eller namsmannen stemmer for saksøktes aksjer.

Arntzen de Besche v/Erlend L. Solberg, Andreas Nordby og Aleksander Rygh Pedersen har bistått Boa Offshore AS i en prinsipielt viktig sak for Høyesterett om tvangsfullbyrdelse av plikten til å stemme på generalforsamling i aksjeselskaper.

Tvangsfullbyrdelsesloven §13-14

Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 oppstiller tre alternative fullbyrdelsesmåter ved tvangsfullbyrdelse av nærmere angitte handleplikter: (i) saksøkeren gis rett til å utføre handlingen, (ii) namsmyndigheten selv utfører handlingen, eller (iii) løpende mulkt pålegges saksøkte for hver dag eller uke som går uten at handleplikten blir oppfylt.

Den tradisjonelle oppfatning i norsk rett har vært at plikten til å stemme på generalforsamling bare kan tvangsfullbyrdes ved at saksøkte pålegges løpende mulkt. Bakgrunnen for denne rettsoppfatningen har vært uttalelser i lovens forarbeider om at «mulktalternativet må være det eneste [alternativet] i de tilfeller hvor handlingen bare kan utføres av saksøkte selv». Samtidig kan løpende mulkt i praksis bli et slag i luften, eksempelvis der saksøkte ikke har midler eller der saksøkte er utenlandsk.

Høyesterett slår fast

Ved avgjørelsen inntatt i HR-2023-782-U har Høyesterett slått fast at en plikt til å stemme på en bestemt måte, kan tvangsfullbyrdes ikke bare med løpende mulkt, men også ved at saksøkeren eller namsmannen stemmer for saksøktes aksjer. forutsatt at det fremgår av tvangsgrunnlaget hva stemmegivningen skal gå ut på.

Høyesterett uttaler i kjennelsen at saksøktes medvirkning ikke på samme måte er nødvendig for de handlingene saksøkte frivillig kan la andre utføre, typisk ved å gi fullmakt. Da er ikke handlingen personlig på en slik måte at den må utføres av saksøkte selv. Dersom saksøkte frivillig kan overlate handlingen til en annen, er det mulig å gjøre det samme ved tvang.

Den underliggende saken gjaldt en investeringsavtale inngått mellom to aksjeeiere, hvor det var avtalt at minoritetsaksjonæren pliktet å stemme på en gitt måte i sak som gjaldt utdeling til majoritetsaksjonæren. Det oppstod tvist om investeringsavtalen, og det ble avgjort ved en voldgiftsavgjørelse at minoritetsaksjonæren hadde plikt til å stemme i henhold til avtalen.
Vi er svært stolte over å ha bidratt til å oppnå et positivt utfall for vår klient.
Vi er også glade for at Høyesterett nå har avklart rekkevidden av tvangsfullbyrdelsesloven på dette området, da dette vil gi økt forutsigbarhet for aksjeeiere som ønsker å tvangsfullbyrde en stemmeforpliktelser i en konkret sak.

Vårt kjerneteam har bestått av Erlend L. Solberg, Andreas Nordby og Aleksander Rygh Pedersen

Høyesteretts avgjørelse kan leses i sin helhet her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?