logo

Velkommen til Venture-treff!

06:30 - 08:00

9. juni

Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, Stavanger

Gratis

Vi har gleden av å invitere til Venture-treff i våre lokaler i Stavanger. Formålet er å skape et møtepunkt i Stavanger-regionen for investorer, oppstartsselskap, meglerhus og andre rådgivere som befatter seg med venture-aktivitet.

Fokuset for treffet blir korte presentasjoner av aktuelle kommersielle og juridiske tema for bransjen. Vi ser for oss at Venture-treffet blir en halvårlig hendelse. Agendaen for kommende Venture-treff:

08.00-08.30: Frokost og mingling

08.30-08.50: Privatkapital i tidligfase- og vekstselskap
Kjell Skappel (CEO i TD Veen) i dialog med Per Kristian Ramsland (partner i Arntzen de Besche)

Selve kjernen i VC-aktivitet er tilførsel av risikokapital til selskap i tidligfase samt i vekstfasen for å dekke et likviditetsbehov. Hva er sentralt å hensynta ved tilførsel av kapital i disse fasene?

08.50-09.10: Hvem klarer å hente kapital? 
Christian Jerejian Friestad (CEO i Super Duper Ventures)

Hvilke faktorer avgjør om et oppstartsselskap klarer å tiltrekke seg kapital? Faktorer som «skalerbarhet» for produkt/teknologi, trygghet for proprietær teknologi, kompetanse hos management, disruptiv kapasitet trekkes blant annet frem. Hva veier tyngst og hva blir utslagsgivende for en investor?

09.10-09.30: Når utgjør soft-funding en alternativ finansieringskilde?
Joachim Sannes (partner i Elleve)

Oppstartsselskap søker ofte kapitaltilførsel via støtteordninger i tillegg til innhenting av egenkapital fra VC´er og andre investorer. Hva skal til for å lykkes med slik «soft funding» og hva er betingelsene for slike tildelinger?

09.30-09.55: Aktuelle strukturelle og avtalemessige VC-tema 

1. Variabel verdsettelse av egenkapital 
Jens Baumann Melberg, partner i Arntzen de Besche

Vi vil gjennomgår nyttige klausuler når investeringer gjøres opp i et krevende kapitalmarked preget av usikkerhet. Her vil vi bruke eksempler fra nylige gjennomførte transaksjoner og belyse blant annet klausuler om "price discovery", utvanningsbeskyttelse og variabelt vederlag. Vår erfaring er at slike klausuler effektivt kan bygge bro mellom nye og eksisterende aksjonærers prisforventninger.

2. Delaware-struktur: Muligheter og strukturelle forhold 
Per Kristian Ramsland, partner i Arntzen de Besche

Enkelte oppstartsselskap velger å etablere en konsernspiss i Delaware for å forenkle kapitaltilførsel i senere VC-runder fra internasjonale VC´er. Ramsland drar igjennom sentrale selskaps-, skattemessige og kontraktuelle forhold ved slik struktur.

09.55-10.00: Oppsummering og avslutning

Velkommen til oss!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?