logo

Nyhetsbrev: Innstramminger i regelverket for inn- og utleie

Mandag 5. desember 2022 fremsatte arbeids- og sosialkomiteen innstilling til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. I all hovedsak tiltrer komiteen departementets forslag fra 17. juni 2022 om innstramminger i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Selv om forslaget har møtt mye motstand, særlig fra arbeidsgiversiden, er det mye som tyder på at innstrammingene nå blir vedtatt.

Lovforslaget

Dersom lovforslaget gjennomføres og vedtas av Stortinget, vil det kunne få store konsekvenser for mange virksomheter – særlig for bemanningsbransjen, men også for virksomheter som i forbindelse med arbeidstopper ikke lenger kan leie inn fra bemanningsforetak. Lovendringene vil kreve at berørte virksomheter må tilpasse seg hvordan de lovlig kan knytte seg til arbeidskraft.

De mest betydningsfulle endringene er:

  • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak innstrammes ved at innleie ved arbeid av «midlertidig karakter» oppheves.
  • Etablering av godkjenningsordning for bemanningsforetak.
  • Skillet mellom innleie og entreprise presiseres og lovfestes.
  • Rett til fast ansettelse for arbeidstakere som har vært innleid sammenhengende i minst tre år.
  • Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

For en mer utfyllende beskrivelse av de tiltenkte endringene foreslått av departementet se tidligere nyhetsbrev.

Vedtakelse av lovendringene

Utgangspunktet er at lovforslaget må behandles i to omganger med minst tre dagers mellomrom. Saken skal inn til første behandling i Stortinget allerede 12. desember 2022, mens andre behandling ikke er fastsatt enda. Ettersom det bare kreves tre dager fra første til andre behandling, er det dermed forventet at loven vedtas allerede før jul.

Lovens ikrafttredelse og overgangsordninger

Komiteen foreslår at loven trer i kraft 1. april 2023.

Med slike inngripende endringer er det behov for overgangsordninger som sørger for at berørte virksomheter får mulighet til omstilling. På bakgrunn av dette er det foreslått overgangsordninger på 3 måneder fra 1. april 2023 for inngåtte kontrakter for inn- og utleie av arbeidsfolk fra bemanningsforetak. Overgangsordningene begrenses til «inngåtte kontrakter» før 1. april 2023, men hvordan overgangsordningene ellers vil bli utformet, sies det foreløpig ikke noe om. Innen 1. juli 2023 må imidlertid alle berørte virksomheter ha tilpasset seg regelverket.

Ettersom endringene vil kreve en vesentlig tilpasning av virksomhetenes strategi for innhenting av arbeidskraft, og loven trer i kraft allerede 1. april 2023, bør virksomhetene allerede nå starte omstillingsprosessen for å tilpasse seg de nye reglene.

Vi i Arntzen de Besche har fulgt prosessen lenge og med vår langvarig ekspertise og erfaring på området er vi godt rustet til å bistå din virksomhet med sikte på å håndtere og løse utfordringene som vil oppstå.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?