logo

Nyhetsbrev: Arbeidsrett - nytt i Q1 2022

Våre arbeidsrettseksperter oppsummerer nyheter innen arbeidsrettsfeltet i årets første kvartal, og gir en oversikt over hva som ventes fremover.

SENTRALE LOVENDRINGER

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse oppheves

Endringene i reglene om midlertidig ansettelse innebærer at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f oppheves. Formålet med endringen er å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv. Endringene trer i kraft den 1. juli 2022 og adgangen til midlertidig ansettelse vil etter dette være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig eller tidsavgrenset behov som nevnt i § 14-9 annet ledd bokstav a) til e).

Se arbeids- og sosialkomiteens innstilling her.

Endringer i hjemmekontorforskriften

Regjeringen har vedtatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (FOR-2002-07-05-715). Endringene trer i kraft 1. juli 2022 og kan oppsummeres slik:

  • Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid. Hjemmekontorordningen må dermed ha et visst omfang og være fast for at forskriften får anvendelse.
  • Det gjøres unntak fra kravet om skriftlig avtale dersom hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. I slike tilfeller skal det gis informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • Forskriftens særregler for arbeidstid fjernes, og reglene i arbeidsmiljøloven skal gjelde tilsvarende for arbeid på hjemmekontor.
  • Arbeidsgiver skal ha tilsvarende ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret, som etter arbeidsmiljøloven.
  • Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med forskriften.

Les mer om de nye reglene for hjemmekontor her.

LOVFORSLAG

Strengere regler for deltid

Regjeringen ønsker å styrke retten til heltid og foreslår å innføre strengere krav til arbeidsgivers bruk av deltidsstillinger. Forlaget innebærer:

  • Lovfesting av en heltidsnorm.
  • Ved ansettelse i deltidsstillinger må behovet dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte.
  • Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med at arbeidsgiver oppfyller dokumentasjons- og drøftingsplikten.
  • Deltidsansatte gis fortrinnsrett til ekstravakter og utvidet stilling, fremfor at arbeidsgiver løser behovet ved ny ansettelse eller innleie.

Forslagets høringsfrist er 19. april 2022. Les mer på Regjeringens nettside her.

Skjerpede regler for innleie

Regjeringen har også foreslått skjerpede regler for bruk av innleie. Forslaget innebærer et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, samt generelle endringer i arbeidsmiljølovens regler som vil gjelde alle virksomheter. De foreslåtte endringene vil innebære at innleie kun kan benyttes i vikartilfeller og at innleides rett til fast ansettelse hos innleier utvides.

For å sikre en innstramming av innleieinstituttet og hindre omgåelse foreslår regjeringen å tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Videre er det foreslått å innføre en godkjenningsordning av bemanningsforetak for å hindre useriøse aktører.

Forslagets høringsfrist er 19. april 2022. Les mer om forslaget her.

Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 og endringer i arbeidsmiljølovens trakasseringsregler

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fremsatt forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering. Ratifikasjon av ILO-konvensjonen vil etter departementets vurdering ikke nødvendiggjøre endringer i norsk rett. Endringsforslagene i arbeidsmiljøloven går ut på å lovfeste trakasseringsdefinisjonene i tråd med gjeldende definisjoner i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 annet og tredje ledd, samt å tydeliggjøre vernet mot seksuell trakassering.

Frist for å sende inn høringssvar er 8. juni 2022. Les mer om forslaget her.

Ny Norges-modell for et seriøst arbeidsliv

Som varslet i Hurdalsplattformen skal regjeringen utarbeide en Norges-modell for offentlige anskaffelser. Den nye modellen er en del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet, og bevare den norske arbeidslivsmodellen. Modellen skal inneholde nasjonale krav til næringslivet som vil gjelde alle offentlige anskaffelser. Næringsminister Jan Christian Vestre uttaler at seriøsitetskravene eksempelvis kan handle om krav til bruk av fagarbeidere og lærlinger, tiltak som gir bedre mulighet for kontroll og sanksjoner, eller å forby kontantbetalinger for å gjøre det vanskeligere å betale svart. Modellen skal utarbeides gradvis og det må forventes at endringene kommer i etapper.

Les mer om modellen her.

AVGJØRELSER FRA HØYESTERETT

HR-2022-390-A: Viktig avklaring om rekkevidden av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Ved Høyesteretts dom av 16. februar 2022 fikk Widerøe´s Flyveselskap AS medhold i at oppsigelsen av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne var saklig begrunnet iht. arbeidsmiljøloven § 15-7. Saken reiste spørsmål om tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6 innebar en plikt til å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en permanent deltidsstilling, samt hvilke krav som stilles til dokumentasjon for arbeidsgivers vurderinger ifb. oppsigelsen. Høyesterett fastslår at det må foreligge vektige grunner for at arbeidsgiver plikter å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en deltidsstilling dersom tiltaket medfører permanente endringer i virksomhetens organisasjons- og stillingsstruktur. Prosessfullmektig for Widerøe var advokat Knut-Marius Sture.

Se vår kommentar til dommen her.

HR-2022-175-U: Kjennelse om fristberegning i prøvetid

Saken gjaldt en arbeidstaker som tiltrådte sin stilling den 19. oktober 2021. Det var avtalt seks måneder prøvetid og vedkommende ble sagt opp den 19. april 2021. I prøvetiden er det en videre adgang til å si opp en arbeidstaker enn ellers. Spørsmålet for Høyesteretts ankeutvalg var hvorvidt oppsigelsen ble gitt «innen utløpet» av prøvetiden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6. For å besvare spørsmålet måtte ankeutvalget ta stilling til hvordan prøvetidens lengde skal beregnes.

Arbeidstakeren anførte at prøvetiden måtte beregnes ut ifra kalendermåneder og at prøvetiden derfor gikk ut 18. april. Høyesteretts ankeutvalg fastslo imidlertid at prøvetidens varighet skal beregnes slik at fristen løper fra tiltredelse til og med samme dato i den avtalte måneden. Oppsigelsen den 19. april var derfor gitt innen prøvetidens utløp.

Les kjennelsen i sin helhet her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?