logo

Strømstøtten til næringslivet - oppdatering etter vedtatt forskrift

Energistøtteordningen for næringslivet er nå vedtatt. Til forskjell fra det opprinnelige forslaget om strømstøtte er det nå fastsatt at også leietakere kan søke strømstøtte direkte, selv om kostnader til strøm inngår i felleskostnadene eller leveres av utleier. I tillegg er det viktig å merkes seg at 11. desember siste frist for å søke støtte, og at søknaden må bekreftes av revisor eller regnskapsfører.

Den 26. oktober 2022 publiserte vi en artikkel om strømstøtten til næringslivet, og hvorvidt det er utleier eller leietaker som er riktig mottaker av strømstøtte. Artikkelen kan du lese her.

På dette tidspunktet hadde regjeringen fått flertall på Stortinget for sitt forslag til strømstøtte for næringslivet. Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter (Energitilskuddsordningen) ble vedtatt 21. november 2022. Forskriften § 2-11 ble tilføyd den 24. november 2022. Forskriften finnes i sin helhet her.

I det opprinnelige forslaget fra regjeringen var det lagt opp til at utleier skulle søke om støtte gjennom energitilskuddsordningen, for deretter å kompensere leietaker. Etter vår oppfatning ville denne løsningen ført til unødvendig bruk av tid og ressurser for utleier, særlig siden utleier selv ikke nødvendigvis blir direkte berørt av de økte strømprisene. Løsningen ble også kraftig kritisert fra flere hold.

Videre fremgikk det av forslaget at bedrifter som fikk innvilget strømstøtte ville få forbud mot utbytte i 2023 (regnskapsåret 2022). Dette forbudet kunne vært en stor ulempe for utleier, og ville også kunne medvirket til at utleiere ikke nødvendigvis lojalt ville følge opp støtteordningen på vegne av sine leietakere.
I den nå vedtatte forskriften er det fastsatt at også leietakere kan søke strømstøtte direkte, selv om kostnader til strøm inngår i felleskostnadene eller leveres av utleier.

Kort om energitilskuddsordningen

Energitilskuddsordningen er søknadsbasert og rammestyrt, noe som innebærer at støtten kan bli avkortet dersom søknadene overstiger Stortingets bevilgning til ordningen. Energitilskuddsordningen vil bli administrert av Enova, og eventuelle tilskudd vil bli offentliggjort. Tilskuddsperioden gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022.

Merk at fristen for å søke om støtte er allerede 11. desember 2022. Søknad anses ikke som sendt før regnskapsfører eller revisor har godkjent søknaden.

Søknader om energitilskudd skal sendes inn her.

Bedrifter med strømintensitet på 3 prosent eller mer i første halvår 2022 kan søke om tilskudd fra ordningen. Strømintensitet beregnes ved at foretakets kostnader til strøm og fjernvarme for perioden (fakturert antall kWh forbruk), divideres med foretakets omsetning for perioden. Foretakets støtteberettigede forbruk av strøm og fjernvarme må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig elspotpris per kWh for 3. kvartal 2022 er minst doblet sammenlignet med samme periode i 2021.

Et foretak kan søke om og motta tilskudd under ett av to støttetrinn.

Tilskudd etter støttetrinn 1: beregnes ved at foretakets forbruk av strøm og fjernvarme i antall kWh multipliseres med 0,25 og med støtteberettiget pris på strøm i kroner per kWh, fratrukket 0,7 kroner (Støttetrinn 1).

Tilskudd under støttetrinn 2: beregnes som summen av 1) foretakets forbruk av strøm og fjernvarme i antall kWh multiplisert med 0,45 og med støtteberettiget pris på strøm i kroner per kWh, fratrukket 0,7 kroner, og 2) budsjettert investeringskostnad for energitiltaket/-ene som bedriften har forpliktet seg til å gjennomføre multiplisert med 0,5 (Støttetrinn 2).

For å kunne motta tilskudd under begge støttetrinn må foretaket ha gjennomført energikartlegging. For å kunne søke om og motta tilskudd under Støttetrinn 2, må foretaket gjennomføre minst ett energitiltak som fremgår i forskriften.

Maksimalt tilskudd til ett enkelt foretak eller konsern er 5 millioner kroner. Den forbruksavhengige tilskuddskomponenten etter forskriften § 3-4 (4), kan maksimalt utgjøre 3,5 millioner kroner per foretak eller konsern.
Støtteordningen er avgrenset mot blant annet bedrifter innen petroleumsutvinning, kraftbransjen selv, kraftintensiv virksomhet og bedrifter som er støtteberettiget under andre statlige strømstøtteordninger.

Nærmere om vilkåret for utbyttebegrensning

I forskriften § 2-7 er det vedtatt et vilkår om utbyttebegrensning for foretak som mottar støtte etter energitilskuddsordningen. Av forskriften følger det at et foretak blant annet ikke kan foreta utdeling av utbytte etter aksjeloven eller allmennaksjeloven § 8-1 eller utdelinger etter selskapsloven § 2-26 (3), før det har tilbakebetalt tilskudd det har mottatt etter energitilskuddsordningen.
Utbyttebegrensningen gjelder fra tidspunktet forskriften trådte i kraft til og med 31. desember 2023. Dette innebærer etter vår oppfatning at utdeling av utbytte tidligere i 2022 ikke vil påvirke retten til støtte.

Skal utleier eller leietaker søke om strømstøtte?

Som nevnt ovenfor i punkt 1, la det opprinnelige forslaget fra regjeringen opp til at utleier skulle søke om støtte gjennom energitilskuddsordningen, for deretter å kompensere leietaker.

Forskriften ble endret den 24. november 2022, hvor § 2-11 om viderefakturering av strømforbruk ble tatt inn. Forskriften § 2-11 åpner for at et foretak kan søke om tilskudd på bakgrunn av kostnader til strøm/fjernvarme som er viderefakturert fra et annet foretak.

Dette betyr at leietaker nå ikke kun kan søke om strømstøtte dersom leietaker har egen strømmåler, men også hvor kostandene til strøm og fjernvarme er viderefakturert fra utleier til leietaker.

Konsekvensen av forskriftsendringen er i praksis at det nå er leietaker selv som må oppfylle vilkårene for å motta strømstøtte. Før forskriften § 2-11 ble tatt inn, ville det i flere tilfeller vært utleier som måtte oppfylle kravene for å motta strømstøtte – til tross for at det var leietaker som reelt sett betalte de faktiske strømkostnadene.

Endringen medfører også at en vil unngå at utleier som mottar støtte på vegne av leietakerne selv ville komme inn under forbudet mot utbytteutdeling i 2023.


Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?