logo

Ett skritt nærmere etableringen av EUs tilsynsmyndighet for anti-hvitvasking og terrorfinansiering (AMLA)

Den 20. juli 2021 fremla EU-kommisjonen en pakke med forslag til fire rettsakter som skal styrke EUs regelverk for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Sentralt i regelverkspakken er opprettelsen av Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (the Anti-Money Laundering Authority – AMLA).

Den 22. februar 2024 ble EU-parlamentet og Rådet enige om at AMLA skal plasseres i Frankfurt. I pressemeldinger fra EU-parlamentet og Rådet ble det også opplyst at AMLA vil være i drift allerede fra juli 2025.

Regelverkspakken er foreløpig godkjent, og skal stemmes over i parlamentet den 22-25 april 2024. Frem til endelig vedtakelse av AMLA-forordningen, vil EU-kommisjonen være ansvarlig for å etablere tilsynsmyndigheten.

Kort om tilsynsmyndigheten

Etableringen av AMLA skal sikre et enhetlig system for tilsyn knyttet til anti-hvitvasking og terrorfinansiering på tvers av EU/EØS, basert på felles tilsynsmetoder og samordnet tilsynspraksis. Videre skal AMLA bidra til at EU-regelverket knyttet til anti-hvitvasking og terrorfinansiering praktiseres og håndheves likt i alle medlemslandene.

Tilsynsmyndigheten skal føre direkte overnasjonalt tilsyn med utvalgte rapporteringspliktige. I tillegg skal tilsynet:

  • være den sentrale anti-hvitvasking og terrorfinansieringsmyndigheten i EU/EØS
  • koordinere nasjonale tilsynsmyndigheter for å sikre at regelverket praktiseres riktig og konsistent
  • analysere trender samt vurdere risikoutviklingen knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering i og utenfor Europa
  • dele risikoanalyser med nasjonale tilsynsmyndigheter
  • styrke samarbeidet mellom medlemslandenes finansielle etterretning

AMLA skal bestå av et "executive board" og et "general board". Executive Board skal bestå av en styreleder og fem uavhengige medlemmer, og vil være den styrende delen av AMLA.

General board skal bestå av representanter fra medlemslandene, og skal vedta alle regulatoriske instrumenter. Dette inkluderer utkast til regulatoriske og tekniske standarder, anbefalinger og retningslinjer. General board vil også kunne komme med uttalelser knyttet til beslutninger som fattes av executive board. Denne "selskapsrettslige" strukturen skal gjøre AMLA mer uavhengig av nasjonale interesser.

Det skal også etableres et klageorgan, og EU-domstolen skal ha domsmyndighet til å overprøve vedtak.

Regelverksendring

Innføringen av AMLA vil kreve tilslutning til EØS avtalen. Finansdepartementet indikerer videre at EU regelverket mest sannsynlig vil gjennomføres i norsk rett gjennom inkorporasjon, dvs. en lovbestemmelse om at EU regelverket vil gjelde som norsk lov med de tilpasninger følger av EØS-komitebeslutningen. Videre vil opprettelsen av AMLA finansieres av private aktører i finanssektoren som direkte eller indirekte blir underlagt AMLA-tilsyn. Utregningen av tilsynsavgiften som skal betales av rapporteringspliktige skal skje etter en beregningsmetode som skal fastsettes gjennom en kommisjonsdelegert rettsakt.

Finanstilsynets rolle

Etableringen av AMLA vil medføre at Finanstilsynets rolle som tilsynsmyndighet vil bli endret. Finanstilsynet vil ikke lenger ha primært tilsynsansvar for norske aktører som blir underlagt direkte tilsyn av AMLA.

I det foreløpige posisjonsnotatet fra Finansdepartementet datert 6. oktober 2021 fremgår det likevel at Finanstilsynet vil bidra aktivt inn i tilsyn som gjelder norske rapporteringspliktige. Det fremgår også at det ikke forventes noen lettelse i Finanstilsynets arbeidsbyrde – tvert imot anser Finansdepartementet at etableringen av AMLA og tilhørende nye standarder vil kreve betydelige ressurser for norske myndigheter.

AdeBs AML-team vil følge den videre utviklingen.

Kilder:

Forslag til forordning om opprettelse av Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - regjeringen.no

Frankfurt to host the EU’s new anti-money laundering authority (AMLA) - Consilium (europa.eu)

Frankfurt will be the home of the EU Anti-Money Laundering Authority | News | European Parliament (europa.eu)

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?