logo

Endringer i arbeidsmiljøloven og forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

I statsråd 18. mars 2022 ble det vedtatt endringer i reglene om midlertidig ansettelse og forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, som trer i kraft 1. juli 2022.

Endringene i reglene om midlertidig ansettelse innebærer at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f oppheves. Formålet med endringen er å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv. Ifølge forarbeidene er endringen ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen trer i kraft. Adgangen til midlertidig ansettelse vil etter dette være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig eller tidsavgrenset behov som nevnt i § 14-9 annet ledd bokstav a) til e).

Endringene i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (FOR-2002-07-05-715) knytter seg bl.a. til forskriftens anvendelsesområde, krav til skriftlig avtale og en oppheving av særreglene om arbeidstid. Bakgrunnen for endringene er økt bruk av hjemmekontor de siste årene og et behov for å tilpasse forskriften til et mer moderne arbeidsliv. Endringene kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Forskriften vil ikke gjelder for kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem. Tidligere var det kun gjort unntak for arbeid som var kortvarig eller tilfeldig. Det vil derfor ikke lenger være et krav om at ordningen må være helt uforutsigbar for å være unntatt. Det avgjørende vil være omfanget og fastheten av ordningen.

  • Det innføres et unntak for kravet til skriftlig avtale dersom hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. I slike tilfeller skal det gis informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

  • Det presiseres at ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder på hjemmekontor.

  • Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med forskriften.

  • Særreglene for arbeidstid fjernes, og arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjelder nå tilsvarende for arbeid på hjemmekontor.


Om opphevingen av særreglene om arbeidstid uttaler arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen følgende:

«Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte.»

En oppheving av særreglene om arbeidstid vil også innebære en forenkling i de tilfellene hvor det arbeides både fra kontoret og hjemmefra. Det er fremdeles ikke foreslått eller vedtatt noen presisering knyttet til arbeidsgivers ansvar for utgifter og dekning av utstyr til bruk på hjemmekontoret.
Hvis du har spørsmål om hvordan din bedrift skal forholde seg til nevnte endringer, ta kontakt med våre advokater ved arbeidslivsavdelingen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?