logo

Ekspertutvalg foreslår flere anbefalinger i sin utredning om Arbeidsretten

Et ekspertutvalg ledet av Arntzen de Besche-partner Ingeborg Moen Borgerud har foretatt en helhetlig gjennomgang av administrative forhold ved Arbeidsretten og leverte sin rapport til Arbeids- og sosialministeren den 15. mars. I rapporten kommer ekspertutvalget med flere anbefalinger.

MANDAT

Utvalget skulle vurdere følgende:

 • Arbeidsrettens administrative tilknytning
 • Ordningen for utnevning og oppnevning av dommere
 • Arbeidsrettens sammensetning i den enkelte sak
 • Reguleringen av dommernes sidegjøremål
 • En klage- og disiplinærordning for Arbeidsrettens dommere og
 • Budsjettmessig ansvarsplassering

Ekspertutvalget ble utnevnt den 23. juni 2020 og har, i tillegg til Ingeborg Moen Borgerud, bestått av lagdommer Jussi Erik Pedersen og førsteamanuensis Alexander Næss Skjønberg.

ANBEFALINGER FRA EKSPERTUTVALGET

 • Utvalget foreslår at det etableres et innstillingsorgan som vurderer og rangerer søkere til dommerstillinger i Arbeidsretten. Organet bør ledes av en dommer.
 • Innstillingsorganet bør også ha som oppgave å rekruttere og innstille varadommere. I hver sak settes retten med to faste fagdommere samt en «varadommer» i tillegg til de partsoppnevnte dommerne. Som varadommere rekrutteres i dag hovedsakelig dommere fra Borgarting lagmannsrett samt pensjonerte høyesterettsdommere. Utvalget foreslår at rekrutteringsgrunnlaget utvides.
 • I mandatet er det forutsatt at ordningen med dommere innstilt fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i utgangspunktet skal videreføres.. Utvalget har lagt dette til grunn. Etter utvalgets oppfatning fungerer ordningen med partsinnstilte dommere etter sin hensikt.
 • Utvalget har vurdert om Arbeidsretten bør overføres til Domstoladministrasjonen, men har kommet til at Arbeidsretten fortsatt bør være administrativt underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Samtidig foreslår utvalget flere endringer når det gjelder innholdet i departementets administrative ansvar. De mest sentrale endringene knytter seg til prosessen med å utnevne Arbeidsrettens fagdommere og varadommere.
 • Etter utvalgets vurdering er det ikke grunn til å endre hovedregelen om at Arbeidsretten i den enkelte sak skal settes med syv dommere, hvorav tre fagdommere og fire partsinnstilte dommere. Utvalget anbefaler at det åpnes for unntaksvis å sette retten uten partsinnstilte dommere dersom det reises krav om dette fra en part som ikke er medlem av en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon med innstillingsrett, og retten finner dette ubetenkelig.
 • Utvalget anbefaler at Arbeidsrettens tre faste fagdommere og varadommerne bør være omfattet av en klage- og disiplinærordning på samme måte som dommere i de alminnelige domstoler og jordskifterettene.
 • I dag har Arbeids- og sosialdepartementet ansvaret for å registrere og godkjenne fagdommernes sidegjøremål etter reglene i domstolloven §§ 121 a og 121 c. Utvalget anbefaler at registreringsordningen videreføres, o slik at Arbeidsrettens leder får myndighet til å godkjenne søknader om sidegjøremål fra Arbeidsrettens to andre dommerne. Søknader om godkjenning fra Arbeidsrettens leder bør fortsatt behandles av departementet.

Rapporten er tilgjengelig hos Arbeids- og sosialdepartementet.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?