logo

Artikkel: Hvordan verdsettes næringsbygg ved avvikling av tomtefeste?

Når et næringsfesteforhold opphører må man ta stilling til om bebyggelsen skal flyttes, og hvordan det økonomiske oppgjøret blir. I en artikkel publisert i tidsskrift for eiendomsrett analyserer Henrik Hammersland hvilke verdsettelsesprinsipp som skal anvendes i tilfeller hvor bygningsmassen blir stående.

I Norge finnes det rundt 30 000 festeavtaler som gjelder næringsbygg. I motsetning til festeforhold som gjelder bolig- og fritidshus finnes det ingen lovfestede særregler som gir festeren rett til å forlenge festeforholdet eller innløse tomten ved festeforholdets slutt.

Som følge av dette vil vi trolig se en rekke næringsfesteforhold bli avviklet i løpet av de kommende årene.

I denne artikkelen sammenfatter Henrik Hammersland rettstilstanden på området og redegjør for hvilket verdsettelsesprinsipp som skal anvendes i ulike typetilfeller og hvordan den konkrete utmålingen skal skje innenfor det enkelt verdsettelsesprinsipp.

Artikkelen ble publisert i Tidsskrift for eiendomsrett 1-2021.
Du kan lese hele artikkelen her eller som pdf.

Arntzen de Besche har lang erfaring med å bistå parter i tomtefesteforhold, særlig i næringsforhold. En av de mest sentrale problemstillingene er hva som skjer med bebyggelsen ved festetidens utløp; må den rives eller skal bortfester overta - og i så fall til hvilken pris.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?