logo

Redegjørelse for Arntzen de Besche Advokatfirma AS 2023

Gjennom vår advokatvirksomhet jobber vi i Arntzen de Besche Advokatfirma AS (“Arntzen de Besche”) målrettet med å søke balanserte løsninger til det beste for mennesker, miljø og samfunn. Vi gjennomfører en rekke aktiviteter som bidrar til å sikre og utvikle de gode sidene av det samfunnet vi lever i. Vår strategi og virksomhet er bygget på verdiene lagspill, kvalitet, integritet og engasjement

Etter åpenhetsloven § 5 er Arntzen de Besche forpliktet til å offentliggjøre en redegjørelse som gir innsikt i selskapets aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeids- forhold. Formålet med redegjørelsen er å informere allmennheten om selskapets retningslinjer og rutiner for håndtering av risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen inneholder også viktige funn fra aktsomhetsvurderingene våre, hvilke tiltak som har blitt eller vil bli iverksatt for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på selskapets prioriteringer og vurderinger, samt resultatet eller forventede resultater av tiltakene.

Driftsområde og organisasjon

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med rådgivning, kompliserte transaksjoner, gjennomføring av krevende forhandlinger og tvisteløsning.

Arntzen de Besche er organisatorisk inndelt i åtte virksomhetsområder og en administrasjon. Vi har kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger. Under administrasjonen hører HR, IT, marked, økonomi og ulike støttefunksjoner. Virksomhetsområdene, kontorledere i Trondheim og Stavanger og administrasjonen rapporterer til Managing Partner. Managing Partner rapporterer til styret. Styret består av styreleder og seks styremedlemmer, hvorav to av styremedlemmene er ansattrepresentanter.

Våre retningslinjer og rutiner

Vi er forpliktet til å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i egen virksomhet, og hos våre leverandører og forretningspartnere. Vi jobber aktivt for å implementere dette i vår daglige forretningsvirksomhet.

Videre er våre advokater forpliktet til å overholde Advokatforeningens regler for god advokatskikk, og påser derfor alltid at vår rådgivning ikke innebærer en krenkelse av noens menneskerettigheter eller har betydelig risiko for dette.

I tillegg har vi i flere år vært medlem av UN Global Compact. Som medlemsbedrift forplikter vi oss til å drive vår virksomhet i tråd med initiativets ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, bærekraftig produksjon og bekjempelse av korrupsjon.

I Arntzen de Besche er HMS høyt prioritert. Vi forventer også at våre leverandører og forretningspartnere overholder relevante HMS-krav for deres virksomheter. Vårt HMS-arbeid skal sikre at de ansatte får tilstrekkelig informasjon og opplæring til at de føler seg trygge og godt ivaretatt på arbeidsplassen.

Vi foretar grundige aktsomhetsvurderinger, der vi kartlegger og vurderer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vår virksomhet enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til våre tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Rammeverket for aktsomhetsvurderingene er basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Dette innebærer at undersøkelsene er basert på en risikobasert tilnærming, der vi jobber systematisk for å avdekke hvilke deler av vår forretningsvirksomhet som er forbundet med høyest risiko for negativ innvirkning. Vi iverksetter nærmere undersøkelser og eventuelle tiltak der risikoen til enhver tid vurderes som størst.

Dersom det gjennom de nærmere undersøkelsene avdekkes brudd eller risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense den negative innvirkningen.

Resultatet av våre aktsomhetsvurderinger

Den overordnede risikokartleggingen har avdekket at vår virksomhet i utgangspunktet innebærer svært begrenset risiko for negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

VÅR EGEN VIRKSOMHET
Arntzen de Besche konkurrerer med forretningsadvokatfirmaer og andre virksomheter for å tiltrekke seg de beste hodene. For å nå opp i denne konkurransen må vi sikre noe mer enn anstendige arbeidsforhold – vi må sikre at våre ansatte opplever vårt arbeidsmiljø som svært godt. Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelser og øvrige tilbakemeldinger fra ansatte viser at vi lykkes med dette. Vi tilbyr attraktive betingelser i alle stillingskategorier, og legger vekt på å skape en sunn og bærekraftig balanse mellom arbeid og fritid. I 2022 hadde Arntzen de Besche et sykefravær på 1,8 %, hvorav korttidsfravær var på 0,7 %.

Vi leier kontorlokaler i Oslo, Trondheim og Stavanger, med velregulerte leiekontrakter. Via Vika i Oslo er sertifisert med BREEAM-NOR Excellent, som er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, samt energiklasse A. Via Vika utfører også egne aktsomhetsvurderinger av sine leverandører. Øvrige tjenester knyttet til vaktmester, renhold, kantine mv. overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

VÅRE LEVERANDØRER
Vi benytter oss av anerkjente leverandører, og basert på risikovurdering av våre 50 viktigste leverandører (basert på utbetalinger i 2022) har vi på nåværende tidspunkt ikke avdekket noen vesentlig risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Hos noen av leverandørene våre har vi imidlertid avdekket enkelte tilfeller av manglende dokumentasjon på rutiner og retningslinjer knyttet til håndtering av risiko for negativ innvirkning på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi anerkjenner at vi har behov for ytterligere informasjon knyttet til enkelte av våre leverandører og forretningspartnere, særlig leverandører av IKT-produkter, møbler og annet kontorinventar. De største risikoområdene forbundet med IKT omhandler anstendige arbeidsvilkår og arbeidsforhold, og kan innebære lave lønninger, tvungen overtid og utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ved utvinning av råvarer for produksjon av møbler kan det være en risiko for barnearbeid, tvangsarbeid og mangel på fagforeningsrettigheter nedover i leverandørkjeden.

Tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser


TILTAK RETTET MOT EGEN VIRKSOMHET
Fordi vi konkurrerer med andre attraktive arbeidsgivere om å tiltrekke oss høykompetente ansatte, har vi ingen tiltak hvis primærfokus er å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har imidlertid en rekke tiltak som skal bidra til at våre ansatte opplever et svært godt arbeidsmiljø. Noen av disse beskrives i det følgende.

Arntzen de Besche gjennomfører løpende arbeidsmiljøundersøkelser via Winningtemp. Winningtemp er et system som har utviklet vitenskapelig validerte spørsmål for å måle en rekke faktorer som er viktige for arbeidsmiljøet. De ansatte mottar spørsmål hver uke, som kan besvares på en enkel og effektiv måte. Undersøkelsen legger også til rette for å legge igjen kommentarer. Videre er undersøkelsen anonym, og det er systemet som styrer hvilke spørsmål som stilles. Svarene oppsummeres i et dashbord som HR har tilgang til, både på firma- og avdelingsnivå. I tillegg har virksomhetslederne tilgang til resultatene for sitt virksomhetsområde. HR gjennomfører felles gjennomganger av resultatene med alle ansatte i hvert virksomhetsområde én til to ganger i året. Hensikten med gjennomgangen er blant annet å diskutere tiltak for ytterligere forbedring.

Som arbeidsgiver jobber vi aktivt for å motvirke utfordringer knyttet til mangfold og inkludering i vår virksomhet. Som et ledd i dette arbeidet, har vi opprettet et mangfoldsutvalg som kartlegger og analyserer risiko for og potensielle årsaker til diskriminering og forskjellsbehandling. Utvalget utvikler også tiltak for å forhindre og redusere risikoen for diskriminering og forskjellsbehandling. Mer informasjon om vårt arbeid på dette området er tilgjengelig i vår redegjørelse som ble publisert 19. april 2023.

Arntzen de Besche har tydelige rutiner og tilrettelegging for varsling og håndtering av interne kritikkverdige forhold. Dette kan for eksempel knytte seg til opplevelser eller observasjoner som ikke er i tråd med våre interne retningslinjer og instrukser, herunder trakassering. Varslingsrutinene er lett tilgjengelige på intranettet vårt. Varsling om kritikkverdige forhold kan skje anonymt, og ledelsen har ansvaret for at alle henvendelser håndteres adekvat. I tillegg inneholder Winningtemp spørsmål om diskriminering og mobbing, samt en mulighet for HR til å anonymt veilede ansatte som rapporterer om diskriminering eller mobbing.

TILTAK RETTET MOT LEVERANDØRER OG FORRETNINGSPARTNERE
På bakgrunn av den innledende risikokartleggingen av våre leverandører og forretningspartnere, besluttet vi å iverksette ytterligere undersøkelser av 16 av våre 50 viktigste leverandører og forretningspartnere. Vi sendte ut spørreskjemaer for å i større grad kunne vurdere og prioritere egnede tiltak for oppfølging av leverandører som er forbundet med høyere risiko for negativ innvirkning. Vi har imidlertid ikke mottatt en tilfredsstillende svarprosent på de utsendte spørreskjemaene, og vil følge opp dette videre.

Dersom vi ser at våre leverandører mangler tilstrekkelige rutiner eller retningslinjer for håndtering av risiko for negativ innvirkning, vil vi forsøke å oppmuntre disse til å implementere slike rutiner. Hvis en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne føre til konsekvenser for kontraktsforholdet med Arntzen de Besche. I normale tilfeller vil vi først forsøke å påvirke leverandøren til å redusere risikoen og rette eventuelle brudd som har oppstått.

Vi gjennomfører kontinuerlige evalueringer av iverksatte tiltak for å sikre deres effektivitet.

Resultatet av tiltak og forventede resultater

Ved å gjennomføre ukentlige arbeidsmiljøundersøkelser får vi jevnlige oppdateringer om arbeidsmiljøet i Arntzen de Besche, og vi kan raskt identifisere avvik og trender både i positiv og negativ retning.

Videre tiltak knyttet til potensiell risiko i vår leverandørkjede vil i første omgang omfatte analyse av spørreskjemaer. Deretter vil vi aktivt søke etter supplerende informasjon der vi mangler spesifikk kunnskap om hvordan enkelte leverandører håndterer risiko for negativ innvirkning både i deres egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Ta kontakt med Catrine Sommerseth via e-post på cso@adeb.no eller telefon 414 70 896 dersom du ønsker ytterligere informasjon om vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her finner du signert redegjørelse.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?